בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

יסמין מועלם יהיה טוב / רפלד מילים: יסמין מועלם לחן: יסמין מועלם, מאור שושן וטהר שפי

בחרה: בוירסקי שני

שיר עם תקווה לעתיד טוב יותר.

ה ַּפְרָחִים י ָׁשּובּו לִפְרֹח ּתִרְאֶה ׁש ֶּיִהְיֶה ט ֹוב יִהְיֶה טֹוב ּגַם אִם י ֵׁש עֹוד ּדֶר ְֶך לַעֲבֹר ּב ַּסֹוף יִהְיֶה ַיִהְיֶה טֹוב ה ַּפְרָחִים י ָׁשּובּו לִפְרֹח ּתִרְאֶה ׁש ֶּיִהְיֶה ט ֹוב יִהְיֶה טֹוב ּגַם מ ִּתֹו ְך הַח ֹׁש ְֶך י ִּדָלֵק הָאֹור (אֲנִי ּבֶטַח ֹלא א ֶּקַח אֶת זֶה לְאַט א ַּתָה ּבֶטַח ֹלא ּתַחֲזִיק אֶתזֶה נֶג ְּדִי וְזֶה ּבֶטַח טֹוב מ ִּדַי וְעֹוד מְעַט יִקְרֶה מ ַּׁשֶהּו, ּבָטּוח זֶה ֹלא אֲמ ִּתִי אִם יִקְרֶה ל ְָך מ ַּׁשֶהּו אֲנִי מ ִׁש ְּת ַּגַעַת אִם יִקְרֶה ל ְָך מ ַּׁשֶהּו זֶה ה ַּסֹוף ׁש ֶּלִי אִם יִקְרֶה ל ְָך מ ַּׁשֶהּו אֲנִי מ ִׁש ְּת ַּגַעַת אִם יִקְרֶה ל ְָך מ ַּׁשֶהּו זֶהה ַּסֹוף ׁש ֶּלִי).

ה ַּפְרָחִים י ָׁשּובּו לִפְרֹח ּתִרְאֶה ׁש ֶּיִהְיֶה ט ֹוב יִהְיֶה טֹוב ּגַם מ ִּתֹו ְך הַח ֹׁש ְֶך י ִּדָלֵק הָאֹור ּב ַּסֹוף זֶה רַק אֲנַחְנּו ּבַחֶדֶר מָה עָבַרְנ ּו ּב ַּׁשָנָה זֶה ּכְמ ֹו ע ֶׂשֶר ֹלא זֶה ֹלא ּב ַּמ ִּלִים זֶה ה ַּתֶדֶר נ ִּסִיתִי לַע ֲׂשֹות לָנּו סֵדֶר לִפְעָמִים רֹואִים רַק אֶת ה ַּסֶדֶק נִמְצָא אֶת ה ַּדֶר ְֶך ּבְלִי נֶדֶר הַּזְמַן טָס ּכָל ּכ ְָך מַהֵר אֲנַחְנּו ּבֶטַח ֹלא נִז ְּכֹר אֶת מָה ׁשֶאֵין רַק מָה ׁש ֶּכֵן אֶפ ְׁשָר לַעֲזֹב אֶת הָעִיר נָסַע עַל ה ַּכְבִי ׁש ה ַּמָהִיר הֶעָתִיד ּתָמִיד מַזְהִיר ֹלא צָרִי ְך ּכְל ּום רַק אֲוִיר נִמְצָא אֵיזֶה אֹהֶל ׁשָבּור נִחְיֶה ׁשָם ּכְאִּלּו ּבָרּור ׁש ֶּמְד ֻּבָר ּבְאַרְמ ֹון רַק ּתִז ְּכֹר

ּב ַּסֹוף זֶה רַק אֲנִי וְא ַּתָה ּפֹה ּבְסֹוףהַּיֹום ּב ְׁשֶקֶט ּבָאֹוטֹו הַחֲד ָׁשֹות עָבְרּו לְיַד הָאֹזֶן וְאָמַרְנּו ּתֹודָה עַל עֹוד יֹום ֹלא מְנ ַּסִים לִכ ְּב ֹׁש אֶת הָעֹולָם רַק לְנ ַּקֹות אֶת ה ַּלֵב מֵהָאָבָק ע ֹוצְרִים ּבְצַד ה ַּדֶר ְֶך מִס ְּת ַּכֵל לִי ּבָעֵינַיִם ּכ ְׁשֶאֲנִי אֹומֶרֶת ּגַם אִם י ִּׂשָרֵף ה ַּכֶסֶף נ ֵׁשֵב וְנִצְחַק ּב ַּמִר ְּפֶסֶת אֲנִי וְא ַּתָה וְה ַּׁשֶקֶט ֹלא צָרִי ְך ּכְל ּום קֶרֶן ׁשֶמֶׁש ּגַם אִם י ִּקַח לָנּו זְמַן ּתִרְאֶה ׁשֶה ַּכֹל מְכ ֻּוָן נ ֵׁשֵב מ ִּסָבִיב ל ַּׁשֻלְחָן מַבְטִיחָה ש ּב ַּסֹוף יִהְיֶה ַיִהְיֶה טֹוב ה ַּפְרָחִים י ָׁשּובּו לִפְרֹח ּתִרְאֶה ׁש ֶּיִהְיֶה ט ֹוב יִהְיֶה טֹוב ּגַם אִם י ֵׁש עֹוד ּדֶר ְֶך לַעֲבֹר

ׁש ֶּב ַּסֹוף יִהְיֶה ַיִהְיֶה טֹוב

ּב ַּסֹוף יִהְיֶה ַיִהְיֶה טֹוב

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online