זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

אך לא יותר ממשרה אחת בסה''כ. ד. ביגוד למדריכים מקצועיים - תשע''ב זוג + חלוקים 2 : מדריכים מקצועיים המועסקים באחד המקצועות להלן יהיו זכאים לקבל מידי שנה ש''ח למשרה מלאה. 545 נעלי עבודה. הסכום המיועד לכך הינו . מכונאות 5 . חשמל רכב 4 . מכונאות רכב 3 . מסגרות, צנרת ומבנים 2 . מכניקה 1 . חשמל 9 . מכונאות ציוד קרקע 8 . מכונאות ימית 7 . מיכון חקלאי 6 תעופה . סיפונאים 14 . טבחות 13 . דפוס 12 . עיבוד עץ 11 . קירור ומיזוג אוויר 10 חלוקים. 2 מדריכים מקצועיים המועסקים במקצועות להלן יהיו זכאים לקבל מדי שנה ש''ח למשרה אחת. 338 הסכום המיועד לכך בשנה''ל תשס''ט הינו . אירוח ומשק 4 . עיבוד נתונים אוטומטי 3 . אלקטרוניקה 2 . מכשור ובקרה 1 . לבורנטים תעשייתיים 7 . לבורנטיות למוסדות חינוך 6 . מטפלות מחנכות 5 . אופנה 10 . אמנות שימושית 9 . ספרות 8 * מורות במגמת סיעוד, החייבות לנעול בבית חולים נעליים לבנות גבוהות, זכאיות לזוג נעליים כזה לשנה .( 8/ חוזר מנכ''ל תשמ''ג ) . 2.6.2009 הסכומים המוזכרים לעיל פורסמו בחוזר מנהל משכורות הוצאות נסיעה 24.4 עובד הוראה הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, ומשתמש בתחבורה ציבורית או ברכבו הפרטי, זכאי להחזר הוצאות נסיעה. א. קצובת נסיעה זה סכום המגיע לעובד הוראה כהחזר נסיעה לעבודה וחזרה לביתו, כשהוא גר ועובד באותו תחום מוניציפלי. קצובת הנסיעה משולמת לעובד יחסית לימי העבודה שלו בשבוע כפול עלות הנסיעה ברכב ציבורי, לפי מחיר כרטיסייה. חודשי עבודה, גם בימים שבהם המורה נעדר מעבודתו 10 הקצובה משולמת במשך בתשלום )כגון: חופשות, חגים, מחלה, מילואים וכדומה( עד לתקופה של חודש ימים. חודשי פגרת הקיץ. 2- עובד הוראה אינו זכאי לקצובת נסיעה בזמן חופשה ללא תשלום וב ב. כרטיס ''חודשי-חופשי'' עם הנהת ההסדר של כרטיס ''חודשי-חופשי'', הקצובה המשולמת לעובדי הוראה היא כעלות הכרטיס החודשי. עובדי הוראה ותיקים ימשיכו לקבל את הקצובה הקודמת שלהם, אך היא לא תעודכן עד אשר תשתווה במשך השנים לעלות הכרטיס ה''חודשי-חופשי''. עובד הוראה חדש יקבל את עלות הכרטיס ''חודשי-חופשי'', אפילו אם הוא עובד משרה חלקית, אך לא פחות מחצי משרה. עובד הוראה, המלמד פחות מחצי משרה, ימשיך לקבל החזר הוצאות נסיעה לפי הסדר הקצובה, גם אם קיים במסלול נסיעתו לעבודה הסדר כרטיס ''חודשי-חופשי''. ג. החזר הוצאות נסיעה ריאלית עובד הוראה המוצב לעבודה מחוץ לתחום השיפוט של מקום מגוריו, בגלל צרכיה של מערכת החינוך, ואשר הוצאותיו על הנסיעה באוטובוס למקום עבודתו ובחזרה לביתו עולות על הסכום המקסימלי שנקבע לקצובת הנסיעות, זכאי להחזר הוצאות נסיעה ריאלית באוטובוס בהתאם לימי נסיעתו בפועל. ד. העתקת מקום מגורים עובד הוראה המעתיק מקום מגורים אל מחוץ לתחום השיפוט של הרשות המקומית של מקום מגוריו, והעברה זאת גוררת הגדלת הוצאות הנסיעה, ימשיך לקבל את הקצובה הקודמת בשיעור שהיה לפני שעבר למקום מגוריו החדש. יוצא מכלל זה הוא מורה אשר עבר לבית ספר אחר, מרוחק יותר, ביוזמת הפיקוח,

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_35

17/42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online