פרסומידע - גיליון 842

מתנות לֹפסח

שימו לֹב! חדִש בעודִפימלֹה

02-5815333 . טלֹ תחנת דִלֹקֱ ביתר עילֹית 8:30-14:30 ' ו 8:30-18:30 ' פתוח: א'-ה 052-2908898 קֱולֹקֱציית קֱיץ וחג 50 % ב- הנחה חדִשה ומדִהימה עלֹ המדִפים לֹכלֹ המשפחה

80 &

50 &

25 &

כיסוי לֹבקֱבוקֱ יין שקֱית לֹאפיקֱומן מגבות ידִיים ורחץ 3 מארז

FOCUS CHANGE Foreign Currency Exchange המרת מטבע זר

לֹמגאזין החודִשי שלֹ 'פרסומידִע'

פרתה גוש הביטאון שלֹ תושבי אפרת, קֱרית ארבע וגוש עציון

סניף אפרת מרכז מסחרי התאנה

Branch in Efrat Te’ena Shopping Center

050-5671199 | 9938977

דִרושים כתבים כתבים צעירים כתבי שטח סוקֱרי אירועים

קֱניית מטבע חוץ בכ.אשראי אפשרות לֹתשלֹומים

קֱבלֹת ש'קֱים דִולֹריים וש’קֱים מסחריים

העברה בנקֱאית

לֹלֹא עמלֹות !!

מכירה וקֱניית כלֹ סוגי המט”ח

עברית רהוטה אנגלֹית - יתרון כושר התבטאות ויכולֹת כתיבה נסיון עיתונאי - יתרון מתאים גם לֹסטודִנטים לֹתקֱשורת

שעות פתיחה:

סניפנו בירושלֹים 6234499 13 בן יהודִה טלֹ 6234245 46 יפו טלֹ א'-ה' 9:00-16:00 יום ו' 9:00-12:30

Sun-Thurs Fri

Jerusalem

Ben Yeuda St. Tel

קֱו"ח לֹמיילֹ: pmeidagilad@gmail.com

Yafo St. Tel

29

| דִ’ ניסן, תשע"ז | 31.3.2.2017 |

ידִע

פרסו

Made with