פרסומידע - גיליון 1138

העלון האזורי פרסוMידע והמגזין גושפרתה – כל מה שאתה צריך! כתבות אזוריות, פרסומים שימושיים, ראיונות ומדורים, מבצעים, הודעות מוניציפליות, לוח דרושים ועוד

י ִדע פרסו

ג ֹליון

1138 ֱקריתארבע | גושעציון | אפרת

בס” ִד, יום שישי, ערש” ֱק פר’ ויש ֹלח יח’ כס ֹלו תשפ” ִד 1.12.2023 | |

p-meida@zahav.net.il ִדוא" ֹל:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניי ִד:

פ ֱקס:

ט ֹל:

| 1.12.2023 | יח’ כס ֹלו תשפ” ִד | 2

י ִדע פרסו

| יח’ כס ֹלו תשפ” ִד | 1.12.2023 | 3

י ִדע פרסו

| 1.12.2023 | יח’ כס ֹלו תשפ” ִד | 4

י ִדע פרסו

| יח’ כס ֹלו תשפ” ִד | 1.12.2023 | 5

י ִדע פרסו

תי ֱקוני ניאגרות ֹל ֹלא שבירת ֱקירות ו ֹל ֹלא גרימת נז ֱק. < שיפוץ ושי ֱקום מיכ ֹלי ה ִדחה מכ ֹל החברות. < זמין ומי ִדי(. מ ֹלאי ח ֹל ֱקים ֹלניאגרות < סמויות )במ ֹלאי כרמיא ֹל שירותי אינסט ֹלציה ושיפוצים תי ֱקון ניאגרות סמויות וג ֹלויות

ג’בריט

חרסה

שירותי אינסט ֹלציה מכ ֹל הסוגים < ת ֱקון פיצוצי צנרת מכ ֹל הסוגים <

צ ֹלם! ושמור ֹלשעתהצורך

פ ֹלסאון

סניט

)סמארט-כב ֹל( פתיחת סתימות במכונה < ייחו ִדית (33953 עבו ִדות שיפוצים ברמה גבוהה ) ֱקב ֹלן רשום < הפע ֹלת ִדו ִדי שמש וחשמ ֹל כו ֹל ֹל תי ֱקונים. <

גרואה

ויסה

אחריות מ ֹלאה ע ֹל כ ֹל סוגי העבו ִדות בהנה ֹלת כרמיא ֹל | כו ֹל ֹל המ ֹלצות ו ֹל ֱקוחות מרוצים בשפע

carmielsoffer11@gmail.com

02-6761265 / 050-5617779

בב ֱקשה ֹלא בשבת - אפשרי במוצ”ש

ניתן ֹלתאם תי ֱקונים בשעות אחה”צ

| 1.12.2023 | יח’ כס ֹלו תשפ” ִד | 6

י ִדע פרסו

| יח’ כס ֹלו תשפ” ִד | 1.12.2023 | 7

י ִדע פרסו

| 1.12.2023 | יח’ כס ֹלו תשפ” ִד | 8

י ִדע פרסו

| יח’ כס ֹלו תשפ” ִד | 1.12.2023 | 9

י ִדע פרסו

ֹלי ֹלה מתנה ֹלמ ֹלווה ֹלי ֹלות 2 בהזמנת בתש ֹלום ע ֹל-בסיס ֹלינה וארוחת בו ֱקר אין כפ ֹל מבצעים | באמצעשבוע ט. ֹל.ח | 31.12.23 ֹלמזמינים ע ִד ֹלמביא מו ִדעה זו

המ ֹלון כשר ֹלמה ִדרין

בהשגחת הרבנות הראשית ירוש ֹלים המטבח כשר ֹלמה ִדרין בהשגחת ב ִד”ץ הע ִדה החר ִדית

ח ִדר מפואר ומפנ ֱק אווירה מתאימה בשבת ה ִדרכה צמו ִדה

שעותביממה 24 ֱק שירותי תינו ייה פי ֱקוח רפואי צמו ִד ש ֹל ביה”ח ה ִדסה מגוון ס ִדנאות ופעי ֹלות העשרה ֹליו ֹל ִדת הס ִדרים עם כ ֹל ֱקופות החו ֹלים

ב ִד”ץ הע ִדה החר ִדית

| 1.12.2023 | יח’ כס ֹלו תשפ” ִד | 10

י ִדע פרסו

| יח’ כס ֹלו תשפ” ִד | 1.12.2023 | 11

י ִדע פרסו

ֹלוח

י ִדע פרסו

ח ִד', פינת אוכ ֹל 4 ִדירת ח ִדרי שירותים ואמבטיה 2 מרפסת שרות, רשתות, + , ֱקומהשניה 404/20 בנין כניסה מיי ִדית 050-7434182 ֹלפרטים: ב ֱקריתארבע ֹלהשכרה ֹלתווך ארוך ִדירות ֹלמכירה ו ֹלהשכרה תמצא ב ֱק ֹלות רבה בע ֹלון האזורי פרסומי ִדע ֹלפרסום: 02-5808885

