חוגים ופנאי ברשת המתנ"סים קרית ביאליק 2023-2024

Animated publication

ופנאי ברשת המתנ״סים קריית ביאליק

ובמרכזים העירוניים 2023-2024

בואו לעוף

על החוגים שלנו

www.mqb.org.il

אדם - קהילה - חברה

תוכן עניינים

תוכן עניינים דברי פתיחה מדיניות ונהלים חברי דירקטוריון וצוות רשת המתנ״סים השלוחות שלנו שלוחת צור שלום בית לגדול טוב שלוחת נאות אפק שלוחת רקפות שלוחת דן

2 3 4-5

6 7 8-17

18-25 26-33 34-41 42-49 50-59 60-65 66-79 80-91 92-101 104 105 106 107 108-110

שלוחת רב תכליתי שלוחת אשכול פיס שלוחת עופרים שלוחת אוכלוסיות מיוחדות חוגי בית ספר צהרונים מעונות יום מחלקת תרבות המרכז הגאה

התנדבות בקהילה חוגים למתנדבים קהילה מטיילת תרבות יהודית קונסרבטוריון הספריה העירונית

111 112 113 113 114

2

דברי פתיחה

תושבים יקרים, , אנו שמחים וגאים להציג בפניכם את תשפ"ד בפרוס השנה החדשה הבאה עלינו לטובה - חוברת החוגים והפנאי של רשת המתנ"סים קריית ביאליק. בחוברת תחשפו לחלק מאירועי התרבות, הקהילה והספורט, לפעילויות ולתוכניות החוגים האיכותיות, המקצועיות והמגוונות, המשלבות פעילות קהילתית-חברתית ענפה לכל שכבות הגיל. תודה לראש העיר, מר אלי דוקורסקי ולעיריית קריית ביאליק, על השותפות, האמון והתמיכה בפעילויות הרשת. לחברי הדירקטוריון על השקעתכם הרבה כל השנה בהתנדבות מלאה. לצוות העובדים והמנהלים, על עבודתכם המסורה והנאמנה, המאפשרת לנו ביחד להתקדם ולהתפתח.

www.mqb.org.il מזמינים אתכם להיכנס לאתר ולהמשיך להיות חלק ממשפחת רשת המתנ"סים ביחד נחלום ונגשים

שנת פעילות ברוכה, מלאת תוכן ושמחה, שנה טובה. אילן חכמו מנהל כללי עמירם מסס יו"ר הדירקטוריון

3

מדיניות תשלומים, נהלים, החזרים והנחות לחוגים, פעילויות, סדנאות וקורסים

כללי: על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלום הבאים: . שנת הפעילות במתנ"ס מתקיימת בין החודשים ספטמבר עד יוני, למעט ערבי חג, ימי חג ,ימי זיכרון וחול המועד פסח. 1 . מחירי החוגים מחושבים בחלוקה שווה על פני כל חודשי הפעילות. 2 החופשות בחגים שבהן אין פעילויות, כמפורט בלוח החופשות, נכללות בעלות החוג. . השתתפות בפעילות המוגדרת במתנ"ס כפעילות שנתית, מותנת ברישום שנתי ובתשלום מראש לכל השנה. 3 לא יתאפשר רישום חלקי. שיעורים בחוג דו-שבועי. 70 שיעורים בחוג חד-שבועי ובמינימום של 35 . בשנת הפעילות, המתנ"ס מתחייב למינימום של 4 . פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנה במספר מינימאלי של משתתפים לפי קביעת המתנ"ס, אלא אם כן יקבע אחרת 5 ע"י המתנ"ס. . הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל / לאחד חוגים בהתחשבות מרבית 6 .)5 במשתתפים ובמספרם (כפי שמצוין בסעיף . אי השתתפות בפעילות מסיבה כלשהי, אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא שכר הלימוד, למעט היעדרות של 7 שבועיים ומעלה רצוף, באישור רפואי או אישור חופשה. . בגין היעדרות מדריך, יוחזר שיעור במועד אחר או יסופק מדריך חלופי, לפי בחירת המתנ"ס. 8 . לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד פעמי בתחילת השנה. שיעור ניסיון ראשון - ללא תשלום וללא התחייבות. 9 במידה ויבחר להמשיך, יחויב המשתתף מתאריך תחילת ההשתתפות בחוג כולל שיעור הניסיון. . משפחה אשר קיים לה חוב כספי למתנ"ס, בני המשפחה לא יורשו להשתתף או להירשם לפעילויות נוספות 10 עד להסדרת החוב. .הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק פעילות של משתתף או להרחיקו מפעילות (באופן זמני או קבוע) אם הוא פוגע 11 בפעילות השוטפת לפי שיקול דעת בלעדי של המתנ"ס, או בשל התנהגות שאינה מתאימה/ הולמת את אופי המתנ"ס. לא יינתן החזר כספי בגין הפסקת פעילות מסיבה זו, אלא במקרים שיאושרו בכתב ע"י הנהלת המתנ"ס. . כניסה לחוג באמצע השנה אפשרית על בסיס מקום פנוי בלבד, ומותנית באישור מדריך החוג וכן אישור מנהל המתנ"ס. 12 כפוף לרישום מסודר והסדרת תשלום. ביטול השתתפות: . בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב במזכירות המתנ"ס או בטופס המקוון באתר רשת 1 המתנ"סים. בכל מקרה חייב מבקש הביטול לוודא קבלת אישור ביטול. משתתף אשר לא יהיה בידיו טופס ביטול חוג מאושר ע"י המתנ"ס, ייחשב כמי שהמשיך להשתתף בחוג וימשיך להגבות ממנו תשלום מלא. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך. לחודש קלנדרי, יחשב כביטול שהגיע חודש אחרי. 20 ביטול שיגיע לאחר היום ה- 4

, בכל שנה, לאחר התאריך הנ"ל יחויב המשתתף עד סוף שנת 30.03 . מועד אחרון להגשת בקשה לביטול חוג שנתי יהיה 2 הפעילות אף אם לא נכח בה (בכפוף להוראות כל דין). . העברה מחוג לחוג תתבצע אך ורק בתחילת חודש ובאישור מנהל המתנ"ס. 3 . אין ביטול והחזר כספי רטרואקטיבית. 4 1 מפגשים) - הביטול יעשה בטופס ביטול כאמור בסעיף 14 . במידה ומדובר בפעילות/קורס שאינו שנתי (שאורכו עד 5 ימי עסקים או בהתאם למניין הקבוע בחוק. הביטול יכנס לתוקפו אך ורק לאחר מילוי טופס 5 לעיל, בהודעה מראש של ביטול במזכירות המתנ"ס וחתימת מנהל על אישור הטופס. . החזר כספי בגין ביטול/זיכוי יינתן בהתאם לזכאות ולפי חוק. רק עבור חודשי פעילות שלא נוצלו בפועל, בגין החודש 6 העוקב להודעת הביטול ואילך. החזר כספי יינתן אך ורק בשיק למוטב או הפקדה בנקאית לחשבון המשלם לאחר לפי דין. ₪ 100 שהוכח זהות בעל החשבון והמשתתף אישר זאת בחתימתו. המתנ"ס רשאי לקזז דמי ביטול בסך • נהלי ביטול אלה אינם תקפים לצהרונים, קייטנות ומעונות יום. הנחות: ממחיר הפעילות, משתתף שלישי ואילך יהיה זכאי ל- 5% . משתתף שני במשפחה (מדרגה ראשונה) זכאי להנחה של 1 הנחה ממחיר הפעילות/חוג. החישוב יעשה לפי הפעילות הזולה מבניהם. אין כפל הנחות. 10% , לפי הענין). האחריות לבקשת הנחה הינה על התושב בפניה 10% או 5% . זכאות להנחות בגין משתתף שני ממשפחה ( 2 ישירה למזכירות המתנ"ס בכתב. . ההנחות אינן תקפות לחוגים/פעילויות מסובסדים כפי שיוגדרו ע"י המתנ"ס ואינן תקפות להשתתפות בקייטנות או 3 מעונות יום וצהרוני הגנים/בתיה"ס. במקרה של ביטול החוג - תתבטל ההנחה ויגבה ההפרש מיום הביטול. . משפחות רשאיות להגיש טופס בקשה להנחה לחוגים /פעילויות. הנחות אלו המפורטות בסעיף לעיל, לא יינתנו במקרה 4 של השתתפות בקייטנות או מעונות היום וצהרוני הגנים, שם יקבע שיעור הנחה נפרד לפי קביעת משרד הכלכלה ולפי כללי זכאות של משרד הכלכלה בלבד! (טפסי הבקשה יוגשו ישירות למשרד הכלכלה). לוחות זמנים להגשת בקשות להנחה: חודשים מיום הגשת הבקשה בכתב. לזכאים 3 . לפעילות חוגים שוטפת - תינתן הנחה רטרואקטיבית של מקסימום 5 להלן. 6 בלבד, בכפוף לאמור בסעיף . לא ניתן להגיש בקשה להנחה בעבור פעילות שהסתיימה. 6

שונות: לכל חוג תיתכן קניית אביזרים, מופעים, אגרת מבחנים, תלבושות שלא כלולים בתשלום החודשי.

