זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

התפתחות נושא ''תוספת שכר למורה-אם'' להמחשת התפתחות תנאי העבודה והשכר של עובדי ההוראה, אתאר בפניכם את האופן שבו ~ התפתח נושא תשלום תוספת שכר למורה-אם. עוד לפני קום המדינה נתנה מערכת החינוך את הדעת לעובדה, שבמערכת החינוך עובדות ~ מורות אימהות לילדים קטנים. ההתמודדות עם הבעיה לא היתה מסודרת, ובשטח נוצרה מציאות ( נקבעו לראשונה הוראות 1962) 6/ אשר חייבה קביעת נהלים ברורים. לכן, בחוזר מנכ''ל תשכ''ב .1.6.1960- קבע המסדירות את העניין בכלל ואת התשלום בפרט, רטרואקטיבית מ משרה(, זכאית 4/5) העובדת משרה חלקית 14 עיקר ההוראה היה שמורה אם לילד עד גיל ~ לתשלום תוספת יוקר משכר של משרה מלאה, ולא לפי חלקיות משרתה בפועל. (. התיקון פורסם 1976 תשל''ו 14 התקבל בכנסת תיקון לחוק הגמלאות )תיקון 31.3.1976- ב ~ . התיקון קובע שהתוספת 1.9.1963- , והוא רטרואקטיבי מ 9.4.1976- ב 806 בספר החוקים הכספית שמקבלת מורה-אם היא למעשה תוספת פנסיונית ושכר לכל דבר ועניין. , חל שינוי בדרך חישוב התוספת הכספית למורה-אם. במקום 22.2.1979- בהסכם העבודה מ ~ תוספת יוקר מלאה למשרה חלקית, נקבע הסדר חדש שבו מורה-אם מקבלת שכר השווה לממוצע שבין משרתה בפועל למשרה מלאה. בדרך זאת ניתנה תוספת גדולה יותר למורה אשר משרה. 90% משרה, ותוספת קטנה יותר למורה שעבדה 80% עבדה משרה ומעלה תקבל 79% , נקבע כי מורה העובדת 15.5.1989- בהסכם העבודה הקיבוצי מ ~ משרה. 100%- נומינלית לאחוזי המשרה, אך לא יותר מ 10% תוספת שכר של 14 כדלקמן: ''מורה-אם שלילדה או לילדיה מלאו 1/ , פורסם בחוזר מנכ''ל תשמ''ט 1.9.1988- ב ~ תמשיך ותקבל את ההטבה של מורה-אם במהלך השנה הנדונה, כאשר אין 1.9- שנים אחרי ה תקף רק לגבי עובדי מדינה(. לגבי להפסיק הטבה הנקראת מורה-אם במהלך שנה''ל'' ) . 14 עובדות-בעלות, ההטבה תיפסק גם במהלך שנה''ל במועד היות הילד בן , נקבע שכל מורה-אם תקבל תוספת של 11.5.1993- בהסכם העבודה הקיבוצי האחרון מ ~ משרה, כולל ההטבה 150%- לשכרה גם אם היא עובדת יותר ממשרה, אך לא יותר מ 10% משרה 140% )התוספת הכספית מחושבת משכר של משרה אחת(. כך מורה-אם העובדת משרה. 150% , כאילו עבדה 10%- תקבל שכר גבוה יותר ב נושא תוספת כספים למורה-אם עבר אפוא גלגולים רבים, שינויים ושיפורים במשך עשרות שנים. ~ עד 79%- כעת התוספת ניתנת כהטבת שכר לכל מורה-אם במערכת, בתנאי שהיא עובדת מעל ל שנה. תוספת זו היא שכר לכל דבר ועניין, כגון ימי מחלה, 14 סוף שנת הלימודים שבה ימלאו לילדה חופשות וכדומה. התוספת היא פנסיונית. משכר השעות שמעל למשרה לקרן ''דפנה''. 18 1/3 למורות העובדות מעל משרה מפרישים ~ שכרם של עובדי הוראה ממלאי-מקום 3.4 שכרם של עובדי הוראה ממלאי מקום 3.4 , המתבקש על ידי הנהלת בית הספר למלא א. עובד הוראה שאינו מצוות המורים בבית הספר מקומו של מורה מהצוות הקבוע, יועסק עד לפרק זמן של חודשיים ימים לפי חישוב של שעות אפקטיביות. אם יתבקש ללמד תקופה של יותר מחודשיים ימים ישולם לו שכרו בהתאם לדרגתו וותקו, כולל שכר יחסי בחופשה מתחילת עבודתו בפועל. תשלומים עבור ביגוד וקצובת הבראה, אף הם יחסיים לתקופת עבודתו ולמשרתו מתחילת עבודתו. אם מתבקש המורה למלא מקום עד לפרק זמן של חודשיים ימים, השכר שישולם יהיה נמוך למדי, 24% וישווה לשכרו המשולב של מורה בכיר בשנתו השלישית לעבודה בהוראה, ובתוספת של עבור ימי החופשה. , הממלא מקום עמיתו בשעה מסויימת )כאשר יש לו עובד הוראה מצוות המורים בבית הספר ב. . אם מילא מקום חברו )לא 24% ''חלון''(, שכרו ישולם לו בהתאם לדרגתו ולוותקו ובתוספת של ב''חלון''( שיצא לשירות מילואים וכיו''ב, ישולם לו שכרו בהתאם לדרגתו ולוותקו. בחישוב התשלום יש לכלול: ימי חופשה באופן יחסי למשרתו, תשלומים עבור ביגוד וקצובת הבראה, אף הם באופן יחסי למשרתו. )למשל: עובד הוראה הממלא מקום בשעות מערכת קבועות בנסיבות מיוחדות ג. 51 כמחליף מורה בחופשת לידה, מורה במילואים, מורה בחופשת מחלה ממושכת(, זכאי לאחר ימי לוח לתשלום רטרואקטיבי בשעות תקן.

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_35

23/42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online