פרסומידע - גיליון 844

סרוקֱ עכשיו לֹסירטון

0-6 לֹבנים ובנות לֹגלֹאי שכמיות נעימות ופרקֱטיות

כולֹם משקֱיעים בנדִלֹ"ן

מעטים ישנים בשקֱט

אמינות שקֱיפות בטחון מלֹא לֹכספך

טיפולֹ אמין ומקֱצועי לֹנכס מעבר לֹים

תשואות גבוהות ומימוש רווחים

לֹיוי מקֱצועי ויחס אישי

www.tsurel-estates.co.il פגוש אותנו לֹקֱפה 073-2072388

FOCUS CHANGE Foreign Currency Exchange המרת מטבע זר

מטעמי חברון לֹאירועים שירותי קֱייטרינג

סניף אפרת מרכז מסחרי התאנה

Branch in Efrat Te’ena Shopping Center

בעלֹ שף

וותקֱ

ש’ 30

050-5671199 | 9938977

קֱניית מטבע חוץ בכ.אשראי אפשרות לֹתשלֹומים

קֱבלֹת ש'קֱים דִולֹריים וש’קֱים מסחריים

לֹאירועים

שירותי קֱייטרינג חתונות בר מצוות,

העברה בנקֱאית

בריתות

לֹחברות אירועי קֱוקֱטיילֹ מכירת אוכלֹ מוכן קֱייטרינג בשרי או חלֹבי

לֹלֹא עמלֹות !!

ניתן לֹמצוא את מוצרינו בסופר דִקֱלֹ בקֱ. ארבע

מכירה וקֱניית כלֹ סוגי המט”ח

שעות פתיחה:

בנווה שיפון דִניאלֹ

ובמאפיית

סניפנו בירושלֹים 6234499 13 בן יהודִה טלֹ 6234245 46 יפו טלֹ א'-ה' 9:00-16:00 יום ו' 9:00-12:30

Sun-Thurs Fri

כשרות מהדִרין שלֹ הרב לֹיאור רבה שלֹ קֱ. ארבע רובין | עטרה | מהודִרות: מחפודִ אפשרות לֹכשרויות

Jerusalem

Ben Yeuda St. Tel

02-9605759 ,052-6908061 ירון:

Yafo St. Tel

27

| ב’ אייר תשע"ז | 28.4.2.2017 |

ידִע

פרסו

Made with