בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

גידי גוב אין עוד יום / מילים ולחן: צוף פילוסוף

בחרה: נטע בכר

"השיר פשוט מתאר את כל המצב משישי שלפני המלחמה שבה עוד שמחנו וחגגנו. ילדים היו עוד ילדים תמימים, ועד היום שבו הכל השתנה וקיבל משמעות אחרת , שונה וחזקה יותר.

וַאֲנִי חֹו ׁשֵב עַכ ְׁשָו ׁשֶאֶפ ְׁשָר וְזֶה ה ַּסְתָו - הָאַחֲרֹון.

סְתָו ּבָרְח ֹוב ֹות ע ֹובֵר רּוח עֶרֶב מְפַּזֵר ׁש ַּלֶכֶת

יְלָדִים ּבְאֹור ׁשְקִיעָה מִפְרָקִים ּבְח ֹוף טִירָה הַּקַיִץ ּתַם ּובֵין ּכָל מַרְאֹות ה ַּתֹם ׁשָם ּבָאֹפֶק ה ַּכָתֹם, סֹופָה רֹועֶמֶת

ּכִי אֵין עֹוד יֹום, אֵין עֹוד ּד ַּקָה זֶה מָה ׁשֶא ַּת אֹומֶרֶת אֵין עֹוד יֹום, אֵין עֹוד ּד ַּקָה ּתָמִיד יָדַע ְּת ׁש ֶּכְבָר אֵין מָקֹום לְאַהֲבָה וְא ַּת ֹלא מְו ַּתֶרֶת עַל ּכָל י ֹום, וְעַל ּכָל ּד ַּקָה ּכִי אֵין עֹוד יֹום, אֵין עֹוד ּד ַּקָה וְאֵין סִימָן ל ַּק ֶׁשֶת אֵין עֹוד יֹום, אֵין עֹוד ּד ַּקָה ּתָמִיד ייָדַע ְּת ׁש ֶּכְבָר אֵין מָקֹום לְאַהֲבָה וְא ַּת ֹלא מִתְחָרֶטֶת עַל ּכָל י ֹום, וְעַל ּכָל ּד ַּקָה אֵין עֹוד יֹום, אֵין עֹוד ּד ַּקָה אֵין עֹוד יֹום, ּתָמִיד יָדַע ְּת אֵין מָקֹום לָאַהֲבָה אֵין עֹוד יֹום, אֵין עֹוד ּד ַּקָה.

מ ַּׁשֶהּו אָפֵל וְקַר מִתְל ַּקֵח וְנ ִׁש ְּבַר ּכְבָר מְאֻחָר

ּכִי אֵין עֹוד יֹום, אֵין עֹוד ּד ַּקָה זֶה מָה ׁשֶא ַּת אֹומֶרֶת אֵין עֹוד יֹום, אֵין עֹוד ּד ַּקָה ּתָמִיד יָדַע ְּת ׁש ֶּכְבָר אֵין מָקֹום לְאַהֲבָה וְא ַּת ֹלא מְו ַּתֶרֶת עַל ּכָל י ֹום, וְעַל ּכָל ּד ַּקָה עֲנָנִים ׁשֶל מִלְחָמָה מִתְקָרְבִים ּבְקֹול אֵימָה וְרַעַם צ ִּפֹורִים עָפֹות מַהֵר מְח ַּפ ְׂשֹות מָקֹום אַחֵר - לְהִס ְּת ַּתֵר וְרַק עָנָן אֶחָד לָבָן מְב ַּק ֵׁש לִמְצֹא סִימָן ל ַּק ֶׁשֶת

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online