ִדירות

שונות

ֹלמכירה בזית

הוב ֹלות עי ִדו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירו ֱק והרכבת ארונות 050-5311126 ִדו ִד הג ֹליון השבועי פרסומי ִדע במיי ֹל ֹלפני כו ֹלם ֹל ֱקב ֹלת המה ִדורה ה ִדיגט ֹלית 054-4709373 שֹלח ווטסאפ

& 2,450,000

ח ִד’ מרפסת ענ ֱקית 3.5 ֹל ֹלאמע ֹלית 2 ח ִד’ ֱקומה 5

& 2,590,000

& 4,700,000 & 4,990,000

מר 200 ’ ח ִד 8 ֱקוטג ח ִד’ 10 מר 300 ֱקוטג . ב ִדגן ח ִד’ מרפסת ענ ֱקית 5

ֹלמכירה ב ִד ֱק ֹל, באפרת ִדירת גן חביבה ח ִדרים 3.5 עם גינה ענ ֱקית

& 2,750,000

& 2,590,000

ח ִד’ 4 ִדירתגן

.ברימון מר’ 210 ח ִד 7.5 ִדו משפחתי מפואר גינהענ ֱקית & 4,700,000 . .בא ֹלון שבות חִד’ ֹלֹלאמעֹלית 7 ִדופ ֹל ֱקס & 2,650,000 מ”ר 150 ’ ח ִד 5 ִדירת & 2,350,000

ִדרושים

באזורש ֱקט 2,100,000 &

משכנתאות חכמות

משכנתא עושים ר ֱק עם המומחים ש ֹל הבית 050-7123214 052-8412127

ֹלגן באפרת מטפ ֹלת עם 3 חו ִד' ע ִד 6 נסיון, ֹלגי ֹלאי 7:30-16:00 ' שנים, א'-ה 050-2212714

ֹלפרטים ותיאום פגישה 054-4882194

www.angelrealty.co.il

052-4588716 גבי

אי ֹלן נ ִד ֹל”ן ומשכנתאות

www.ilanrealestate.com 077-410-8011

משנת 2000

שיוו ֱק מ ֱקומי ארצי ו ֹלתושבי חו” ֹל

רוצים ֹלחסוך &&& במשכנתא? ֹלרכישת נכס הור ִדת החזר | חו ִדשי משכנתא הפוכה | 050-4910604 אי ֹלן תושב י ֱקר, שים ֹלב ! בע ֱקבות המ ֹלחמה ומצב החירום השורר ג ֹליונות פרסומי ִדע ֹלא יוצאים כס ִדרם. אנחנו בפרסומי ִדע עושים מאמץ ע ֹל-מנת ֹלעזור בימים ֱקשים א ֹלו ֹלבתי העס ֱק באזור, עזור ֹלנו ותמוך בעס ֱקים והשירותים הפוע ֹלים בישובים.

פרסומי ִדע הג ֹליון האזורי השבועי ש ֹלך!

| 1.12.2023 | יח’ כס ֹלו תשפ” ִד | 12

י ִדע פרסו

סניףהתמר | סניףה ִד ֱק ֹל ס ִדרנים/ות ִדרושים/ות

סביבת עבו ִדה נעימה ומשפחתית משמרות בו ֱקר/ערב שכר נאה

050-2614333

| יח’ כס ֹלו תשפ” ִד | 1.12.2023 | 13

י ִדע פרסו

| 1.12.2023 | יח’ כס ֹלו תשפ” ִד | 14

י ִדע פרסו

עברנו ֹלמג ִד ֹלעוז ניתן ֹלהשיג

הכ ֹל ֹלפרגו ֹלה בהרכבה עצמית

סגירתחורף בשיטהח ִדשה ֱק ֹל ונוח ֹלפתוח ו ֹלסגור ב ֱק ֹלות

כנסו ֹלאתר ש ֹלנו

ניתן ֹלש ֹלם בכרטיס אשראי בתש ֹלומים ֹל ֹלא ריבית או בהמחאות

| יח’ כס ֹלו תשפ” ִד | 1.12.2023 | 15

י ִדע פרסו

בתכ ֹלת מר ִדכי כפר עציון

מגוון חנוכיות במחיר חיסו ֹל

ערכת שמן מוכן נוז ֹלי / מוצ ֱק 32 ב ֹלב ִד! ₪

ֹלחתן הבר מצווה ו ֹלכ ֹל המשפחה ס ִדנא חוויתית עם סופר סת”ם

מוגב ֹל ֹליח’ אחת

כיפות עבו ִדת י ִד שבמבצע 120 ב- ₪ 4

מבצע ב ִדי ֱקת תפי ֹלין ומזוזות

בהנחה מיוח ִדת

tcheletmordechai.co.il חפשו אותנו בגוג ֹל תכ ֹלת מר ִדכי

8:30-14:30 ’ יום ו 9:00-19:30 : פתוח | מרכז מסחרי כפר עציון מפ ֹלס תחתון 058-6479778 02-6479777 . ט ֹל | חניהבשפע |

Made with FlippingBook Digital Publishing Software