זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

24.0 26.4 28.8 31.2 33.6 36.0

11 12 13 14 15 16

2- , א 1- הערות לטבלאות א שנים, החל בשנה 15 לשנה במשך 2.4% . על הסכומים של גמול ניהול מתווסף ותק בניהול בשיעור 1 השנייה. מגמול הניהול. 36% ואילך, הנו 16- הוותק המקסימלי החל מהשנה ה .(63.5% כפול 1.36) 86.36% ותק בניהול מקסימליים לא יעלו על + . גמול ניהול 2 . מוסכם כי השיעורים המקסימלים של גמולי הניהול למנהלים עובדי המדינה, אשר פרשו לגמלאות עד 3 כיתות, 21 - 14 , יהיו בהתאם לשיעורים שזכאים להם מנהלי בתי ספר של 31.8.1990 ליום ובהתאם לרובד החינוכי. טבלה ב': גמול ניהול למנהל אולפנית ערב להנחלת הלשון

1.1.1998- גמול ניהול מ

מספר כיתות באולפנית

11.8% 12.4% 12.9% 14.1% 14.6% 16.9% 17.4% 18.6%

1 2 3 4 5 6 7

ומעלה 8

טבלה ג': גמול ניהול למנהלי מרפ''דים

1.1.1998- גמול ניהול מ

גודל המרפ''ד

45% 54%

כיתות 400 מרפ''ד קטן עד

כיתות 999 עד 400- מרפ''ד בינוני מ

73.12% 67.50%

כיתות 2,000- מרפ''ד בשלוש הערים הגדולות מ

כיתות 1,000 מרפ''ד גדול מעל

טבלה ד': מנהלי אשכולות פיס היקף הפעילות באשכול

שעות הניהול למנהל

ש''ש 12 ש''ש 15 ש''ש 18

ש''ש 220 עד

ש''ש 280 - 220

מהן בחט''ב( 70% ש''ש )שלפחות 280 מעל

ש''ש לפחות, 24 . היקף משרתו של סגן המנהל לניהול אשכולות פיס למדע, טכנולוגיה ואמנות יהיה 1 כמו סגן מנהל. להלן. 3 ש''ש, בהתאם לקריטריונים המפורטים בסעיף 18 ש''ש או 12 . היקף שעות הניהול יהיה 2 מעבדות 5- . הקריטריונים לקביעת היקף ניהול נקבעו על סמך מספר שעות הפעילות הפורמליות ב 3 סדנאות האמנות, לפי הדירוג הבא: 2- וב טבלה ה': מנהלי מכללות אקדמיות

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_38

10/16

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online