בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

אריק איינשטיין עוף גוזל / מילים: אריק איינשטיין לחן: מיקי גבריאלוב

בחרה: רותי תמרי

השיר מזכיר לי את לירון שנמצא במילואים כבר ימים רבים. אמנם כבר מזמן לא גוזל, אך עצם הליכתו הפתאומית והפרדה ממשפחתו הזכירה לי את מעוף הגוזל מהקן.

ה ַּגֹוזָלִים ׁש ֶּלִי עָזְבּו אֶת ה ַּקֵן ּפָר ְׂש ּו ּכְנָפַיִם וְעָפ ּו וַאֲנִי צ ִּפֹור זְקֵנָה נ ִׁשְאַר ְּתִי ּב ַּקֵן מֶקָוָה מְא ֹוד ׁשֶה ַּכֹל יִהְיֶה ּבְסֵדֶר. ּתָמִיד יָדַע ְּתִי ׁשֶּיָבֹוא הַּיֹום ׁש ֶּבֹו צָרִי ְך לְה ִּפָרֵד אֲבָל עַכ ְׁשָו זֶה ּכָכָה ּבָא לִי ּפִתְא ֹום אָז מָה ה ַּפֶלֶא ׁשֶאֲנִי קְצָת ּדֹואֵג. עּוף ּגֹוזַל חֲתֹו ְך אֶת ה ַּׁשָמַיִם טּוס לְאָן ׁש ֶּבָא ל ְָך רַקאַל ּת ִׁשְּכַח י ֵׁשנ ֶׁשֶר ּב ַּׁשָמַיִם ּגּור ל ְָך. עַכ ְׁשָו נ ִׁשְאַרְנּו לְב ַּדֵנּו ּב ַּקֵן אֲבָל אֲנַחְנ ּו ּבְיַחַד ח ַּבְקִי אֹותִי חָזָק ּת ַּגִידִי לִי ּכֵן אַל ּתִדְאֲגִי ּבְיַחַד ּכֵיף לְהִז ְּד ַּקֵן עּוף ּגֹוזַל... אֲנִי י ֹודֵע ׁש ֶּכָכָה זֶה ּב ַּטֶבַע וְגַם אֲנִי עָזַב ְּתִי קֵן אֲבָל עַכ ְׁשָו ּכ ְׁש ֶּבָא הָרֶגַע אָז מַחְנִיק קְצָת ּב ַּגָרֹון מַחְנִיק קְצָת ּב ַּגָר ֹון.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online