בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

אביתר בנאי יש לי סיכוי / ַמילים ולחן: אביתר בנאי

בחר: גל רסולי

כי אין לנו סיכוי.

ַי ֵׁש לִי ס ִּכּוי לְה ִּנָצֵל אֲנִי יֹודֵע אֲנִי אּוכַל לְהִתְעֹורֵר לְהִת ְּפ ַּכֵח אֲנִי אּוכַל עֹוד לְד ַּבֵר ּבָאַהֲבָה עַל עַצְמִי וְעַל הָעִיר וְעַל א ִּׁשָה ַּכְבָר עַכ ְׁשָו אֲנִי ּפָח ֹות ּכ ֹועֵס וְגַל ׁשֶקֶט ׁשֶל רֶג ֶׁש מִת ְּפ ַּקֵע א ִּמָא ׁשָרָה לָבָן ּב ַּלַיְלָה א ִּמָא ּכָאן לְיָד ְָך ּכָל ה ַּזְמַן אֲנִי מַר ְּגִי ׁש ׁש ֶּמ ַּׁשֶהּו מ ִׁש ְּת ַּנֶה הָעֲיֵפּות ּתַח ְֹלף הָאֹור יַעֲלֶה וְאָז א ַּכִיר אֹות ְָך י ַּקִירָתִי ַּומִּיָד ּת ַּכִירִי אֶת אֹותִי

ּתָמִיד ּפָחַד ְּתִי לְה ִׁש ְּת ַּגֵע ׁשֶה ַּלֵב יִק ְּפָא וְיִתְרֹוקֵן

אֲבָל עַכ ְׁשָו ּכְמ ֹו ׁשֶאֲנִי י ֹו ׁשֵב י ֵׁש לִי ס ִּכּוי לְה ִּנָצֵל אֲנִי חֹו ׁשֵב

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online