פרסומידע - גיליון 1137

העלון האזורי פרסוMידע והמגזין גושפרתה – כל מה שאתה צריך! כתבות אזוריות, פרסומים שימושיים, ראיונות ומדורים, מבצעים, הודעות מוניציפליות, לוח דרושים ועוד

י ִדע פרסו

ג ֹליון

1137 ֱקריתארבע | גושעציון | אפרת

בס” ִד, יום שישי, ערש” ֱק פר’ ויצא יא’ כס ֹלו תשפ” ִד 24.11.2023 | |

p-meida@zahav.net.il ִדוא" ֹל:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניי ִד:

פ ֱקס:

ט ֹל:

| 24.11.2023 | יא’ כס ֹלו תשפ” ִד | 2

י ִדע פרסו

| יא’ כס ֹלו תשפ” ִד | 24.11.2023 | 3

י ִדע פרסו

| 24.11.2023 | יא’ כס ֹלו תשפ” ִד | 4

י ִדע פרסו

מחירים מוז ֹלים בהזמנה מו ֱק ִדמת! בשר איכותי מ ִדרום אמרי ֱקה מה ִדרין ח ֹל ֱק בית יוסף משחיטת הרה"ג שמוא ֹל אריה ֹלוין ראש ישיבת "חפץ חיים" בארגנטינה ובפי ֱקוחו ש ֹל הרה"ג ִדב בער ֹלוין ש ֹליט"א

ֹל ֱק"ג & 60 .00 ֹל ֱק"ג & 61 .00 ֹל ֱק"ג & 58 .00 ֹל ֱק"ג & 58 .00 ֹל ֱק"ג & 55 .00 ֹל ֱק"ג & 57 .00 ֹל ֱק"ג & 56 .00 ֹל ֱק"ג & 55 .00 ֹל ֱק"ג & 50 .00 ֹל ֱק"ג & 53 .00 ֹל ֱק"ג & 80 .00 ֹל ֱק"ג & 61 .00 ֹל ֱק"ג & 50 .00 ֹל ֱק"ג & 60 .00 ֹל ֱק"ג & 47 .00 ֹל ֱק"ג & 47 .00

מבצע!

מבצע!

)עין ור ִד הצ ֹלע( 18 ' מס סטײ ֱק עין פרוס צ ֹלי עג ֹל פרוס בשרראש ֹלשון אצבעות אסא ִדו טחון גו ֹלש המבורגר מיני המבורגר בשר ֹלחמין שניצ ֹל כתף מחו ֹל ֱק מבצע!

118 119 120 122 123 125

118 119 120 122 123 125

ֹל ֱק"ג & 59 .00 ֹל ֱק"ג & 80 .00 ֹל ֱק"ג & 65 .00 ֹל ֱק"ג & 75 .00

| ! כמות מוגב ֹלת |

-המכירה ב ֱקרטונים סגורים-

| 5 ִדמיהזמנה | &

(3/12/23) הח ֹלו ֱקה תת ֱקײם אי"ה ביום ראשון, כ' כס ֹלו (29/11/23) יום אחרון ֹלהזמנות, יום רביעי, טז' כס ֹלו 16:30-21:30 ,10:00-14:30 : נציגי שירות בשעות פרטים והזמנות: 03-6950066 מענה אוטומטי שעותביממה 24

| יא’ כס ֹלו תשפ” ִד | 24.11.2023 | 5

י ִדע פרסו

עברנו ֹלמג ִד ֹלעוז ניתן ֹלהשיג

הכ ֹל ֹלפרגו ֹלה בהרכבה עצמית

סגירתחורף בשיטהח ִדשה ֱק ֹל ונוח ֹלפתוח ו ֹלסגור ב ֱק ֹלות

כנסו ֹלאתר ש ֹלנו

ניתן ֹלש ֹלם בכרטיס אשראי בתש ֹלומים ֹל ֹלא ריבית או בהמחאות

| 24.11.2023 | יא’ כס ֹלו תשפ” ִד | 6

י ִדע פרסו

| יא’ כס ֹלו תשפ” ִד | 24.11.2023 | 7

י ִדע פרסו

| 24.11.2023 | יא’ כס ֹלו תשפ” ִד | 2

י ִדע פרסו

| יא’ כס ֹלו תשפ” ִד | 24.11.2023 | 15

י ִדע פרסו

ֹלי ֹלה מתנה ֹלמ ֹלווה ֹלי ֹלות 2 בהזמנת בתש ֹלום ע ֹל-בסיס ֹלינה וארוחת בו ֱקר אין כפ ֹל מבצעים | באמצעשבוע ט. ֹל.ח | 31.12.23 ֹלמזמינים ע ִד ֹלמביא מו ִדעה זו