5

דירקטוריון

גב' דנה נחמני מר חיים אוחנה גב' מזי שניידר מר שמעון לוין

גב' ענת וורמברנד גב' טלי סוקניק מר קובי הורדי מר עמי ראובן גב' ליאת בוגנים

גב' ליאת בלכר מר רחמים עגיב מר אבי לפ מר גונן כהן מר דורון מרקוביץ

מר עמירם מסס, יו"ר דירקטוריון מר ירון סלמן מר יעקב אנגלנדר

מר ליאור טרגן מר מיקי קאוף

ועדת ביקורת

מר רן טל גב' ביזן גלעד גב' ענת סלע

מטה רשת המתנ"סים קריית ביאליק

מחלקת צהרונים: - מנהלת מחלקת צהרונים • tzharonim@qb.matnasim.co.il | 04-6927108 | טל אליהו - מזכירות מחלקת צהרונים • mazkirot-tzharonim@qb.matnasim.co.il | 04-6927110 - מנהלת שיווק פרסום ומדיה • pirsum@qb.matnasim.co.il | 04-6927121 | סיון דהן - מנהל אחזקה • sapir.a@qb.matnasim.co.il | 04-6927131 | ספיר ארזי

04-9128341 מזכירות ראשית - • לשכת מנכ"ל: - מנכ"ל • kiryatbialik@matnasim.org.il | 04-6927101 | אילן חכמו - מנהלת לשכת מנכ"ל • kiryatbialik@matnasim.org.il | 04-6927101 | אביבית אביטל - סמנכ"לית • lirazn@qb.matnasim.co.il | 04-6927109 | לירז נפגי מחלקת כספים: - מנהלת כספים • Account@qb.matnasim.co.il | 04-6927111 | ולנטינה אייזנברג - חשבת שכר • ‏ neomis@qb.matnasim.co.il | 04-6927123 | נעמי ששפורטש - מנהלת חשבונות • ‏ heshbonot@qb.matnasim.co.il | 04-6927126 | לילך קוסוב - רכזת גבייה • ‏ galitm@qb.matnasim.co.il | 04-6927102 | גלית מזרחי

*בעלי התפקידים בשלוחות ובמחלקות מצויינים בראשית כל פרק.

6

השלוחות שלנו

2 רח' דן 04-9096261 טל' : שעות פעילות: ימי א׳ - ה׳ 14:00-19:00 | 08:30-12:00

2 לוחמי הגטאות 04-9096280 טל' : שעות פעילות: ימי א׳-ה׳ 08:30 - 19:00 2 לוחמי הגטאות 04-9096280 טל' : שעות פעילות: ימי א׳ - ה׳ 08:30 - 19:00 19 רח' נעמי שמר 04-9096266 טל' : שעות פעילות: ימי א׳ - ה׳ 15:00 - 19:00 רח' לוטם 04-9096273 טל' : שעות פעילות: ימי א׳ - ה׳ 15:30 - 19:00 6

דן

צור שלום

בית לגדול טוב

56 רח' דפנה 04-9128341 טל' : שעות פעילות: ימי א׳ - ה׳ 08:30 - 19:00

רב תכליתי

אשכול פיס

נאות אפק

52 רח' דפנה 04-9128341 טל' :

12 רח' ההגנה 04-9096294/5 טל' : שעות פעילות: ימי א׳ - ה׳ 16:30-19:00 | 09:00-13:00

עופרים

רקפות

7

8

שלוחת

שלוחת צור שלום נמצאת בלב השכונה הצפונית של קריית ביאליק. ומעלה. 7 בשלוחה קיימים מגוון חוגים מגיל חוגי ספורט, ריקוד, אומנות והעשרה. מנהלת השלוחה: רינת שני rinat@qb.matnasim.co.il 050-6202940 | 04-9096281 טלפון: רכזת חוגים: ליז כהן matnaszurhogim@gmail.com 04-9096280 ט ל פ ו ן : 2 כתובת: לוחמי הגטאות

צור שלום

9

כדורשת נערות / נשים

בהדרכת: מירב אנג'ל "מאמאנט" (ילדות)

משחק מלהיב מרתק וסוחף המבוסס על חוקי הכדורעף, אולם ניתן לתפוס את הכדור בשתי ידיים. אין צורך בידע קודם. הבנות מועצמות ונהנות מחוויה ספורטיבית. גילאים ------------------------------------------------------------ ₪ 220 18:00-19:00 חמישי + ילדות ראשון ------------------------------------------------------------ ₪ 220 19:00-20:00 חמישי + נערות ראשון ------------------------------------------------------------ ₪ 170 20:30-21:30 נשים שני ------------------------------------------------------------ *מתקיים באולם הספורט הסמוך למתנ"ס צור שלום עלות שעה יום

בהדרכת: אביבית שירן "מאמאנט" (נשים ונערות)

בהנהלת: חברת ואמוס 054-2199244

טניס

שלוחת צור שלום

פיתוח קואורדינאציה ומיומנות מוטורית. מחזק את תחושת הביטחון העצמי, מעצים את תחושת המסוגלות העצמית, מפתח יכולת התמדה לטווח ארוך משפר מיומנויות חברתיות בדגש על שיתוף פעולה ועבודת צוות. עלות שעה יום גילאים ------------------------------------------------------------------------ ₪ 180 / ₪ 290 17:30-18:15 רביעי + ראשון 4-6 ------------------------------------------------------------------------ ₪ 180 / ₪ 290 16:45-17:30 רביעי + ראשון 7-9 ------------------------------------------------------------------------ ₪ 180 / ₪ 290 18:15-19:00 רביעי + ראשון 10-12 ------------------------------------------------------------------------ יום אחד לבחירה: בוגרים ₪ 250 19:00-19:45 ראשון/רביעי ------------------------------------------------------------------------ *חוג פעם בשבוע או פעמיים בשבוע, ניתן לבחור ימי פעילות * יש אפשרות לשיעורים זוגיים / פרטניים * קורס פעוטניס

10

היפ הופ פריסטיל

בהדרכת: רז אידלוביץ

לחוות את חווית ריקוד היפ הופ כחוג ריקוד חוויתי בליווי מוזיקה עכשווית. עלות שעה יום גילאים ------------------------------------------------------------- ₪ 240 17:30-18:30 חמישי + א'-ג' שני ------------------------------------------------------------- *בסוף שנה על ההופעה יגבה סכום נוסף לטובת האירוע

פרחי ביאליק בהדרכת: רותי סלמון 052-3496881

שלוחת צור שלום

ריקוד מסורתי בליווי מוסיקה באמהרית, היפ-הופ ומוסיקה עכשווית. עלות שעה יום גילאים ------------------------------------------------------------------- ללא עלות 16:00-17:00 ג'-ו' שני -------------------------------------------------------------------

11

שחמט

בהובלת עמותת גמביט

משחק שהוכח ככלי המסייע בפיתוח כישורי חשיבה רבים. כגון: זיכרון, מיקוד, יכולת ניתוח, והיכולת לתכנן במהלכים לטווח רחוק, יצירתיות ועוד. החוג מכשיר את החניכים לשחק בליגות ובתחרויות בארץ. המתקדמים ייצגו את קריית ביאליק בתחרויות עם ליגות ארציות. עלות מדריך יום שעה גילאים -------------------------------------------------------------------------- ₪ 120 אנטולי גרינפלד 18:00-19:00 רביעי 7-12 -------------------------------------------------------------------------- ₪ 100 צבי קוטלר 10:00-11:30 גמלאים רביעי --------------------------------------------------------------------------

מבוכים ודרקונים

שלוחת צור שלום

בהדרכת: "דרקון הצפון"

חדש!

