זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

חודשים אחרונים, תשופה הבעלות על ידי המשרד לכל התקופה הרטרואקטיבית, וזאת על בסיס דרישה פרטנית, שתוגש למחלקה לתנאי שירותבמשרד החינוך והתרבות. . למען הסר ספק מובהר בזאת, שהשיפוי יינתן לבעלות, אם תימצא זכאית לכך, 4 שנים מיום החלטת הוועדה. 7 לתקופה שאיננה עולה על . מתן השיפוי לבעלות מתייחס אך ורק להחלטות שנתקבלו על ידי הוועדה החל 5 .( 3/ חוזר מנכ''ל תשנ''ה ) 1.1.1994 מיום ח' בטבת תשנ''ד ב. למורים עובדי מדינה להלן הנהלים החדשים שפרסם משרד האוצר לגבי תשלומים רטרואקטיביים למורים עובדי מדינה .(1.6.1998 : וכן פיצוי בגין תשלומים אחרים למורים ולגמלאים של המדינה )תחולה על המורה לפנות למעסיקו לצורך קבלת התשלומים. ועדה מיוחדת במשרד האוצר - החשב בכללי, תטפל ותדון במקרים חריגים, שאינם נכללים .(98/9 18.5.1991- במסגרת הוראות אלה )פרסום משרד האוצר מ .( 11.5.1993- החלטת ועדה פריטטית מיוחדת שקמה בעקבות הסכם העבודה הקיבוצי לעובדי הוראה מ ) ג. הסדרת תשלומים רטרואקטיביים

דרך הטיפול

מהות התביעה

מחובתו של המשרד להודיע לעובדים או לגמלאים על כל שינוי שחל בהסכמי השכר או בתקנות חדשות, ולדרוש מהם להגיש את המסמכים המתאימים, המפרטים את תביעתם. במקרה זה יש לשלם לעובדים הנ''ל את רכיב השכר המתאים, כפי שנקבע בהסכמים החדשים או בתקנות החדשות. 24- אם העובד או הגמלאי פנו לאחר יותר מ חודשים מיום הזכאותש נקבעה, למרות הפרסומים וההודעות שנשלחו אליהם, יש לשלם להם את הרכיב הנתבע מיום פנייתם בלבד. עובדים שפנו בתוך תקופת השנתיים, יהיו זכאים לתשלומים רטרואקטיביים מיום הזכאות שנקבע. אם המסמכים לא היו בתיקו האישי של העובד או הגמלאי, הזכאות לתשלום תהיה מיום פנייתו של העובד, וזאת בכפוף לפרסום מתאים של המשרד על הסכמי השכר או התקנות החדשות. . זכאותו של עובד כנ''ל תהיה מיום פנייתו 1 בלבד, ללא כל תשלום רטרואקטיבי. . זכאותו של גמלאי תהיה מיום הפנייה ובכפוף 2 לחוק שירות המדינה גמלאות. 48 לסעיף . יש לשלם לעובד את התשלום באורח 1 רטרואקטיבי מיום הזכאות ובתוספת הפיצוי בשל האיחור בתשלום. 48 . לגמלאי ישולמו ההפרשים בכפוף לסעיף 2 לחוק שירות המדינה - גמלאות, ולממונה על תשלום הגמלה יהיה שיקול דעת להאריך את התקופה המפרעית לכל מועד אחר שלפני גילוי הטעות, ולא יאוחר ממועד הפרישה. ישולמו רק מתחילת שנת המס. במקרים חריגים, אשר בהם העובדות היו בידיעת 3 המשרד, ניתן לשלם באורח רטרואקטיבי עד שנים.

. זכאות חדשה שנקבעה על סמך הסכמי 1 שכר ותקנות חדשות: תביעה שהוגשה על-ידי עובד או גמלאי, ובמועד הגשתה הזכאות עוד לא היתה קיימת, אלא נוצרה מאוחר יותר על סמך הסכמי שכר חדשים או תקנות חדשות, כאשר המסמכים היו כל העת בתיקו האישי של העובד.

סכום שהעובד או . המצאת מסמכים חדשים: 2 הגמלאי היה זכאי לו, אלא שלשם קבלתו נדרשה הגשת בקשה או המצאת מסמך, והעובדות לא היו בתיקו האישי. תעודת השכלה, גמולים למיניהם, לדוגמה: תעודות להכרה בוותק, קצובת נסיעה, וכו'. העובדות . טעויות שהתגלו על ידי המשרד: 3 היו בידי המשרד, בין אם מדובר בעובד ובין אם בגמלאי של המשרד. שנים לגבי תשלומים 7 אין הגבלה של רטרואקטיביים.

. הפרשות לקרן השתלמות 4 הפרשות לקרנות השתלמות בגין אי-הצטרפות לקרן ההשתלמות במועד.

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_34

4/13

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online