זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

הוא לבקש שיינתן לו לנצל את ימי חופשת המחלה הצבורים העומדים לרשותו להשלמת משכורתו. במקרה כזה יגיש העובד בסוף כל חודש אישור מהמוסד לביטוח לאומי על תשלומים שניתנו לו באותו חודש בתור דמי נכות, וישולם לו חשבון ימי חופשת המחלה הצבורה ההפרש בין משכורתו החודשית הכוללת, שהייתה משתלמת לו אילו המשיך לעבוד, לבין דמי הנכות. מועסק עובד, בעקבות תאונה בעבודה, רק חלק מיום העבודה )בין אם לא חזר לעבודה מלאה ובין אם חזר לעבודה מלאה לתקופה מסויימת, ולאחר מכן נאלץ לעבור לעבודה חלקית(, ישולם לו על חשבון ימי חופשת המחלה הצבורה לו ההפרש בין משכורתו החודשית הכוללת שהייתה משתלמת לו אילו המשיך לעבוד לבין דמי הנכות, בצירוף .( 33.656 תקשי''ר המשכורת החלקית שהוא מקבל בעד עבודתו החלקית ) ימי חופשת מחלה, אשר נוצלו להשלמת משכורתו של עובד בעת היעדר להעבודה לרגל ≈ (, ייראו כימי חופשת מחלה במשכורת לכל דבר ועניין. 33.656 על פי פסקה תאונה, ) תמה תקופת דמי הפגיעה כאמור לעיל, והעובד שנפגע בעבודה נמצא נכה כתוצאה מן ≈ הפגיעה בעבודה, ישלם לו המוסד לביטוח לאומי קצבה או מענק, במסגרת הוראות חוק .( 33.661 תקשי''ר הביטוח הלאומי ) עובד שפגיעה בעבודה גרמה את מותו, ישלם המוסד לביטוח לאומי לתלויים בנפטר ≈ .( 33.662 תקשי''ר קצבה או מענק, במסגרת הוראות חוק ביטוח לאומי ) היעדרותו של עובד הוראה, שנפגע במהלך טיול או מסע במשך שנת הלימודים, נעדר ≈ מעבודתו עקב פגיעה זו וקיבל דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי, תיראה היעדרות זו .( 6/ חוזר מנכ''ל תשמ''ב לצורך חישוב שכרו בחופשת הקיץ כתקופת עבודה ) עובד הוראה שנפגע בתאונת עבודה לפני חופשת הקיץ, וממשיך להיות חולה עקב ≈ התאונה גם בזמן החופשה, זכאי לתשלום בעד חופשה כפי שהיה מגיע לו אילו היה .1953- בריא, וכן זכאי לתשלום דמי פגיעה על סמך חוק ביטוח לאומי, תשי''ד עובד הוראה שנפגע בחופשת הקיץ, התאונה אינה נחשבת תאונת עבודה ועל כן דינו ≈ כדין מורה שחלה בחופשת הקיץ, הממשיך לקבל את שכרו כאילו הוא בריא .( 33.657 ; תקשי''ר 5/ חוזר מנכ''ל תשמ''ז ) ריפוי ושיקום פגיעה בעבודה של עובד מזכה אותו בריפוי, בהחלמה, בשיקום רפואי ובשיקום מקצועי, נכות והוא זכאי לגמלה, 100% א. עובד אשר נפסל לשירות מטעמי בריאות, ונקבעו לו רשאי לנצל את ימי המחלה שעומדים לזכותו במלואם, והוא ימשיך לקבל משכורת - הכל לפי 65 עד שיסיים ניצול כל היתרה העומדת לזכותו, או עד הגיעו לגיל התאריך המוקדם יותר. נכות, רשאי 99% עד 51% ב. עובד אשר נפסל לשירות מטעמי בריאות, שנקבעו לו לנצל אחוזים מימי המחלה העומדים לזכותו לפי מספר אחוזי הנכות שנקבעו לו, - הכול לפי התאריך המוקדם יותר. 65 או עד הגיעו לגיל שנים, 58 ימי מחלה והוא בן 100 נכות, עומדים לזכותו 60% נקבעו לעובד לדוגמה: ימי מחלה בלבד. 60 ימשיך לקבל משכורת עבור נכות, לא יהיה זכאי 50% ג. עובד אשר נפסל לשירות מטעמי בריאות ונקבעו לו עד לניצול יתרת ימי המחלה שלו , והוא יפרוש מן השירות בתאריך שנקבע וכפי שנהוג עד כה. עבור ימי המחלה שלא נוצלו יקבל תשלום .( בתקשי''ר 33.271 לפי האמור בפסקה ) נכות, 50% ד. במקרים שבהם עובד מסוים נפסל לשירות מטעמי בריאות ונקבעו לו עד והוא משולל כל כושר עבודה ורתוק לביתו או למיטתו על פי אישורים רפואיים, ועומדים לזכותו ימי מחלה שטרם ניצל, הוא רשאי לפנות אל מנהל כוח אדם באמצעות המחוז, .( 33.641 , תקשי''ר 42 ' החוק הנ''ל ס על חשבון המוסד לביטוח לאומי ) כ. ניצול ימי מחלה על ידי עובד הוראה שנפסל מטעמי בריאות . עובד מדינה שנפסל לשירות מטעמי בריאות 1

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

40/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online