פרסומידע - גיליון 842

לֹוח פרסו

ידִע

באנגלֹו סכסון -

עסקֱת נדִלֹ"ן רקֱ

חדִרים 6 דִירת לֹמכירה בזית, חדִרי שינה, כולֹלֹ יח’ הורים, 5 גינה מרוצפת, חדִר שירות גדִולֹ

דִירות

בית פרטי יחודִי בישוב אלֹעזר! חדִרים, נגישות לֹנכה, חניה, 11 , מ”ר 800 מ”ר, מגרש גדִולֹ 250- כ יחידִה לֹהשכרה, ממוקֱם באזור שקֱט, קֱרוב לֹבית הכנסת.

לֹהשכרה באפרת גינות 2+ ' חדִ 4 דִירת לֹתווח ארוך מינואר 050-7434182 (19:00 )אחרי

חדִ’ 3 לֹהשכרה באפרת, במתתיהו הכהן, רקֱ & 2,800

אלֹה רוזובסקֱי

המשרדִ: מתחם פארקֱ תעשיה האב עציון 055-66-17-031 לֹהשכרה באפרת בגפן בהזדִמנות! יח"דִ חצר + , כ. פרטית 052-7656067 : טלֹ לֹמכירה בנחלֹיאלֹ מ"ר, מושקֱע 240 , בית מטבח, יח' הורים, 054-2122161 פרגולֹה לֹמכירה ברמת ממרא חדִ' רחבה, משופצת 4 פרגולֹה + מחסן + 052-3474678 : טלֹ דִירה לֹמכירה ולֹהשכרה נמצא בגלֹיון פרסומידִע המאגר הגדִולֹ עכשיו במהדִורה הדִיגטלֹית!! לֹהשכרה באפרת בגבעת התמר, קֱוטג' חדִ' 6 , מ"ר 170 , יפיפה

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il אנגלֹו סכסון

לֹמכירה

לֹהשכרה משרדִ בן חדִר אחדִ או שניים בבנין המועצה באפרת 9931471 050-6747382 לֹהשכרה באפרת חדִ' 4 או 3 , דִירות 2 משופצות במיקֱום נוח 054-3368730 . ומרכזי לֹהשכרה בזית, באפרת גינה, + ' חדִ 5 דִופלֹקֱס מחסנים, משופץ לֹלֹא 054-6873004 : תיווך, טלֹ 1,200,000 !! בהזדִמנות לֹמכירה בקֱרית ארבע, במדִורגים ג', בקֱ. כניסה חדִ', מרווחת, ח. כביסה, 4 מטבח גדִולֹ, שרותים מרפסות 2 , כפולֹים מקֱורות, הסקֱה ביתית 050-5383799

בזית אופציה + חדִ’, מרפסת ענקֱית 4 דִירת חדִ’ מדִהימה בבנייני חפציבה 4 דִירת & 1,675,000 , חדִ’ מדִהימה 5 דִירת חדִ’ ביהודִה המכבי 5 דִירת גן & 1,580,000 ’ חדִ 5 פטיו + דִירת גן חדִ’ 7 פנטהאוז מפואר חדִ’ כ. פרטית, במתתיהו הכהן 7 פנטהאוז אופציה . + חדִ’ בחפציבה 5 פנטהאוז חדִ', כ. פרטית לֹלֹא מדִרגות 6 דִופלֹקֱס גן & 2,150,000 מר 220 ’ חדִ 7 דִופלֹקֱס גן & 3,250,000 "' קֱוטג מפואר ב"דִה וילֹיג חדִ’ בקֱטורת 8 מ”ר 230 קֱוטג מדִהים

שונות

הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ

נמכר!

הגלֹיון הדִיגטלֹי כלֹ שבוע! לֹפני כולֹם!

שלֹח בקֱשה ותקֱבלֹ לֹתיבה p-meida@zahav.net.il .

. & 2,800,000 , מ”ר 210 ’ קֱוטג מלֹיון 4.3 , יחידִה + דִו משפחתי ענקֱ

נמכר!

תיקֱונים כלֹ סוגי התיקֱון לֹבית ולֹמשרדִ

1,400,000 , אופציה + ’ ח 4 דִירת גן & בגפן

ברימון 4,400,000 ,’ יח + ’ ח 8 , וילֹה מדִהימה &

אינסטלֹציה, חשמלֹ, נגרות, תריסים ועודִ תושב הגוש, מאיר כץ 053-4310414 טלֹ:

בדִגן מ”ר 180 , חדִרים 6 ’ קֱוטג חדִרים 5 דִירת גן חדִרים 4 דִירת

חימום תת רצפתי גינה גדִולֹה, חניה, מיקֱום מעולֹה! כניסה מיידִית! 050-6320412 לֹהשכרה באפרת חדִ' 6 קֱוטג' חדִש לֹפרטים: משה 050-8511600/1

ישראלֹ בן-אהרון מומחה בבעיות רטיבות ואיטום

לֹהשכרה

חדִרים 8 קֱוטג’ מפואר בזית דִו משפחתי בנצח ירושלֹים בדִקֱלֹ חדִרים 3 דִירת בדִקֱלֹ חדִ’ משופצת, לֹלֹא מדִרגות 5 בגפן וילֹה ענקֱית! בגפן חדִ’ 4.5 דִירת גן בתמר חדִ’ 7 דִופלֹקֱס גן בנוה דִניאלֹ

בניה ושיפוצים

פקֱוח והנדִסאות בנין קֱבלֹן רשום

דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885

052-4588716 גבי, www.angelrealty.co.il

israel_b_a@walla.co.il

| 31.3.2.2017 | דִ’ ניסן, תשע"ז | 26

ידִע

פרסו

Made with