זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: בתקנות פיצויי פיטורין 5 ' )חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורין(, הוספת תקנה א יבוא: חישוב פיצויים בחופשה ללא תשלום. 5 ( אחרי תקנה 1964- )התשכ"ד . בחופשה ללא תשלום מכוח הוראה של דין - השכר שהיה משולם לו ערב 1 פיטוריו, אילו עבד אצל אותו מעביד. . בכל מקרה אחר - השכר שהשתלם לו ערב יציאתו לחופשה ללא תשלום, 2 בצירוף תוספת יוקר המחיה על השכר האמור, בשיעור שהיה מתוסף לשכרו האמור, אילו עבד אצל אותו מעביד ערב פיטוריו . עובדת שהרתה ומתפטרת תוך תשעה חדשים מיום הלידה, בתנאי 3 שהתפטרותה היא כדי לטפל ברך הנולד" ב. פיצויי פיטורים לעובד הוראה המבוטח בקופת פנסיה מקיפה, להלן: "הקרן" עובד הוראה זכאי להפרש שבין הסכום המופקד ב"קרן" 31.12.2003 עבור התקופה שעד פיצויי פיטורין. זאת לפי משכורת החודש האחרון כפול מספר 100% לזכות המעסיק לבין שנות העבודה, הכוללות את שנות השבתון, כפול היקף המשרה המייצג )ממוצע רב-שנתי(. כדי לוודא מהו הסכום אשר על המעסיק להשלים, יש לפנות ל"מבטחים", המחלקה למורים תיכוניים, ולבקשם כי ידווחו מהו הסכום העומד לרשות המעסיק לצורך חישוב פיצויי הפיטורין. פיצויי פיטורין ולתבוע את ההפרש 100%- עם קבלת מידע זה יש להפחית את הסכום מ מהבעלות. העובד רשאי לקבל אך ורק את כספי ההשלמה מהבעלות, מבלי לפגוע בזכויות ימים( מיום הפסקת העבודה. 15 הפנסיה שלו. את הסכום חובה לשלם ללא דיחוי )תוך אם הוציא החבר את הכספים גם מ"מבטחים" )התנאי להוצאתם: החבר אינו עובד שישה חודשים לפחות(, הוא מאבד את זכויות הפנסיה שהצטברו לזכותו. יש להעיר כי נוסף על הסכום הנ"ל עומד לזכות החבר החלק שניכה המעביד משכרו במשך התקופה. לכל שנה. 28% עובד הוראה זכאי להשלמת פיצויים בשיעור של 1.1.2004- מ חשוב! עובד הוראה הפורש לפנסיה ומקבל גם פיצויי פיטורין, זכאי לבקש פטור מתשלום מס הכנסה על פיצויי פיטורין. מהפנסיה שתשולם לו מדי חודש 35% כמו כן החוק מאפשר פטור ממס הכנסה על בחודשו. שהפטור ניתן רק פעם אחת: או על פיצויי הפיטורין או חייב לדעת אך עובד ההוראה על הפנסיה. אם מקבלים את הפטור מתשלום מס על פיצויי הפיטורין, הפנסיה תהיה חייבת במס ולכן תהיה יותר קטנה. כעבור שנים, ככל שתוחלת החיים תתארך, ההפסד כתוצאה מתשלום מס על הפנסיה יהיה יותר גדול מהרווח של הפטור על פיצויי הפיטורין הניתנים לו בעת פרישתו. כל חבר חייב לשקול את הסוגיה ולעשות את החשבון המתאים לו לפני קבלת ההחלטה. ג. פיצויי פיטורים מוגדלים פיצויי פיטורים החייבים 100% פיצויי פיטורים מוגדלים הם פיצויים המשולמים לעובד על פי החוק והם פועל יוצא של משא ומתן בין ארגון המורים לבין המעסיק בנסיבות הפסקת העבודה. אין חובה חוקית המחייבת תשלום פיצויי פיטורים מוגדלים. קבלת פיצויי פיטורים מוגדלים מבטלת את זכותו של המורה לרצף ימי מחלה עבור התקופה הנוגעת בדבר וכן את זכותו לפדיון ימי מחלה בגין תקופה זו. ד. פיצויי הלנת פיצויי פיטורים ימים ממועד תשלומם. 15 )ב( יראו פיצויי פיטורים כמולניפ אם לא שולמו תוך . שולמו פיצויי הפיטורים בתקופה שבין היום השישה עשר לבין היום השלושים 1 שלאחר המועד לתשלום - הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלומם עד ליום שבו שולמו.

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_33

24/31

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online