פרסומידע - גיליון 842

שרות ואמינות אביב הגיע לֹמשתלֹת גוש עציון עם שירות שלֹ משתלֹת הגוש ויעוץ כלֹ אחת יכולֹה בואי והתחדִשי לֹחג בבית ובגינה מבחר אדִניות, כדִים, עציצים, ושיחים לֹבית ולֹבחוץ ניתן לֹהזמין זרים ופרחים לֹחג | במחירים הזולֹים ביותר

עבודִה עברית

פרסו

ידִע

V.I.P

משתלֹת גוש עציון הקֱמת גינות, גינון ואחזקֱה, נקֱיון גינות חומרי הדִברה | מבחר עצים | מגוון כדִים | שיחים | עציצים

שעות פתיחה: 19:30-8:00 ' ימים א'-ה צומת גוש עציון 9933399 : טלֹ 052-4161614 : אוהדִ

| 31.3.2.2017 | דִ’ ניסן, תשע"ז | 6

ידִע

פרסו

Made with