פרסומידע - גיליון 842

לֹוח פרסו

ידִע

בעלֹ/ת נסיון במכירות שירותי, תנאים טובים! מוכר/ת/ מנהלֹ/ת חנות קֱלֹיבר דִרוש/ה 3 לֹחב'

דִרוש/ה עוזר/ת גזבר בראש צורים דִרישות התפקֱידִ: סטודִנט/ית לֹכלֹכלֹה / מנהלֹ עסקֱים / הנדִסה משרה 1/3 היקֱף קֱו"ח לֹדִוא"לֹ: office@r-tzurim.co.il

דִרושים

אבידִות

צרור אבדִ 28/2- ב בכיכר הדִקֱלֹים מפתחות בזית הושאר בתא הדִואר 052-4339009 עלֹ הסלֹעים לֹידִ פארקֱ העשור באפרת סוודִר שלֹ ילֹדִ נמצא 054-5995946

דִרושים עובדִים לֹבורגרס אפרת בר

רקֱ פניות מתאימות תיעננה

merav@caliber-3.com לֹפרטים ולֹשלֹיחת קֱו”ח:

ולֹמעדִני צדִקֱיהו

דִרושה גרפיקֱאית

מנה”ח ועוזר/ת אדִמנסטרטיבית לֹחב’ בניה ידִע במערכות מחשוב עם נסיון ויחסי אנוש office@ephi-magal.com 052-2408508 טלֹ: 02-9934924 פקֱס: הנה"ח + מנהלֹ/ת משרדִ וחשבשבת, במגדִלֹ 2+3 עוז, אורינטציה גביה 050-2877027 . ושיווקֱ

9309052 : קֱו"ח לֹפקֱס orliprint@bezeqint.net ידִע בתוכונות CS

050-2052105

לֹחב' גדִולֹה בגוש עציון

מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה

מכוניות

רקֱ פניות מתאימות תיעננה merav342@yahoo.com נדִרשים תכונות שלֹ דִיוקֱ, שירותיות ואחריות תנאים טובים! דִרוש/ה עובדִ/ת לֹעבודִה במשרדִ במשרה מלֹאה

,2003 מאזדִה מקֱומות 7 , ממוגנת גגון, מצב מכני מצוין + 054-2186699 MPV

לֹלֹא תשלֹום!

5808885 : טלֹ

ביגודִ נעלֹים ואביזרים איכותיים לֹכלֹ המשפחה כלֹ החנות במבצע 1+1 מעכשיו ועדִ סוף פסח

בוטיקֱ ידִ שניה

10:00-12:00 ’ א’ ב’ דִ’ ו

15:30-19:30 ’ ג |

20:00-22:00 ’ א’ ה

אצלֹ נריסה מיזם חברתי

20:00-21:00 ועכשיו גם מוצ”ש

רח’ פיטום הקֱטורת, גבעת הזית-אפרת בית הרביעי מצדִ ימין אחרי כיכר הדִקֱלֹים 054-7530942 עלֹ כלֹ שאלֹה: טובי

חדִש! פתיחת מועדִון לֹקֱוחות אצלֹ רותי הטבות ומבצעים לֹבעלֹי כרטיס מועדִון בלֹבדִ. הכרטיס לֹלֹא עלֹות.

רוצים לֹשמח מישהו? הביאו מתנה או שובר קֱניה שלֹ

חנות המתנות האחת והיחידִה

| עדִ שעה לֹפני שבת 8:00 ' פתוח במוצ"ש, יום ו | 9:00-21:00 ימים א-ה

052-3787789 נוה דִניאלֹ - בכיכר ימינה

| 31.3.2.2017 | דִ’ ניסן, תשע"ז | 28

ידִע

פרסו

Made with