משחק תפקידים דמיוני שבו כל שחקן/ית יוצרים לעצמם את הדמויות אותן היו רוצים לשחק. ביחד עם שאר חברי הקבוצה יוצאים ההרפתקניים למסעות פלא ביערות קסומים, בלב הים או מתחת לפני הקרקע. בנוסף להיותו משחק מהנה ומאתגר החוג מפתח את הדמיון, חשיבה פתוחה, עבודת צוות, פיתוח אסטרטגיה והעלאת הביטחון העצמי. עלות יום שעה גילאים ----------------------------------------------------- ₪ 210 17:00-18:30 ד' ומעלה ראשון ----------------------------------------------------- לתלמידי בי"ס פסגות בלבד, בהצגת שובר הנחה. ₪ 170 *

12

אומנות רב שימושית

בהדרכת: מירי פולי מורה מנוסה

חדש!

בחוג נחווה טכניקות מגוונות, עם חומרים ממוחזרים וחומרים שונים. עלות יום שעה גילאים ----------------------------------------------------- ₪ 190 17:30-18:30 ראשון ג'-ו' ----------------------------------------------------- *המחיר כולל חומרים

בהדרכת: אליס עקיבא שלוחת צור שלום

קרמיקה

החיבור ליצירה והכיף שבעשייה, לימוד פיסול בחימר קרמי. שיטות עיצוב שונות, יצירת כלים שימושיים יצירות חופשיות ופיסול דקורטיבי. שריפה בתנור וצביעה. עלות יום שעה גילאים ------------------------------------------------------- ₪ 200 09:30-11:30 גמלאים ראשון ------------------------------------------------------- ₪ 220 18:30-20:30 מבוגרים שלישי -------------------------------------------------------

13

סריגת בובות

בהדרכת: דליה רפאלוף

אמנות יפנית. Amigvrumi בשיטת

עלות גילאים ----------------------------------------------------- ₪ 170 09:00-11:00 מבוגרים שני ----------------------------------------------------- * המחיר אינו כולל חומרים יום שעה

שלוחת צור שלום

14

פילאטיס

בהדרכת: צביה כהן

לחיזוק, גמישות ועיצוב הגוף באמצעות פעילות אירובית, חיזוק סיבולת לב ריאה ושריפת שומנים. הכל באווירה מקפיצה וכיפית. עלות שעה יום גילאים ----------------------------------------------------------- ₪ 170 20:00-21:00 מבוגרים ראשון ושלישי -----------------------------------------------------------

שלוחת צור שלום בהדרכת: ארטיום גורסקי

קארטה

לפיתוח אומנות לחימה, ריכוז ומיקוד. בשילוב קוארדינציה שליטה, חיזוק שרירים ומשמעת עצמית. גילאים ---------------------------------------------------------------- ₪ 180 09:30-11:30 ילדי גן –ב' שני וחמישי ---------------------------------------------------------------- ₪ 200 18:15-19:00 כיתות ג'-ו' שני וחמישי ---------------------------------------------------------------- פעמים 7 פעמים אלוף עולם, 3 אלוף 4 ארטיום גורסקי, דאן אלוף אירופה בקרטה מסורתי ואלוף המכבייה. עלות שעה יום

15

פרויקטים מיוחדים בצור שלום

16

בימי שלישי אחת לשבועיים תתקיים הרצאה " לדוברי השפה הרוסית קפה בשלישי " 10:00 בשעה ( כולל קפה ומאפה) ₪ 20 מחיר

קפה בשלישי

---------------------------------------------------

פרויקט המיועד לתלמידי כיתות ו' מבני העדה האתיופית. לתת להם את כל הכלים וההכוונה להגיע למצוות יחד עם בני משפחותיהם.

פרויקט בני/בנות מצווה

---------------------------------------------------

פרויקט ארצי מטעם משרד החינוך, הנותן הזדמנויות שוות ומצמצם פערים מול העדה האתיופית. לכל תלמיד מכיתה א' ועד כיתה ה' מגיע חוג בלבד לאורך השנה ₪ 100 אחד בעלות (כל חוג מרשת המתנ"סים).

פרויקט מפתחות

17

18

בית לגדול טוב שלוחת מיזם חברתי של קבוצת תנובה בשיתוף החברה למתנ"סים. משמש כמרכז פנאי ובילוי העשרתי וחווייתי ולבני משפחותיהם. 6 לילדים מגילאי לידה ועד בשלוחה קיימים חוגים, סדנאות, הצגות ופעילויות שונות לגיל הרך ומרחבי פעילות בתוך המבנה, ג'ימבורי, משחקייה, סיפרייה הפעילים בכל יום 16:00-19:00 ללא עלות בין השעות מנהלת השלוחה: רינת שני rinat@qb.matnasim.co.il 050-6202940 | 04-9096280 טלפון:

2 כתובת: לוחמי הגטאות 050-6202940 | 04-8779355 טלפון: rinat@qb.matnasim.co.il מייל: רכזת חוגים: ליז כהן matnaszurhogim@gmail.com 04-9096280 ט ל פ ו ן : 2 כתובת: לוחמי הגטאות

19

חופשת לידה

נפגשים לקפה ועוגה, הכרות ושיחה ואחריה פעילות דיאדית מהנה ומקרבת עם התינוק כגון: עיסוי תינוקות, יוגה לתינוקות, חוויה תחושתית ועוד. יום שעה גיל אים ---------------------------------------------------- 10:00-12:00 חודש עד זחילה חמישי ---------------------------------------------------- * לו"ז הפעילות יפורסם בהמשך.

כמעט כיתה א'

משחקים לפיתוח המודעות הפונולוגית, הבנת הוראות ותפיסה כמותית, כתיבה ועיצוב נכון של אותיות וספרות, פיתוח מוטוריקה עדינה, התארגנות בסביבת למידה ועוד.

שלוחת בית לגדול טוב

מיועד לבוגרי גן חובה העולים לכיתה א'. ₪ 350 דק' / 45 מפגשים / 12

* יום ושעה יקבעו לפני מועד פתיחת הסדנא.

20

העשרה בשפה וחשבון

בליווי מורה מוסמכת ומקצועית

העשרה בשפה וחשבון נועד לתלמידי כיתות א', לחיזוק במקצועות השפה והחשבון, תוך משחק והנאה. ילדים בקבוצה. 12 עד קבוצות. החוג ייפתח לאחר 2 במידת הצורך נפתח

החגים. ₪ 120

שף צעיר

בהדרכת: אדריאנה רצקובסקי שלוחת בית לגדול טוב

פיתוח היצירתיות, העצמאות והרחבת הידע תוך התנסות בטעמים, טקסטורות ומשחקים באוכל. עלות יום שעה גילאים ------------------------------------------------------- ₪ 120 17:30-18:15 רביעי 4-6 ------------------------------------------------------- אדריאנה רצקובסקי, מדריכת הבית.

21

ילדים יוצרים

בהדרכת: אדריאנה רצקובסקי

פיתוח הדמיון, היצירתיות והמוטוריקה העדינה, דרך שימוש במגוון חומרים וטכניקות.

עלות גיל אים -------------------------------------------------------------------- ₪ 100 17:30-18:15 שני 4-7 -------------------------------------------------------------------- אדריאנה רצקובסקי, גננת בהכשרתה. יום שעה

בהדרכת: מדריכ/ה תאטרון לגיל הרך

קסם של תיאטרון

משחקי אלתור, פיתוח דמיון והיצירתיות, העלאת הביטחון העצמי ושיתוף פעולה קבוצתי במסע חוויתי, דרך שימוש בתחפושות ואביזרי תיאטרון.

