בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

זה לא כ"כ פשוט להיות כאן ילד - המשך מילים: יערה שבו לחן:מירון מינסטר

זֶה ֹלא ּכָל ּכ ְָך ּפ ָׁשּוטלִהְיֹות ּכָאןיֶלֶד ל ִׁשְמֹע חֲד ָׁש ֹות ּבְכָל חֲצִי ׁשָעָה לָדַעַת ׁשֶהֵיכָן ׁשֶהּוא עֹוד א ִּמָא מִת ְּפ ַּלֶלֶת ּתִק ְּת ּוק ׁשָע ֹון ה ֹולֵם ּדִמְעָה וְע ֹוד ּדִמְעָה זֶה ֹלא ּכָל ּכ ְָך ּפ ָׁשּוטלִהְיֹות ּכָאןיֶלֶד לִלְמֹד ּבְבֵית ה ַּסֵפֶר עַל ה ַּמִלְחָמֹות זֶה ֹלא ּכָל ּכ ְָך ּפ ָׁשּוטאֲבָל,אֲבָל מ ּול ׁשְמֵי ה ַּתְכֵלֶת אֲנִי יֹודַעַת רַק ׁש ֶּכָאן אֲנִי רֹוצָה לִחְיֹות ּתְכֵלֶת ׁשָמַיִם סָגֹל ׁשֶל ׁשְקִיע ֹות סִירֹות עַל ה ַּמַיִם ּפְרָחִים ּודְמָעֹות ּב ָּתִים לְבָנִים ּג ְׁשָמִים ׁשֶל ּבְרָכָה אֲנַחְנ ּו ׁש ֶּלָנ ּו ּכְאֵב ו ְׂשִמְחָה וְכָאן אֶפ ְׁשָר ּבְיַחַד וְגַם מ ֻּתָר לְחּוד וְכָאן אֲנִי ּבָטּוח ׁש ֶֹּלא ה ַּכֹל אָבּוד וְכָאן אֲנִי יָכֹול לַמְרֹות, לַמְרֹות ה ַּכֹל ּגַם לְחַּי ְֵך ּגַם לַח ֲֹלם וְגַם לִג ְּדֹל. ּתְכֵלֶת ׁשָמַיִם סָגֹל ׁשֶל ׁשְקִיע ֹות סִירֹות עַל ה ַּמַיִם ּפְרָחִים ּודְמָעֹות ּב ָּתִים לְבָנִים ּג ְׁשָמִים ׁשֶל ּבְרָכָה אֲנַחְנ ּו ׁש ֶּלָנ ּו ּכְאֵב ו ְׂשִמְחָה.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online