זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

אם המסמכים לא היו בתיקו האישי של העובד או הגמלאי, הזכאות לתשלום תהיה מיום פנייתו של העובד, וזאת בכפוף לפרסום מתאים של המשרד על הסכמי השכר או התקנות החדשות. . זכאותו של עובד כנ''ל תהיה מיום פנייתו 1 בלבד, ללא כל תשלום רטרואקטיבי. . זכאותו של גמלאי תהיה מיום הפנייה ובכפוף 2 לחוק שירות המדינה גמלאות. 48 לסעיף . יש לשלם לעובד את התשלום באורח 1 רטרואקטיבי מיום הזכאות ובתוספת הפיצוי בשל האיחור בתשלום. 48 . לגמלאי ישולמו ההפרשים בכפוף לסעיף 2 לחוק שירות המדינה - גמלאות, ולממונה על תשלום הגמלה יהיה שיקול דעת להאריך את התקופה המפרעית לכל מועד אחר שלפני גילוי הטעות, ולא יאוחר ממועד הפרישה. ישולמו רק מתחילת שנת המס. במקרים חריגים, אשר בהם העובדות היו בידיעת 3 המשרד, ניתן לשלם באורח רטרואקטיבי עד שנים. התשלומים הנ''ל ישולמו באורח רטרואקטיבי עד חודשים בלבד. 6

סכום שהעובד או . המצאת מסמכים חדשים: 2 הגמלאי היה זכאי לו, אלא שלשם קבלתו נדרשה הגשת בקשה או המצאת מסמך, והעובדות לא היו בתיקו האישי. תעודת השכלה, גמולים למיניהם, לדוגמה: תעודות להכרה בוותק, קצובת נסיעה, וכו'. העובדות . טעויות שהתגלו על ידי המשרד: 3 היו בידי המשרד, בין אם מדובר בעובד ובין אם בגמלאי של המשרד. שנים לגבי תשלומים 7 אין הגבלה של רטרואקטיביים.

. הפרשות לקרן השתלמות 4 הפרשות לקרנות השתלמות בגין אי-הצטרפות לקרן ההשתלמות במועד. . תשלומים המותנים במילוי דוחות שוטפים 5 )שעות נוספות, אש''ל, כוננויות וכו'(.

ד. קיזוז תשלומי יתר . ניכוי רטרואקטיבי בגין חוב של עובד מדינה למשרד החינוך ייעשה על פי ''התחייבות 1 בכתב מהעובד למעביד, בתנאי שלא ינוכה על חשבון חוב מהסוג האמור יותר משכרו החודשי''. 25%- מ דרישת הניכוי מוגבלת לתקופה רטרואקטיבית של עד שבע שנים לפני מועד הדרישה .( 42.912 תקשי''ר ) , כל הטבה או רכיב משכורת, מוטי מרוז על פי הוראות חשב משרד החינוך, מר שנתגלה כי שולם בטעות - תתוקן הטעות מיד על ידי המשרד, ותישלח על כך הודעה לעובד. סכום עודף, ששולם בטעות בשנת הלימודים השוטפת, יקוזז על ידי המשרד במהלך עובד הוראה יזומן למשרד החינוך, יימסר לו פירוט החשבון בכתב, יקויים בירור לגבי גובה הסכום ומהותו, ויוצע לו להחזיר את החוב בתשלום אחד ללא ריבית או בתשלומים )עם ריבית בנק דיסקונט(. אם העובד אינו מעוניין בהחזר החוב בתשלום אחד, יפרוש המשרד את הקיזוז על פני תקופה מרבית מוסכמת עמו בריבית בנק דיסקונט, ובכל מקרה הפרישה צריכה להיות כזו, שתשאיר בידי העובד משכורת נטו סבירה ובהתאם לחוק הגנת השכר. )ב( דלעיל, מופיע בקובץ תקנות 4 פירוט הזכאות לכל דרגה ודרגה, המפורטת בסעיף-קטן הערה: שירות עובדי הוראה. . תשלומי יתר מכל סוג שהוא, אשר קיבל המורה, יקוזזו משכרו לאחר בירור, 2 ובתשלומים. בשום מקרה אין לפגוע במורה באופן שתבוטל משכורתו כתוצאה מהקיזוז או תוקטן באופן קיצוני. אותה השנה, בהתאם להוראות התקשי''ר האמורות לעיל. סכום עודף, המתייחס לתקופת מעבר לשנה אחת, יטופל כלהלן:

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_34

11/13

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online