שלוחת בית לגדול טוב

עלות גיל אים -------------------------------------------------------------------- ₪ 100 17:15-18:00 ראשון 4-6 -------------------------------------------------------------------- מדריכ/ה תיאטרון לגיל הרך מנוסה ומוסמך. יום שעה

22

תנועה וספורט חדש!

בהדרכת: תמר שרון

פיתוח מיומנויות הגוף, משחקים תנועתיים, פיתוח עולם החשיבה והדמיון באמצעות תנועה ומוסיקה.

עלות גילאים ----------------------------------------------------- ₪ 100 17:15-18:00 שלישי 4-6 ----------------------------------------------------- תמר שרון, מורה מוסמכת לחינוך גופני בגיל הרך. יום שעה

בהדרכת: שגית גלמן

מחול לגיל הרך

שלוחת בית לגדול טוב

יסודות המחול, תנועה וריקוד

עלות גילאים ----------------------------------------------------- ₪ 100 17:00-17:45 שני 4-6 ----------------------------------------------------- שגית גלמן, מורה מקצועית ומנוסה יום שעה

23

יוגה לגיל הרך

חדש!

בהדרכת: קטי תורג'מן

בחוג נלמד על הרפיה, שיפור הגמישות ופיתוח יציבות. ילד. + בנוסף נעשה משחקי יוגה הורה דק' של יחד, קרבה וחיזוק הקשר ההורי. 4 5 עלות יום שעה גיל אים ------------------------------------------------------------------ ₪ 130 17:30-18:15 ראשון 2-4 ------------------------------------------------------------------ ₪ 130 09:30-10:15 שלישי 1. 5-3 ------------------------------------------------------------------ חוג הבוקר מאפשר כניסה לג'ימבורי ולחדר משחקים בתום השיעור.

תנועה וצליל

בהדרכת: ג'ני גורדין

שלוחת בית לגדול טוב

חוג הורה – ילד. משחקי תנועה וריקודים במרחב לפי מקצבים מוסיקליים שונים. כל מפגש יעסוק בנושא שונה: איברי גוף, עונות השנה, בעלי חיים ועוד. גילאים ----------------------------------------------------- ₪ 110 16:45-17:30 רביעי 2-3 ----------------------------------------------------- ג'ני גורדין, מדריכת תנועה לגיל הרך. עלות יום שעה

24

המדען המשוגע

בהדרכת חברת Nutty Scientists

חדש!

בחוג נקיים ניסויים, פעילויות, יצירה או בקיצור, חגיגת מדעים מרתקת, מצחיקה ומלמדת.

עלות גילאים ---------------------------------------------------------- ₪ 150 17:15-18:00 גן חובה – א שלישי ---------------------------------------------------------- יום שעה

שעת סיפור

ימי חמישי אחת לחודש תתקיים שעת סיפור.

שעה עלות גילאים ---------------------------------------------------------------- ₪ 20 17:30 ומעלה חמישי אחת לחודש 2.5 ---------------------------------------------------------------- מלווה ללא עלות. שלוחת בית לגדול טוב יום

ליווי והדרכת הורים לגילאי הגיל הרך תתקיים ע"י יועצת חינוכית מוסמכת בעלת תעודות וניסיון רב מתחום ההדרכת הורים. יש לעקוב אחרי הפרסומים. הדרכת הורים

25

26

נאות אפק שלוחת

השלוחה נמצאת בשכונת נאות אפק. בשלוחה מגוון רחב של חוגים לילדים ולמבוגרים וכן פעילות קהילתית ענפה לשימוש תושבי השכונה. מנהלת השלוחה: זהבה יעקובוב neotafek@qb.matnasim.co.il 19 כתובת: נעמי שמר 04-9096266 ט ל פ ו ן :

27

ספורט התפתחותי

בהדרכת: עדי רוזנפלד

פעילות בתנועה לילדים ולהורים, בשילוב מוסיקה ואביזרים, עבודה על מוטוריקה גסה, למידה של מושגי יסוד, בדרך חווייתית ומהנה, בזמן איכות הורה וילד. עלות יום שעה גילאים --------------------------------------------------------- ₪ 140 17:00-17:45 שלישי 1-2 --------------------------------------------------------- ₪ 140 17:45-18:30 שלישי 2-3 ---------------------------------------------------------

בהדרכת: נוי גנטמן

שלוחת נאות אפק

קרב מגע

שיטת לחימה ישראלית ששמה דגש בלימוד ופיתוח יכולות הגנה עצמית בזמן קצר, תוך שימוש בטכניקות מהירות ויעילות.

עלות גילאים ---------------------------------------------------------- ₪ 240 17:00-17:45 שני וחמישי 5-7 ---------------------------------------------------------- ₪ 240 17:45-18:30 שני וחמישי 8-11 ---------------------------------------------------------- * ייתכנו שינויים בימים ובשעות. שעה יום

28

ג'ודו

בהדרכת: מקסים וולין

ספורט אולימפי של אומנות לחימה יפנית המשלב סבלנות, קואורדינציה כללית, שיווי משקל גמישות וחיזוק השרירים. עלות שעה יום גילאים ---------------------------------------------------------------- ₪ 240 18:30-19:15 שלישי וחמישי 4-6 ---------------------------------------------------------------- ₪ 240 19:15-20:00 שלישי וחמישי 7-12 ---------------------------------------------------------------- ₪ 240 19:30-20:30 שני וחמישי 7+ מתקדמים ---------------------------------------------------------------- *ייתכנו שינויים בימים ובשעות פעילות החוג.

התעמלות קרקע ומכשירים

שלוחת נאות אפק בהדרכת: מקסים וולין

חדש!

למידת תרגילים על מכשירים שונים כגון: קורה, מקבילים, ספסלים, ארגז, מזרן, השתתפות בתחרויות ועוד. החוג מסייע בחיזוק ושיפור הכושר הגופני, קואורדינציה, ביטחון עצמי, אחריות, הישגיות, זריזות ומהירות, גמישות והתמדה. עלות שעה יום גילאים -------------------------------------------------------------- ₪ 240 17:00-18:00 שני וחמישי 4-6 -------------------------------------------------------------- ₪ 240 16:00-17:00 שני וחמישי 7-12 -------------------------------------------------------------- * תאריך פתיחת החוג ייפורסם בהמשך.

29

כדורגל

בהדרכת: יקיר בן הרוש

למידת יסודות הכדורגל, יצירת כושר גופני וחוסן נפשי לילדים, תרגול עבודת צוות. עלות שעה יום גילאים ---------------------------------------------------------------- ₪ 150 17:00-18:00 ראשון 4-6 ---------------------------------------------------------------- ₪ 220 17:45-18:30 כיתות א'-ג' ראשון ורביעי ----------------------------------------------------------------

בהדרכת: מכבי קריית ביאליק

כדורסל

שלוחת נאות אפק

תוכנית המשלבת הנאה ומקצועיות, לימוד יסודות הכדורסל, שיפור ופיתוח יכולת גופנית ואתלטית, חינוך לערכים, שיפור כושר הריכוז וכוח הרצון ויכולת להשתלב בקבוצה. גילאים ------------------------------------------------------------- ₪ 260 14:00-15:00 כיתות א'-ב' שני וחמישי ------------------------------------------------------------- ₪ 260 15:00-16:00 כיתות ג'-ד' שני וחמישי ------------------------------------------------------------- ₪ 260 16:00-17:00 כיתות ה'-ו' שני וחמישי ------------------------------------------------------------- עלות שעה יום

30

לגו

בהדרכת: מדריך מוסמך ע"י חברת אייבריק

בניית דגמים ייחודים בלגו, המצאת מכונות וכלי רכב רבים, נראה את מנגנון ההפעלה ונלמד כיצד פועלות מכונות שונות. פיתוח מיומנויות של מוטוריקה עדינה ותרגול מיומנות עבודה בקבוצות. גילאים ---------------------------------------------------------------- ₪ 185 17:00-18:15 כיתות א'-ב' ראשון ---------------------------------------------------------------- ₪ 185 18:15-19:30 כיתות ג'-ו' ראשון ---------------------------------------------------------------- עלות שעה יום

אנגלית

שלוחת נאות אפק

בהדרכת: שלי פומז

הרחבת אוצר מילים, תרגול קריאה וכתיבה עזרה בשיעורי הבית. עלות שעה יום גילאים -------------------------------------------------------------- ₪ 160 17:00-17:50 ראשון כיתה ג' -------------------------------------------------------------- ₪ 160 18:00-18:50 ראשון כיתה ד' -------------------------------------------------------------- שלי פומז, סטודנטית להוראת אנגלית במכללת אורנים

31

האקדמיה למחול של מיטב אונגר

נעבוד על כל סגנונות הריקוד עם דגש על טכניקה, קואורדינציה, גמישות, שיפור הדימוי העצמי ובעיקר המון כיף!

