זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

מהגמול המפורט בפסקה ג' לעיל. 100% - או יותר תלמידים בקבוצה 10 (3 ה. תלמידים הוכנו לבחינות הבגרות במספרים שונים של יחידות בחינה יקבל המורה הזכאי לגמול את הגמול בהתאם למספר הגדול ביותר של יחידות הבחינה. .2% . ש''ש בתוספת 3.5 גמול זה לא יעלה על ו. המורה הכין כיתה לבגרות אך לבחינה ניגשו תלמידים יחידים ואפילו אחד לא ניגש הגמול ישולם למורה לפי מספר התלמידים שלמדו בכיתה ולא לפי מספר התלמידים שניגשו לבחינה. הגמול לא יופחת אם ניגשו לבחינה תלמידים יחידים בלבד, או במקרה שאפילו תלמיד אחד לא ניגש. (2% + ז. מורים המחלקים ביניהם הוראת מקצוע המזכה בגמול הכנה לבגרות )שעות בכיתה אחת, יקבלו גמול הכנה לבגרות יחסית למספר הש''ש שכל אחד מהם מלמד באותה כיתה. ח. מורה המכין לבחינה רק חלק מיחידות הלימוד הכוללות בהן נבחנת הכיתה, יקבל את החלק היחסי מסך כל הגמולים המיועדים לכיתה זו על פי רמתה. :(1.9.2008- ט. גמולי בגרות באנגלית ומתמטיקה )תחולה: החל מ 2% + ש''ש 0.5 - 01 שאלון 2% + ש''ש 0.5 - 02 שאלון 2% + ש''ש 1 - 03 שאלון 2% + ש''ש 1 - 04 שאלון 2% + ש''ש 1 - 05 שאלון 2% + ש''ש 1.25 - 06 שאלון 2% + ש''ש 1.25 - 07 שאלון : הערות ♦ יחידות לימוד 3 - מרכיבים בחינה של 03 ;02 ;01 . שאלון 1 יחידות לימוד 4 - מרכיבים בחינה של 05 ;04 ;03 שאלון יחידות לימוד 5 - מרכיבים בחינה של 07 ;06 ;05 שאלון . ניתן להיבחן על כל שאלון ושאלון בנפרד בזמנים שונים ולתגמל את המורה 2 בהתאם למפורט בטבלה לעיל. :(1.9.2008- י. גמולי בגרות בלשון )תחולה: החל מ יח''ל בהבעה, ייחשב גמול ההכנה לבגרות 1- בתוכנית הלימודים החדשה בה מגישים המורים ל בנפרד לגבי כל יחידה כדלקמן: .2% + ש''ש 1- עבור שאלון א' זכאי המורה ל ~ .2% + ש''ש 1- עבור שאלון ב' זכאי המורה ל ~ :(1.9.2008- יא. גמולי בגרות באזרחות )תחולה: החל מ ש''ש 1.5 ש''ש, מתוכן 6 יחידות באזרחות, וילמדו בהיקף של 2- ( התלמידים ייגשו ל 1 עבור ליווי והדרכת תלמידים בכתיבת עבודה. 1.5 + גמול הכנה לבגרות 2% ( עבור ליווי התלמידים והנחייתם, יקבלו המורים 2 ש''ש. 0.4 + ש''ש 140 , ( בנוסף, יתוגמלו המורים בגין בדיקת העבודות בתשלום דומה למעריכי בחינות 3 ש''ח לשעה, כאשר שעה שווה בערכה לבדיקת שתי עבודות .( 22.4.2009 קיבוצי מיום )הסכם : יב. גמול הכנה לבגרות בש''ש ב'ביוטופ' בביולוגיה, ו'גיאוטופ' בגיאוגרפיה

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_35

25/42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online