בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

שלומי שבן נורי / מילים ולחן: שלומי שבן

מדבר על הכוח שהילדים נותנים לנו בתקופה הזאת. בחרה: נגה נבו

ׁש ֶּל ְָך עַכ ְׁשָו וְאִם עָצַמ ְּתִי אֶת עֵינַי ּכ ְׁש ֶּכָאַב נ ִּסִיתִי לְה ַּבִיט ּב ְָך רָצִיתִי לְב ַּק ֵׁש סְלִיחָה הַאִם ׁשָמַעְּתָ? ַמֵאָז ׁש ֶּבָאת לָע ֹולָם ה ּוא קְצָת ּפָח ֹות ּבָט ּוח אֲמ ִּתִי ּומ ְׁשֻּגָע א ַּתָה צֹודֵק, זֶה ֹלא ס ִּפּור אֲבָל אּולַי זֶה מ ַּׁשֶהּו ׁשֶח ָׁשּובלִי ׁש ֶּתֵדַע ּכ ְׁשֶאֲנַחְנּו יַחַד אֵין חִּיּו ְך נָדִיב מַס ְּפִיק אֵין מ ַּגָע עָדִין מִּיָדִי אֲנִי ׁש ֹומֵר עָלֶי ָך וְא ַּתָה ׁש ֹומֵר עָלַי ַמֵאָז ׁש ֶּבָאת לָע ֹולָם ה ּוא קְצָת ּפָח ֹות ּבָט ּוח אֲמ ִּתִי ּומ ְׁשֻּגָע א ַּתָה צֹודֵק, זֶה ֹלא ס ִּפּור אֲבָל אּולַי זֶה מ ַּׁשֶהּו ׁשֶח ָׁשּובלִי ׁש ֶּתֵדַע ּכ ְׁשֶאֲנַחְנּו יַחַד אֵין חִּיּו ְך נָדִיב מַס ְּפִיק אֵין מ ַּגָע עָדִין מִּיָדִי

אַל ּתִבְרַח לְאָן ּבְעֶצֶם א ַּתָה מְמַהֵר ּכָל ּכ ְָך? ׁשֵב א ִּתִי עֹוד רֶגַע י ֵׁש לִי ּב ִׁשְבִיל ְָך ס ִּפּור א ַּבָא ֹלא מַבְטִיח סְתָם ס ִּפּור ּכָזֶהעֹוד ֹלא ׁשָמַע ְּת מֵעֹולָם עַל הַּיֹום ּבֹו ה ַּמ ִּלִים יָצְאּו מ ִּדַע ְּתָן וְכָל מָה ׁשֶח ָׁשַבְנ ּו הִס ְּתַחְרֵר וְנֶעֱלָם אֵיתָן הַאִם ׁשָמַעְּתָ? ַמֵאָז ׁש ֶּבָאת לָע ֹולָם ה ּוא קְצָת ּפָח ֹות ּבָט ּוח וַאֲמ ִּתִי ּומ ְׁשֻּגָע א ַּתָה צֹודֵק, זֶה ֹלא ס ִּפּור אֲבָל אּולַי זֶה מ ַּׁשֶהּו

ׁשֶרָצִיתִי ׁשֶּתֵדַע ּכ ְׁשֶאֲנַחְנּו יַחַד אֵין חִּיּו ְך נָדִיב מַס ְּפִיק אֵין מ ַּגָע עָדִין מִּיָדִי

אֲנִי ׁש ֹומֵר עָלֶי ָך וְא ַּתָה ׁש ֹומֵר עָלַי אַל ּתִבְרַח הָעֶרֶב ּבְחַּלֹון ּבָהִיר ּומְסֻּבְָך ה ַּכֹל הֹול ְֵך ּומִתְרַחֵק ה ַּכֹל הֹול ְֵך ּובָא הַּזַעַם, וְהָעֲדִינּות, הָעֶצֶב וְהָאַהֲבָה

אֲנִי ׁש ֹומֵר עָלֶי ָך וְא ַּתָה ׁש ֹומֵר עָלַי

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online