בהדרכת: מיטב אונגר ורדי וצוות מדריכות מיומן

עלות גילאים -------------------------------------------------------------------------- ₪ 150 17:00-17:45 רביעי 3-4 גן טרום חובה -------------------------------------------------------------------------- ₪ 150 17:00-17:45 ראשון 4-5 גן חובה -------------------------------------------------------------------------- ₪ 220 18:00-18:45 ראשון ורביעי כיתות א'-ב' -------------------------------------------------------------------------- ₪ 220 16:00-17:00 ראשון ורביעי כיתות ג'-ה' -------------------------------------------------------------------------- ₪ 220 19:00-20:00 ראשון ורביעי כיתות ו' ומעלה -------------------------------------------------------------------------- * בחודש ספטמבר החוג יופעל כחד שבועי, ימי ראשון בלבד. החל מאוקטובר יופעל החוג כדו שבועי. שעה יום

שלוחת נאות אפק

בהדרכת: מירי פולי

אומנות שימושית לילדים

חדש!

בחוג נלמד על חומרים שונים, ניצור, נחוש ונלמד על טכניקות שונות ונשתמש בחומרים שונים. גילאים ------------------------------------------------------------- ₪ 140 15:00-16:00 כיתות א'-ג' ------------------------------------------------------------- לחודש ₪ 40 * למחיר החוג תיתווסף עלות חומרים עלות שעה יום

32

בהדרכת: מיטב אונגר ורדי וצוות מדריכות מוסמך

פילאטיס

נועד לשיפור היציבה, חיזוק שרירי הליבה וכלל שרירי הגוף, חיטוב, גמישות ושיפור טווח התנועה בתפקוד היומיומי. גילאים -------------------------------------------------------------- ₪ 200 20:15-21:05 בוגרים ראשון ורביעי -------------------------------------------------------------- עלות שעה יום

שלוחת נאות אפק

בהדרכת: אביבית שירן

משחק כדורשת קבוצתי בעל מאפיינים הדומים לכדורעף. בישראל הוא משוחק בעיקר על ידי נשים. הקבוצה משתתפת בליגות מאמאנט ובתחרויות שונות. עלות שעה יום גילאים --------------------------------------------------------------------- ₪ 220 20:30-22:00 בוגרים שלישי וחמישי --------------------------------------------------------------------- כדורשת נשים

33

34

ממוקמת בלב שכונת גבעת הרקפות, משרתת את ילדי השכונה בשעות הבוקר כאולם ספורט של בית הספר ובשעות אחר הצהריים את תושבי השכונה במגוון חוגים, אירועים ופעילויות שונות. בשלוחה מגוון רחב של חוגים לילדים ולמבוגרים וכן פעילות קהילתית ענפה. מנהלת השלוחה: אילנית רביד ilanit_ravid@qb.matnasim.co.il

רקפות שלוחת

רכזת חוגים: רוית שלוש rakafot@qb.matnasim.co.il

6

כתובת: לוטם

04-9096273

ט ל פ ו ן :

35

כדורסל מכבי ביאליק

בהדרכת: ארקדי מלצמן

האקדמיה מיועדת לבנים ובנות החל מגן חובה ועד כיתה ו', אימונים מקצועיים ומבוקרים- תוכנית המשלבת הנאה ומקצועיות, לימוד יסודות הכדורסל, שיפור ופיתוח יכולת גופנית ואתלטית, חינוך לערכים, שיפור כושר הריכוז וכוח רצון, חיזוק בטחון עצמי והיכולת להשתלב בקבוצה חברתית ומקצועית. המשכיות לקבוצות ליגה המשחקות בליגות איגוד הכדורסל. גילאים ------------------------------------------------------------------ ₪ 260 15:30-16:30 כיתות ד' - ו' שני רביעי ------------------------------------------------------------------ ₪ 260 16:30-17:30 כיתות ב' – ג' שני רביעי ------------------------------------------------------------------ ₪ 260 17:30-18:30 גן חובה - א' שני רביעי ------------------------------------------------------------------ עלות שעה יום

שלוחת רקפות

קראטה

בהדרכת: מאור ויזגרוצקי

חוג קראטה והגנה עצמית. הקראטה מקנה ריכוז ושליטה עצמית, כושר גופני, קואורדינציה, גמישות ומשמעת עצמית. .5 החוג מיועד לבנים ובנות מגיל

עלות גילאים ------------------------------------------------------------- ₪ 260 16:15-17:15 מתקדמים שני חמישי ------------------------------------------------------------- ₪ 260 17:15-18:00 מתחילים שני חמישי ------------------------------------------------------------- ₪ 260 18:00-18:45 מתקדמים ב' שני חמישי ------------------------------------------------------------- שעה יום

36

התעמלות קרקע ומכשירים בהדרכת: אנטולי בוגרי

למידת תרגילים על מכשירים שונים כגון: קורה, מקבילים, ספסלים, ארגז, מזרן, השתתפות בתחרויות ועוד. החוג מסייע בחיזוק ושיפור של כושר גופני, קואורדינציה, ביטחון עצמי, אחריות, הישגיות, זריזות ומהירות, גמישות ועוד. דרך האימונים ניתן דגש על ערכים רבים כגון: אחריות, עזרה לזולת, הישגיות, התמדה. גילאים -------------------------------------------------------------------- ₪ 240 17:30-18:15 ראשון שלישי 4-5 גילאי -------------------------------------------------------------------- ₪ 240 18:15-19:00 ראשון שלישי 6-8 גילאי -------------------------------------------------------------------- ₪ 240 19:00-19:45 ראשון שלישי 8+ גילאי -------------------------------------------------------------------- עלות שעה יום

שלוחת רקפות

בהדרכת: קארין בן זקן

מתעמלים ונהנים

חוג באווירה כיפית וספורטיבית. פיתוח תנועתיות בסיסית אצל הילד תוך כדי הפעלת הדמיון וחקירה עצמית של הגוף ויכולותיו. פיתוח תחושות מסוגלות ויכולות מוטוריות, שיפור קואורדינציה, חיזוק יכולות מוטוריות וקוגניטיביות בעזרת מגוון אביזרים ומשחקים שונים. עלות שעה יום גילאים -------------------------------------------------------------- ₪ 150 17:15-18:00 שני 3-5 גילאי --------------------------------------------------------------

37

בהדרכת: שגית גלמן

פריסטייל - מחול לגיל הרך

חוג ייחודי לגיל הרך המקנה בסיס ראשוני לעולם התנועה והמחול. היכרות עם איברי הגוף, קצב ומקצב, שיכלול יכולות מוטוריות וקואורדינציה. החוג מלווה באביזרים ומוסיקה. חוג יסודות הבלט הקלאסי. מעניק 5-7 חוג בלט קלאסי לגילאי בסיס ללימוד מגוון סגנונות מחול, מפתח קצב וקואורדינציה, גמישות, חיזוק שרירים, יציבה ומודעות גופנית. עלות יום שעה גילאים -------------------------------------------------------------------------- ₪ 150 16:30-17:15 היפ הופ חובה וכיתה א' רביעי -------------------------------------------------------------------------- ₪ 150 17:15-18:00 רביעי 3-4 בלט לגיל הרך גילאי -------------------------------------------------------------------------- ₪ 150 18:00-18:45 רביעי כיתות א'-ב' -------------------------------------------------------------------------- חדש!

