פרסומידע - גיליון 842

> עבודִה עברית <

לֹמהדִרין

אך ורקֱ סחורה ישראלֹית הכי איכותיתשיש

מחלֹקֱת בשר

שחיטה ישראלֹית

100 קֱ”ג רקֱ- 1 רבע כבש טרי 140 קֱ”ג רקֱ- 2 בשר עלֹ עצם 90 קֱ”ג רקֱ- 3 טחון רגילֹ &

&

חווה טבעית

&

הכי זולֹ בארץ

אוסבקֱו ועודִ

כמו"כ ניתן לֹהשיג גם בשר: אסדִו, שפיצ'צאקֱ, אוויזטת,

מחלֹקֱת דִגים 100 קֱ”ג רקֱ- 1 פילֹה סלֹמון נקֱי 100 קֱ”ג רקֱ- 4 מושט טרי 19.90 קֱ”ג 1 פילֹה מושט קֱפוא &

&

&

קֱ”ג 3- מוגבלֹ לֹ

עופות טריים עוף שלֹם נקֱי לֹלֹא אנטיביוטיקֱה ולֹלֹא הורמונים מוכן לֹהגשה 22.90 קֱ”ג רקֱ- 1 &

פרסו

ידִע

V.I.P

כלֹ סוגי העופות וההודִו

המומלֹצים והמיוחדִים שלֹנו עלֹ האש: מרגז – עבודִת ידִ טחולֹ ממולֹא עבודִת ידִ קֱציצות הבית , חזה לֹבבות אווז אווז,

כבדִ

*יחס אישי לֹכלֹ לֹקֱוח

אווז

פרה אדִומה סניף אפרת רח’ התאנה 02-99766066 . מרכז התאנה טלֹ

14:00 , ערבי שבת וחג עדִ 9:00-20:00 ’ ג’-ה 9:00-19:00 :’ שעות פתיחה ב

| דִ’ ניסן, תשע"ז | 31.3.2.2017 | 5

ידִע

פרסו

Made with