זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

יחידת גמול )לתלמיד בודד, לא תלוי בזמן הבחינה( 1 - יחידות גמול )לתלמיד בודד, לא תלוי בזמן ההכתבה( 1.25 - יחידות גמול )לתלמיד בודדד, לא תלוי בזמן הנדרש( 1.25 - ה. שעתוק מהשכר המשולב ותוספותיו(. 0.5% התוספת מחושבת לפי יחידות גמול )כל יחידה ערכה ~ התשלום יינתן גם בעבור הבחינות שהתקיימו למן תחילת שנת הלימודים - ~ .1.9.2008 , תשס''ט התשלום יתבצע במשכורת המשולמת בגין החודש שלאחר ביצוע העבודה. ~ מעסיק. 5% + עובד 5% :'' מהתשלום הנ''ל יש להפריש לקופת הגמל ''רשף ~ תשלומים על ליווי תלמידים למסעות לטיולים ולפעילות חוץ בית-ספרית 18.4 תשלומים על ליווי תלמידים למסעות ולטיולים ולפעילות חוץ בית ספרית 18.4 לתשלום לפי המפורט להלן: 1.9.1990- עובדי הוראה היוצאים לטיולים זכאים החל מ ש''ח ליממה )החל מהיום הראשון, והתשלום לאלתר(. 56.84 - . בטיול הכולל שהות לילה 1 ש''ח. 9.75 - 16:00 . בטיול מסע ותחרויות ספורט המסתיימים לאחר שעה 2 . כל מורה במערכת החינוך העל-יסודית )חט''ב, סמינרים, כיתות י''ג-י''ד, וכדומה( המלווה 3 כיתה בטיול, במסע או בשירות לאומי, ביום מנוחה או ביום שבו אין הוא מלמד, זכאי בנוסף על התשלום הרגיל עבור הליווי, לתמורה בגובה שכר של ארבע שעות עבור אותו יום או שעות באותו יום, אם המורה היה 4 לפחות, בהתאמה, עד להשלמת תשלום מינימלי של .( 6/ חוזר מנכ''ל תשמ''ב שעות ) 4- משובץ במערכת השעות ביום הליווי, פחות מ יקבל עובד ההוראה תגמול עבור פעילות חוץ בית ספרית. 1.9.1998- . החל מ 4 משכרו החודשי המשולב 0.7% התגמול יחושב על פי יחידות, כשכל יחידה שווה לערך של ותוספותיו של עובד ההוראה בהתאם להיקף משרתו ועד למשרה אחת. להלן פירוט שעות הפעילות החוץ בית-ספרית אשר בגינן ישולם תגמול, וכן מספר היחידות אשר יינתנו עבור כל פעילות: ( 1.9.1998 הסכם קיבוצי ) ג. בחינה בעל פה ד. הכתבה

שיעור הגמול באחוזים

סה''כ יחידות

סוג הפעילות

פעילות המתחילה בשעות הבוקר ומסתיימת לאחר שעות 15:00 - 14:00 ההוראה בין השעות פעילות המתחילה בשעות הבוקר ומסתיימת בין 18:00 - 15:00 השעות פעילות המתחילה בשעות הבוקר ומסתיימת בין 21:00 - 18:00 השעות פעילות המתחילה בשעות הבוקר ומסתיימת בין 24:00 - 21:00 השעות

0.35%

0.5

1.40%

2

2.45%

3.5

3.85%

5

4.90% 2.10%

7 3

פעילות הכוללת לינה ומסתיימת ביום למחרת 24:00 - 16:00 בין השעות * פעילות מנותקת

* פעילות מנותקת: תחילתה וסיומה לאחר שעות הלימודים הרגילות, שאינה מהווה המשך רציף ליום הלימודים כגון: הליכה למוזיאון, לתיאטרון וכדומה. * במקרה שהפעילות כוללת יותר מלינה אחת, יחושבו מספר היחידות בהתאם למספר הלינות. יום הטיול האחרון אינו כולל לינת לילה, ולכן עובד ההוראה יקבל בגינו גמול בהתאם לשעה שבה הסתיימה הפעילות .( הבהרת ש' שטמפפר ז''ל, מנהל המח' לתנאי שירות במשרד החינוך ) * התגמול בגין ליווי תלמידים להפלגות או סיורים לימודיים בחו''ל כמו בליווי תלמידים בטיולים. * תגמול בגין פעילות חוץ בית-ספרית, כפי שפורט בטבלה, הינו ביום שהמורה משובץ גם שעות נוספות 4 במערכת השעות. אם מדובר ביום פנוי, המורה זכאי גם לתשלום בגין

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_35

34/42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online