שלוחת רקפות

–שני קנול סטודיו פאנקי ביט

בהדרכת: שני מירב קנול

חוג מחול המורכב מכמה סגנונות ריקוד: היפ-הופ, ג'אז לירי, ג'אז פאנקי ועוד, תוך התמקצעות בכל הסגנונות ושיפור הביטחון העצמי. עלות שעה יום גיל אים -------------------------------------------------------------------- ₪ 240 16:15-17:00 ראשון ושלישי כיתות ג'-ד' -------------------------------------------------------------------- ₪ 240 17:00-17:45 ראשון ושלישי כיתות א'-ב' -------------------------------------------------------------------- ₪ 240 17:45-18:30 ראשון ושלישי כיתות ה'-ז' -------------------------------------------------------------------- ₪ 100 18:30-19:30 ראשון ושלישי לה קה * -------------------------------------------------------------------- * הקבוצה מיועדת למי שמשתתפת בחוג. חדש!

38

אילוף כלבים

בהדרכת: מירית פרץ

חוג אילוף כלבים עם מטפלת מוסמכת לטיפול רגשי באמצעות כלבים. בחוג נלמד להקשיב לכלב, להבין אותו ולחנך אותו, כל זאת בצורה חוויתית. גילאים ------------------------------------------------------------ ₪ 160 17:00-17:45 כיתות א'-ג' חמישי ------------------------------------------------------------ ₪ 160 18:00-18:45 כיתות ד'-ו' חמישי ------------------------------------------------------------ עלות יום שעה

שלוחת רקפות

בהדרכת: מדריך מוסמך מחברת אייבריק

לגו

נבנה דגמים ייחודיים בלגו, נמציא בעצמנו מכונות וכלי רכב רבים, נראה את מנגנון ההפעלה, נלמד כיצד פועלות מכונות שונות. נפתח מיומנויות של מוטוריקה עדינה ועד תרגול של מיומנות של עבודה בקבוצה. עלות יום שעה גילאים ------------------------------------------------------------ ₪ 185 18:15-19:00 גן חובה - כיתה ב' שני ------------------------------------------------------------

39

בהדרכת: רונית הרשקוביץ

פימו

חדש!

נלמד להכיר את החומר וניצור מיניאטורות, תוך שיפור המוטוריקה העדינה, פיתוח היצירתיות והדמיון. גילאים ------------------------------------------------------- ₪ 185 15:00-16:00 כיתות א'-ג' רביעי * אפשרות הגעה ישירות מהצהרון. ------------------------------------------------------- ₪ 185 16:00-17:00 כיתות ד'-ו' רביעי ------------------------------------------------------- עלות יום שעה

שלוחת רקפות

בהדרכת: סוניה ורפמן

פלדנקרייז

שיעורי תנועה ע"פ שיטת פלדנקרייז. יצירת מודעות לגוף, שיפור יציבה, שיווי משקל, קואורדינציה, והקלה על כאבי גב, בירכיים, צוואר ובעיות מפרקים. השיטה ותורמת לשיפור איכות החיים: מונעת פציעות ספורט, מסייעת לשיפור הישגים גופניים ומאפשרת לחזור לתפקוד יעיל.

עלות גילאים -------------------------------------------------------------- ₪ 150 09:00-10:00 מבוגרים ראשון וחמישי -------------------------------------------------------------- ₪ 80 09:100-10:00 מבוגרים חד שבועי -------------------------------------------------------------- שעה יום

40

זומבה

בהדרכת: סיון משיח

אימון אירובי לטיני המשלב מגוון רחב של סגנונות ריקוד כגון: צעדים של סלסלה, פלמנקו, מרנגה, צ'ה צ'ה ועוד. מדובר בצעדי ריקוד פשוטים כך שכולם יכולים להשתלב בכיף ובקלות, מטרת האימון לשרוף קלוריות באווירה חווייתית וסוחפת. גילאים -------------------------------------------------------------- ₪ 200 20:00-21:00 מבוגרים ראשון ושלישי -------------------------------------------------------------- ₪ 150 20:00-21:00 מבוגרים חד שבועי -------------------------------------------------------------- עלות שעה יום

שלוחת רקפות

בהדרכת: שגית גלמן

יוגה

חוג שאדו יוגה: תרגול תנוחות ומעברים, שיפור ושליטה בגמישות וכוח הגוף, נשימה, תודעה ואנרגיית הפראנה. עלות יום שעה גילאים ------------------------------------------------------- ₪ 150 20:00-21:00 מבוגרים חמישי -------------------------------------------------------

41

42

דן שלוחת

ממוקמת בלב שכונת סביניה, בשלוחה מתקיימים מגוון חוגי העשרה ופנאי המתקיימים בשעת אחה"צ לגילאים צעירים ומרכז פנאי לגימלאי המציע מגוון עשיר של חוגים ופעילויות לגימלאים עם נפש צעירה. מנהלת השלוחה: אילנית רביד ilanit_ravid@qb.matnasim.co.il 2 כתובת: דן 04-9096260/1 טלפ ו ן :

43

בהדרכת: ג'ני גורדין

צליל ותנועה

משחקי תנועה וריקודים במרחב לפי מקצבים מוסיקליים שונים. כל מפגש יעסוק בנושא שונה: איברי גוף, עונות השנה, בעלי חיים ועוד. עלות שעה יום גילאים -------------------------------------------------------------- ₪ 140 16:45-17:30 ראשון 3-5 גילאי --------------------------------------------------------------

שלוחת דן

44

חוג אומנות שימושית לילדים, בחוג נלמד על חומרים שונים, ניצור, נחוש ונלמד על טכניקות שונות, נשתמש בחומרים שונים. גילאים -------------------------------------------------------------- ₪ 140 17:00-17:45 שני 4-6 גילאי -------------------------------------------------------------- ₪ 140 17:45-18:30 שני 7-10 גילאי -------------------------------------------------------------- אומנות שימושית לילדים בהדרכת: מירי פולי עלות יום שעה

שלוחת דן

חדש!

פימו

בהדרכת: רונית הרשקוביץ

חדש!

נלמד להכיר את החומר וניצור מיניאטורות, תוך שיפור המוטוריקה העדינה, פיתוח היצירתיות והדמיון. עלות יום שעה גילאים ------------------------------------------------------- ₪ 185 17:15-18:15 א'-ב' רביעי ------------------------------------------------------- ₪ 185 17:15-18:15 א'-ב' רביעי -------------------------------------------------------

45

בהדרכת: מדריך מוסמך מחברת אייבריק

לגו ורובוטיקה

נבנה דגמים ייחודיים בלגו, נמציא בעצמנו מכונות וכלי רכב רבים, נראה את מנגנון ההפעלה, נלמד כיצד פועלות מכונות שונות. נפתח מיומנויות של מוטוריקה עדינה ועד תרגול של מיומנות של עבודה בקבוצה.

שלוחת דן

עלות גילאים -------------------------------------------------------------- ₪ 185 17:00-18:15 גן חובה -ב חמישי -------------------------------------------------------------- ₪ 185 18:15-19:30 חמישי + כיתות ג -------------------------------------------------------------- שעה יום

46

יוגה

בהדרכת: שגית גלמן

תרגול קבוע של יוגה מאפשר לילדים לחזק את גופם והמערכת החיסונית. לשפר נשימה וללמוד טכניקות להרגעה עצמית וריכוז. חיזוק ביטחון עצמי ודימוי גוף. השיעור מלווה באביזרים ומוסיקה.

חדש!

עלות גילאים -------------------------------------------------------------- ₪ 150 18:00-18:45 שני א'-ג' -------------------------------------------------------------- יום שעה

שלוחת דן

בהדרכת: סנסיי דויד רשדי

חוג קראטה והגנה עצמית

הקראטה מקנה ריכוז ושליטה עצמית, כושר גופני, קואורדינציה, גמישותו משמעת עצמית. .5 החוג מיועד לבנים ובנות מגיל עלות שעה יום גילאים --------------------------------------------------------------------- 18:00-18:45 מתחילים ראשון ורביעי 4.5-13 --------------------------------------------------------------------- 17:00-18:00 מתקדמים ראשון ורביעי 4.5-13 --------------------------------------------------------------------- 8 סנסיי דויד רשדי - חגורה שחורה דאן *החוג הינו פרטי. לקבלת מידע נוסף יש ליצור קשר עם המדריך . 050-5518218 :' בטל

47

חוגי ערב למבוגרים

עיצוב וחיטוב

בהדרכת: מירה נזרי

חוג ספורט לעיצוב וחיטוב הגוף. מיועד לנשים בלבד.

