בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

יזהר אשדות במרחק נגיעה מכאן / לחן: יזהר אשדות מילים: יהלי סובול

בחרה: אילת שגל

השיר מדגיש את המציאות האבסורדית בין שגרת החיים שלי לעומת החטופים בעזה, כל כך קרובים אבל בלתי מושגים.

אַל ּתֵלְכִי ּב ַּמ ֹורָד ׁשֶל מִס ְּדְר ֹון אֵינְס ֹופִי ּכָל ה ַּדְלָתֹות מֹובִילֹות לְחֶדֶר אֶחָד חֶדֶר רֵיק, עַל ה ַּגַג ׁש ֶּלֹו ה ַּג ֶׁשֶם ּדֹופֵק הּוא מְס ַּפֵר, מְס ַּפֵר ל ְָך ׁשֶא ַּת לְבַד ה ַּתִקְרָה ּב ֹו ּכְח ֻּלָה ּוכְח ֻּלִים ה ַּקִיר ֹות ּותְלּויָה ּבֹו מַרְאָה, ׁש ֶּמַרְאָה מֶה הָיָה יָכֹול לִהְיֹות ּבְעֹולָם מַק ְּבִיל, ׁשָם אֲנַחְנּו אֹוהֲבִים ּתָמִיד ּבְמֶרְחַק נְגִיעָה מ ִּכָאן, ּבְמֶרְחַק נְגִיעָה ּבְעֹולָם מַק ְּבִיל, ׁשָם ה ַּלֵב אַף ּפַעַם ֹלא רָגִיל ּבְמֶרְחָק נְגִיעָה מ ִּכָאן, ּבְמֶרְחַק נְגִיעָה מ ִּכָאן צֵל חִּוֵר, עַל ּפָנֶיה מִת ְּג ַּלֶה מִס ְּת ַּתֵר הִיא רְגּועָה, ּכ ְׁש ֶּסּוסִים רָצִים ל ָּה ּב ַּדָם קְצֵה חִּיּו ְך, הִיא רֹוצָה רַק ל ִׁשְקֹע נָמּו ְך אֶל ה ַּפְנִינִים, ׁשֶּזֹורְחֹות עַל קַרְקַע הַּיָם ה ַּתִקְרָה ׁשָם ּכְח ֻּלָה, ּוכְח ֻּלִים ה ַּקִיר ֹות ּגַם הַּיָם הּוא מַרְאֶה, ׁש ֶּמַרְאֶה מָה הָיָה יָכֹול לִהְיֹות ּבְעֹולָם מַק ְּבִיל... ּבְעֹולָם מַק ְּבִיל, ה ַּסּוסִים ּבְדָם ה ַּפְנִינִים זֹורְחֹות ׁשָם עַל קַרְקַע הַּיָם

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online