זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

פי קבלה על ביצוע ההתקנה או העברה. * עובד הוראה המועסק בשתי בעלויות במשרה חלקית, והיקף משרתו הוא מחצית ממחיר ההתקנה על פי קבלה. 25% משרה לפחות, זכאי לתשלום , המועסקות במשרה 14 עובדות הוראה שהן אימהות לילדים עד גיל הערה: * לפחות, נחשבות לצורך ההנחות בשירות הטלפון 79% חלקית של כמועסקות במשרה מלאה. תשלום למורה במילואים 20.4 תשלום לעובדי הוראה היוצאים לשירות מילואים בחופשות הקצרות ובחופשות הקיץ עובד הוראה היוצא לשירות מילואים בחופשות: סוכות, פסח או חנוכה - יהא זכאי לתשלום משכורתו המלאה, בתוספת התשלום מקרן השוואה באותה תקופה, להוציא ימי שבת ומועד. המשרת במילואים בחופשת הקיץ, יקבל נוסף על שכרו את הסכומים שהוא זכאי להם מקרן ההשוואה. תשלום למורה במילואים 20.4 . מורה, הנמצאת בחופשת לידה בחופשת הקיץ, זכאית בנוסף על משכורתה 1 גם לתשלום דמי הלידה מהביטוח הלאומי, עד לסכום השווה למשכורתה בשני חודשי עבודה. . מורה, היוצאת לחופשת לידה באחת החופשות הקצרות )סוכות, חנוכה 2 או פסח(, זכאית לתשלום משכורתה, כנהוג לגבי היוצאים לשירות מילואים בחופשות הקצרות, וגם לדמי הביטוח הלאומי. התשלום חל גם על חופשות של מגזרים אחרים, בהתאמה. הבהרה: קצובת הבראה ונופש - תשע''ב 22.4 יום לפי שנות הוותק שלו בהוראה לפי הפירוט 13 עד 6- עובד הוראה זכאי לקצובת הבראה מ הבא: ש''ח 2,940 ימי הבראה 7 - שנות ותק 3 - 1 ש''ח 3,780 ימי הבאה 9 - שנות ותק 10 - 4 ש''ח 4,200 ימי הבאה 10 - שנות ותק 15 - 11 ש''ח 4,620 ימי הבראה 11 - שנות ותק 19 - 16 ש''ח 5,040 ימי הבראה 12 - שנות ותק 24 - 20 ש''ח 5,460 ימי הבראה 13 - שנים ואילך 25 * התשלום יחסי להיקף המשרה ולא יעלה על היקף משרה אחת, ומשולם במשכורת יוני. . ש''ח ליום 420 היא תשע''ב * הקצובה בשנה''ל * דמי הבראה אינם מותנים בבקשה כלשהי. * שנות העבודה לחישוב גובה דמי ההבראה חופפות למספר שנות הוותק המוכרות של המורה. * ותק שירות בצה''ל/שירות לאומי לא מובא בחשבון בעת חישוב שנות הזכאות לקצובת הבראה. * ההקצבה משולמת יחסית למספר חודשי עבודה בשנה''ל. * בכל מקום עבודה, שבו קיים הסכם אחר, העדיף על האמור לעיל, יש לנהוג לפי ההסכם העדיף. * הסכומים המגיעים בגין הבראה בסוף שנת הלימודים מעודכנים ומפורסמים מידי שנה בחוזר משרד החינוך. קצובת הבראה ונופש 22.4 תשלום למורה בחופשת לידה 21.4 תשלום למורה בחופשת לידה 21.4 תשלום למורה בחופשת לידה הן בקיץ והן בחופשות הקצרות

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_35

36/42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online