עלות גילאים ---------------------------------------------------------------- ₪ 180 19:00-20:00 מבוגרים ראשון ורביעי ---------------------------------------------------------------- ₪ 120 19:00-20:00 מבוגרים חד שבועי ---------------------------------------------------------------- שעה יום

שלוחת דן

חוגי בוקר למבוגרים

טלפון חוג ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 052-3230607 נוח 10:00-12:30 ראשון ברידג' תחרויות 09:00-12:00 שלישי ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 052-3285490 שרית פוקס 08:30-09:30 שני וחמישי התעמלות בונה עצם בשיטת פאולה ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 054-4610954 ד"ר רון סיוון 10:00-11:00 שלישי אנגלית ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- * החוגים הינם פרטיים. מדריך שעה יום

48

מועדון בוקר חברתי לגמלאים

לתושבי חוץ ₪ 110 | לתושבי ביאליק ₪ 90 מחיר חודשי לחוג בודד: לתושבי חוץ ₪ 170 | לתושבי ביאליק ₪ 140 מחיר חודשי לשני חוגים ומעלה:

מדריך

שעה

יום

חוג

,08:15-09:00 ,07:30-08:15 09:45-10:30 ,09:00-09:45 ,09:45-10:30 09:00-09:45 10:30-11:15 ,08:00-08:45 ,07:15-08:00 08:45-09:30 ,08:30-09:15 ,07:45-08:30 10:00-10:45 ,09:15-10:00

שי בר לב

ראשון

התעמלות בוקר

שרית פוקס פרבר

שני

התעמלות

שלוחת דן שגית גלמן

שלישי

יוגה

חוגי ספורט

אווה לוין

רביעי

פילאטיס

כרמית בן חיים

11:00-12:30

רביעי

הרקדה

,10:15-11:00 09:30-10:15 11:00-11:45

שי בר לב

חמישי

התעמלות בוקר

רחל דואר

11:00-12:00 10:00-11:00 11:00-12:00 11:00-12:00

ראשון רביעי רביעי חמישי

מעגלי חיים

ד”ר רון סיוון ד”ר רון סיוון

אנגלית מתקדמים אנגלית מתחילים

חוגי חברה ושפה

מירי פולי

ספרדית

חמישי (אחת לשבועיים)

אבי צעירי

10:15-11:00

תנ”ך

ליליה ליפשיץ אליס עקיבא מרים דלויה רות לונדינסקי יהודית אזולאי אליס עקיבא רות לונדינסקי

08:30-10:00 09:30-11:30 09:00-11:00 07:30-09:30 08:30-09:30 10:00-12:00 08:30-10:45 11:30-12:45

ראשון

סריגת בובות

שני שני

קרמיקה

סריגה בטריקו ציור מתחילים

חוגי יצירה

שלישי רביעי רביעי חמישי

אמנות

פיסול מעיסת נייר ציור מתקדמים הרצאה שבועית

מרצה אורח

שני

הרצאות

.₪ 20 * להרצאות ולהרקדות ניתן להצטרף במחיר של עבור חומרים. ₪ 20 ** קרמיקה – תוספת

49

50

השלוחה המרכזית ברשת המתנ"סים בה נמצא מטה הנהלת הרשת, השלוחה מוכרת גם בשם שלוחת דני ז'ק ונמצאת בלב שכונת סביניה. בשלוחה קיים מגוון רחב של חוגים לכל המשפחה, מבחר אירועים קהילתיים, מופעים וימי שיא. מנהלת השלוחה: לירז נפגי lirazn@qb.matnasim.co.il רכזת חוגים: אטל קזצ'קוב אוקנין etel@qb.matnasim.co.il 5 6 כתובת: דפנה 04-9128341 ט ל פ ו ן :

רב תכליתי שלוחת

51

קראטה מעניק כלים להגנה עצמית, מסייע בשיפור יכולות הריכוז, שליטה עצמית, בניית ביטחון עצמי ושיפורו, כושר גופני, גמישות ומשמעת עצמית. עלות שעה יום גילאים ------------------------------------------------------------------ ₪ 170 17:00-17:45 רביעי 5-10 ------------------------------------------------------------------ .4 צילי חביב, בעלת חגורה שחורה דאן קראטה והגנה עצמית

בהדרכת: צילי חביב / מיכה ברנובסקי

בהדרכת: אנדרה גובאנה

קפוארה

שלוחת רב תכליתי

תורת לחימה ברזילאית המשלבת אקרובטיקה שירה ותנועה. במהלך השנה יתקיים טקס הענקת חגורות , באירוע זה נציין את התקדמותם BATIZADO הנקרא ורמתם של המשתתפים.

עלות גילאים --------------------------------------------------------------------- ₪ 240 17:00-17:45 שני וחמישי גנים 4-6 --------------------------------------------------------------------- ₪ 240 17:45-18:30 שני וחמישי כיתות א'-ב' --------------------------------------------------------------------- ₪ 240 18:30-19:15 בוגרים שני וחמישי + ' כיתות ג'-ו --------------------------------------------------------------------- שעה יום

52

עלות גילאים ------------------------------------------------------------------ ₪ 260 15:30-16:30 כיתות ד' - ה' שני רביעי ------------------------------------------------------------------ ₪ 260 16:30-17:30 כיתות ב' – ג' שני רביעי ------------------------------------------------------------------ ₪ 260 17:30-18:30 גן חובה - א' שני רביעי ------------------------------------------------------------------ ₪ 260 18:30-19:30 כיתות ו', ז' שני רביעי ------------------------------------------------------------------ מיקום: אולם דני ז'ק האקדמיה מיועדת לבנים ובנות החל מגן חובה ועד כיתה ו', אימונים מקצועיים ומבוקרים - תוכנית המשלבת הנאה ומקצועיות, לימוד יסודות הכדורסל, שיפור ופיתוח יכולת גופנית ואתלטית, חינוך לערכים, שיפור כושר הריכוז וכוח רצון, חיזוק בטחון עצמי והיכולת להשתלב בקבוצה חברתית ומקצועית. המשכיות לקבוצות ליגה המשחקות בליגות איגוד הכדורסל. כדורסל מכבי ביאליק שעה יום

בהדרכת: תומר מאירי

שלוחת רב תכליתי

53

סטודיו פריסטייל

בהדרכת: שגית גלמן ורז אידלוביץ

- שיעור המותאם לגיל הרך, המקנה בסיס מחול לגיל הרך ראשוני לעולם התנועה והמחול, שיפור הישיבה והקואורדינציה ופיתוח חוש הקצב והיכולות המוטוריות. בשיעורים ישולבו אביזרים שונים בשילוב מוזיקה בינלאומית. - יסודות הבלט, חיזוק ופיתוח יכולות התנועה אשר בלט קלאסי תומכים גם בענפי מחול אחרים. עבודה על מנחי רגליים, עבודת ידיים, צעדים סיבוביים קפיצות ומתיחות. החוג משלב עבודה על גמישות ומתאים לבנות ובנים כאחד. בחוג תתקיים חלוקה לפי רמות - מתחילים ומתקדמים. - טכניקה המפתחת מודעות לגוף, לתנועה בחלל מודרני/ג'אז ומתאפיינת בקשר חזק לקרקע ועבודה לפי מקצב. השיעור מקנה גמישות, תנועתיות המלווה במוזיקה עכשווית. - סגנון המשלב בסיס של ג'אז עם מוטיבים של הפרדת היפ הופ ) מלווה במוזיקה קצבית מעולמות ISOLATION חלקי גוף שונים ( ההיפ הופ.