המ ֹלון כשר ֹלמה ִדרין

בהשגחת הרבנות הראשית ירוש ֹלים המטבח כשר ֹלמה ִדרין בהשגחת ב ִד”ץ הע ִדה החר ִדית

ח ִדר מפואר ומפנ ֱק אווירה מתאימה בשבת ה ִדרכה צמו ִדה

שעותביממה 24 ֱק שירותי תינו ייה פי ֱקוח רפואי צמו ִד ש ֹל ביה”ח ה ִדסה מגוון ס ִדנאות ופעי ֹלות העשרה ֹליו ֹל ִדת הס ִדרים עם כ ֹל ֱקופות החו ֹלים

ב ִד”ץ הע ִדה החר ִדית

| 24.11.2023 | יא’ כס ֹלו תשפ” ִד | 10

י ִדע פרסו

| יא’ כס ֹלו תשפ” ִד | 24.11.2023 | 11

י ִדע פרסו

ֹלוח

י ִדע פרסו

ח ִד', פינת אוכ ֹל 4 ִדירת ח ִדרי שירותים ואמבטיה 2 מרפסת שרות, רשתות, + , ֱקומהשניה 404/20 בנין כניסה מיי ִדית 050-7434182 ֹלפרטים: ב ֱקריתארבע ֹלהשכרה ֹלתווך ארוך ִדירות ֹלמכירה ו ֹלהשכרה תמצא ב ֱק ֹלות רבה בע ֹלון האזורי פרסומי ִדע ֹלפרסום: 02-5808885

ִדירות

שונות

ֹלמכירה בזית

הוב ֹלות עי ִדו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירו ֱק והרכבת ארונות 050-5311126 ִדו ִד הג ֹליון השבועי פרסומי ִדע במיי ֹל ֹלפני כו ֹלם ֹל ֱקב ֹלת המה ִדורה ה ִדיגט ֹלית 054-4709373 שֹלח ווטסאפ

& 2,450,000

ח ִד’ מרפסת ענ ֱקית 3.5 ֹל ֹלאמע ֹלית 2 ח ִד’ ֱקומה 5

& 2,590,000

& 4,700,000 & 4,990,000

מר 200 ’ ח ִד 8 ֱקוטג ח ִד’ 10 מר 300 ֱקוטג . ב ִדגן ח ִד’ מרפסת ענ ֱקית 5

ֹלמכירה ב ִד ֱק ֹל, באפרת ִדירת גן חביבה ח ִדרים 3.5 עם גינה ענ ֱקית

& 2,750,000

& 2,590,000

ח ִד’ 4 ִדירתגן

.ברימון מר’ 210 ח ִד 7.5 ִדו משפחתי מפואר גינהענ ֱקית & 4,700,000 . .בא ֹלון שבות חִד’ ֹלֹלאמעֹלית 7 ִדופ ֹל ֱקס & 2,650,000 מ”ר 150 ’ ח ִד 5 ִדירת & 2,350,000

ִדרושים

באזורש ֱקט 2,100,000 &

משכנתאות חכמות

משכנתא עושים ר ֱק עם המומחים ש ֹל הבית 050-7123214 052-8412127

ֹלגן באפרת מטפ ֹלת עם 3 חו ִד' ע ִד 6 נסיון, ֹלגי ֹלאי 7:30-16:00 ' שנים, א'-ה 050-2212714

ֹלפרטים ותיאום פגישה 054-4882194

www.angelrealty.co.il

052-4588716 גבי

אי ֹלן נ ִד ֹל”ן ומשכנתאות

www.ilanrealestate.com 077-410-8011

משנת 2000

שיוו ֱק מ ֱקומי ארצי ו ֹלתושבי חו” ֹל

רוצים ֹלחסוך &&& במשכנתא? ֹלרכישת נכס הור ִדת החזר | חו ִדשי משכנתא הפוכה | 050-4910604 אי ֹלן תושב י ֱקר, שים ֹלב ! בע ֱקבות המ ֹלחמה ומצב החירום השורר ג ֹליונות פרסומי ִדע ֹלא יוצאים כס ִדרם. אנחנו בפרסומי ִדע עושים מאמץ ע ֹל-מנת ֹלעזור בימים ֱקשים א ֹלו ֹלבתי העס ֱק באזור, עזור ֹלנו ותמוך בעס ֱקים והשירותים הפוע ֹלים בישובים.

פרסומי ִדע הג ֹליון האזורי השבועי ש ֹלך!

| 24.11.2023 | יא’ כס ֹלו תשפ” ִד | 12

י ִדע פרסו

| יא’ כס ֹלו תשפ” ִד | 24.11.2023 | 13

י ִדע פרסו

| 24.11.2023 | יא’ כס ֹלו תשפ” ִד | 14

י ִדע פרסו

| יא’ כס ֹלו תשפ” ִד | 24.11.2023 | 15

י ִדע פרסו

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker