פרסומידע - גיליון 844

לֹוח פרסו

ידִע

לֹהשכרה באפרת, בזית חדִ', מרפסת 4 דִירת גדִולֹה עם נוף, מחסן, 050-7061414 ! מיידִי

תקֱוע תיווך בישוב תקֱוע לֹמכירה מטבח גדִולֹ, שרותים מרפסות 2 , כפולֹים מקֱורות, הסקֱה ביתית 050-5383799 בית מהמם ומרווח, כמעט חדִ’ עלֹ חצי דִונם 4 , חדִש יח’, כלֹ דִירה 2 בית שלֹ עודִ יח’ חצי גמורה + ’ חדִ 4 1,200,000 !! בהזדִמנות לֹמכירה בקֱרית ארבע, במדִורגים ג', בקֱ. כניסה חדִ', מרווחת, ח. כביסה, 4 לֹהשכרה במדִורגים, ברימון באפרת, קֱ"קֱ, חדִ', מושקֱעת, גינה יפה 3 050-2585868 לֹהשכרה באפרת, בזית חדִ' מרוהטת 3 דִירת לֹתווך קֱצר או ארוך 050-7342742 www.tekoa-realty.com 050-2183855 חיה 054-5988839 תמר באנגלֹו סכסון - חדִרי שינה, מיידִי! 7 , ומושקֱע במרכז הישוב, בית גדִולֹ חדִ’ לֹלֹא מדִרגות, מאוגוסט 4 בהזדִמנות! בית יפהפה, לֹהשכרה

דִירות

חדִרים 6 דִירת לֹמכירה בזית, חדִרי שינה, כולֹלֹ יח’ הורים, 5 גינה מרוצפת, חדִר שירות גדִולֹ

לֹמכירה בזית & 1,380,000 , אופציה + ’ חדִ 4 דִירת & 1,380,000 , חדִ’ מפוארת בחפציבה 4 & 1,580,000 ’ חדִ 5 פטיו + דִירת גן חדִ’, מפואר, במתתיהו הכהן 7 פנטהאוז חדִ', כ. פרטית לֹלֹא מדִרגות 6 דִופלֹקֱס גן & 2,150,000 מר 220 ’ חדִ 7 דִופלֹקֱס גן & 3,250,000 "' קֱוטג מפואר "דִה וילֹיג & 3,150,000 , יח’ השכרה + קֱוטג מפואר חדִ’ בקֱטורת 8 מ”ר 230 קֱוטג’ מדִהים יח’ השכרה בקֱטורת + דִו משפחתי

חדִ’ 3 לֹהשכרה באפרת, במתתיהו הכהן, רקֱ & 2,800

אלֹה רוזובסקֱי

הגלֹיון הדִיגטלֹי כלֹ שבוע! לֹפני כולֹם!

דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885 לֹמכירה בנחלֹיאלֹ מ"ר, מושקֱע 240 , בית מטבח, יח' הורים, 054-2122161 פרגולֹה לֹהשכרה באפרת חדִ' 4 או 3 , דִירות 2 משופצות במיקֱום נוח 054-3368730 . ומרכזי לֹהשכרה באפרת גינות 2+ ' חדִ 4 דִירת לֹתווח ארוך, מיידִי! 050-7434182 (19:00 )אחרי המשרדִ: מתחם פארקֱ תעשיה האב עציון 055-66-17-031

שלֹח בקֱשה ותקֱבלֹ לֹתיבה p-meida@zahav.net.il .

לֹהשכרה בזית, באפרת גינה, + ' חדִ 5 דִופלֹקֱס מחסנים, משופץ לֹלֹא 054-6873004 : תיווך, טלֹ

& 1,150,000 ,’ חדִ 3 , דִירת גן בדִקֱלֹ

& 2,100,000 מ”ר 190 , דִופלֹקֱס גג בגפן

שונות

ברימון 4,400,000 ,’ יח + ’ ח 8 , וילֹה מדִהימה & חדִ’ 4 דִירת גן

הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ לֹחנות סלֹולֹר בגוש דִרוש/ה עובדִ/ת אחרי צבא/שירות 052-7703426

בדִגן מ”ר 180 , חדִרים 6 ’ קֱוטג חדִרים 5 דִירת גן חדִרים 4 דִירת

לֹהשכרה

& 3,500 , חדִ’, מרפסת 3 בזית & 8,500 , חדִרים 8 ’ קֱוטג בזית & 3,100 ,,’ חדִ 3 דִירת בדִקֱלֹ & 3,800, ,’ חדִ 4 דִירת בדִקֱלֹ & 7,250 ,’ חדִ 8 דִו משפחתי בדִקֱלֹ וילֹה מדִהימה בגפן & 4,500 ,’ חדִ 4.5 , דִירת גן בתמר & 6,000 , מ”ר 160 פנטהאוז בתמר & 8,000 , דִופלֹקֱס גן בנוה דִניאלֹ

עסקֱת נדִלֹ"ן רקֱ

תיקֱון עולֹם תיקֱונים כלֹ סוגי התיקֱון לֹבית ולֹמשרדִ

בית פרטי בשכונה החדִשה בנווה דִניאלֹ! מ”ר, סלֹון ופינת אוכלֹ גדִולֹים, מטבח 270- חדִרים, כ 7 מעוצב בסגנון עתיקֱ, יח’ הורים גדִולֹה, צופה לֹנוף פתוח.

תושב הגוש, מאיר כץ 0534-310414 טלֹ: אינסטלֹציה, חשמלֹ, נגרות, תריסים ועודִ רוצה לֹמצוא עבודִה? מודִעות דִרושים לֹפני כולֹם! ישירות לֹתיבת המיילֹ שלֹך במהדִורה הדִיגטלֹית

חדִ’, יח’ הורים 5 , בזית דִופלֹקֱס גן מפנקֱת, גינה מהסלֹון, לֹלֹא תיווך!

052-4588716 גבי www.angelrealty.co.il

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il אנגלֹו סכסון

052-4588715 ציפי

| 28.4.2.2017 | ב’ אייר תשע"ז | 26

ידִע

פרסו

Made with