שלוחת רב תכליתי

54

מחיר חוג ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ₪ 160/110 16:30-17:15 ראשון מתחילות בלט קלאסי ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ₪ 240 17:15-18:00 ראשון ושלישי גן חובה מודרני ג'אז + היפ הופ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ₪ 240 18:00-19:00 ראשון ושלישי א'-ג' מודרני ג'אז + היפ הופ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ₪ 160/110 16:30-17:15 חמישי א'-ג' בלט קלאסי ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ₪ 160 17:15-18:00 חמישי 3-4.5 מחול לגיל הרך ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ₪ 160/110 19:00-20:00 שלישי ד'-ו' בלט קלאסי ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ₪ 240 19:00-21:00 שני וחמישי ד'-ו' מודרני ג'אז + היפ הופ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ₪ 240 20:00-21:00 ז' ומעלה שני וחמישי מודרני ג'אז + היפ הופ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ₪ 160/110 18:00-19:00 ז' ומעלה חמישי קלאסי בוגרות ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- בלבד. ₪ 110 *משתתפי סטודיו פריסטייל זכאים לקבל את חוגי הקלאסי בתוספת של *מופעי סוף השנה/תחרויות בתשלום נפרד. שעה יום גילאים

שלוחת רב תכליתי

55

לימודי אנגלית דרך אילוף כלבים בהדרכת: דבי שפירא חדש!

החוג מתמקד ביישום ושימוש השפה אנגלית עם כלבים טיפולים. החוג מורכב מקבוצות קטנות של תלמידים שלומדים לאמן ולטפל בכלבים באנגלית. כלבי טיפול מסייע בשיקום ההערכה העצמית, תוך רכישת מיומנויות חברתיות והתנהגותיות. שמעוניינים לשפר את 9-12 החוג מתאים לגילאי ההבנה ואת הדיבור בשפת אנגלית, בדרך חינוכית ומהנה. גילאים ----------------------------------------------------------- ₪ 180 18:00-19:00 חמישי 9-12 ----------------------------------------------------------- עלות שעה יום

בהדרכת: שרית שלח

שלוחת רב תכליתי

שילוב אומנויות

לימוד טכניקות שונות באומנות, שימוש בחומרים שונים כגון: חימר, עיסת נייר, צבעים ועוד. גילאים --------------------------------------------------------------------- ₪ 180 17:00-18:00 כיתות א'-ב' שלישי --------------------------------------------------------------------- ₪ 180 18:00-19:00 שלישי +' כיתות ג --------------------------------------------------------------------- נוספים עבור חומרים. ₪ 20 *למחיר החוג יתווספו עלות שעה יום

56

התעמלות נשים

בהדרכת: רותי לירן

התעמלות מותאמת לגיל השלישי, יעיל לחיזוק הגוף והשרירים ושמירה על אורך חיים בריא. הפעילות משלבת שימוש במזרנים, כיסאות ומגוון אביזרים. גילאים ------------------------------------------------------------------ ₪ 140 08:00-09:00 ראשון ורביעי 1 קבוצה ------------------------------------------------------------------ ₪ 140 09:00-10:00 ראשון ורביעי 2 קבוצה ------------------------------------------------------------------ ₪ 140 10:00-11:00 ראשון ורביעי 3 קבוצה ------------------------------------------------------------------ עלות שעה יום

בהדרכת: אווה לוין

אמא ספורטיבית

שלוחת רב תכליתי

החוג מתאים לנשים המעוניינות בשימור, חיטוב ועיצוב הגוף והורדת אחוזי השומן בגוף. התמקדות במספר קבוצות שרירים: בטן, ישבן, ירכיים, ידיים ועוד. האימון מקנה למתאמנות חיזוק והגמשת שרירי הגוף שחשוב ומקנה לנו הנשים הרגלי עבודה נכונים עם הגוף אשר מאפשרים פיתוח סיבולת, מסת שריר ותנועתיות מפרקים. עלות יום שעה גילאים --------------------------------------------------------------------------- 18:30-19:30 שלישי נשים ₪ 160 20:00-21:00 (דו שבועי ראשון וחמישי) חמישי --------------------------------------------------------------------------- 18:30-19:30 שלישי נשים (חד שבועי) ₪ 120 20:00-21:00 ניתן לבחור שלישי או חמישי חמישי ---------------------------------------------------------------------------

57

צ'י קונג וטאי צ'י

חדש!

בהדרכת: אלון אפרהיימי

אומנויות לחימה סיניות. שילוב קונג פו ואומנויות פנימיות טאי צ'י / צ'י קונג. חיזוק הגוף והנפש, עולם הרגש ורוח הלחימה. מחזק קשב וריכוז, משמעת עצמית, ביטחון עצמי, כבוד האדם. גילאים --------------------------------------------------------------- ₪ 180 09:00-10:00 בוגרים ומבוגרים שלישי --------------------------------------------------------------- שנות ניסיון. 15 אלון אפרהיימי, מורה מוסמך ומנוסה בעל עלות יום שעה

בהדרכת: לאה עתיר

שלוחת רב תכליתי

ציור למבוגרים

קבוצה מתקדמת, מתאים לאנשים בעלי ניסיון וידע בטכניקות בסיסיות. לימוד גישות שונות לתהליכי יצירה. חיבור עם ידע מתוך ההיסטוריה של האומנות. פיתוח והתייחסות אישיים. גילאים --------------------------------------------------------------------- ₪ 220 08:30-11:30 שני מבוגרים --------------------------------------------------------------------- עלות שעה יום

58

ספרדית

בהדרכת: רות מזרחי

ילמדו יסודות השפה הספרדית: כתיבה, קריאה ודיבור. דגש על אוצר מילים הדרוש להתנהלות יום יומית ובנוסף יינתן דגש על מיומנויות שיחה, מתאים לאנשים בעלי רקע קודם בשפה. גילאים ------------------------------------------------------------------ ₪ 220 18:00-19:30 שני 18+ ------------------------------------------------------------------ עלות שעה יום

בהדרכת: רונית זיו 052-4209307

פילאטיס מזרן

שלוחת רב תכליתי

עבודה על שרירים מייצבים ועל המפרקים. יציבה נכונה, גמישות ובניית דפוסי נשימה נכונה. החוג מסייע בהצרת היקפים, חיזוק שרירי הבטן ופתרון בעיות גב. עלות שעה יום גילאים --------------------------------------------------------------------------- ₪ 200 19:00-19:50 ומעלה שני וחמישי 18 ---------------------------------------------------------------------------

59

60

אשכול הפיס ממוקם בלב שכונת סביניה, קרוב מאוד למרכז הרב תכליתי. במהלך השנה מתקיימים באשכול מספר רב של חוגים, תערוכות ומופעים. אשכול פיס משרת את תלמידי העיר בשעות הבוקר ופותח את שעריו בשעות אחרי הצהריים לתושבים עם שלל חוגים, אירועי קהילה, הרצאות, מופעים ומארח תערוכות שונות. מנהלת השלוחה: לירז נפגי lirazn@qb.matnasim.co.il רכזת חוגים: אטל קזצ'קוב אוקנין etel@qb.matnasim.co.il 5 2 כתובת: דפנה 04-9128341 ט ל פ ו ן :

אשכול פיס שלוחת

61

סטודיו פאנקי ביט

בהדרכת: צוות מדריכים מיומן

במהלך השנה ילמדו מס' סגנונות: היפ-הופ, ג'אז לירי, ג'אז פאנקי ועוד זאת על מנת לתת גיוון לילדים תוך התמקצעות בכל הסגנונות ולהביא את התלמידים למיצוי יכולותיהם ושיפור הביטחון העצמי. עלות יום שעה גילאים --------------------------------------------------------------- ₪ 170 17:00-17:45 ראשון 4-6 בייבי היפ הופ --------------------------------------------------------------- ₪ 180 17:45-18:30 ראשון כיתות א'-ב' --------------------------------------------------------------- בהנהלת: שני מירב קנול.

בהדרכת: אלון אפרהיימי

שלוחת אשכול פיס

צ'י קונג וטאי צ'י

אומנויות לחימה סיניות. שילוב קונג פו ואומנויות פנימיות טאי צ'י / צ'י קונג. חיזוק הגוף והנפש, עולם הרגש ורוח הלחימה. מחזק קשב וריכוז, משמעת עצמית, ביטחון עצמי, כבוד האדם. גילאים --------------------------------------------------------------------- ₪ 220 19:00-20:00 בוגרים ומבוגרים חמישי 20:00-21:00 שני --------------------------------------------------------------------- שנות ניסיון. 15 אלון אפרהיימי, מורה מוסמך ומנוסה בעל עלות שעה יום

62

Made with FlippingBook Online newsletter creator