בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

עמיר בניון יחד עם "זהו זה" כשאת עצובה / מילים ולחן: עמיר בניון

שיר שנוגע עמוק עמוק, מרגש (דמעות וצמרמורת) ומצליח לשחרר משהו בפנים. בחרה: שולי מוסקוביץ

אִם רַק ּתְח ַּיְכִי אֲפִּלּו ּגַם ּכ ְׁשֶאֵיןלְָך אֲנִי אֶדְהַר עַל ּדֶר ְֶך אֲנִי אֶהְיֶה לְמֶל ְֶך אִם רַק ּתְח ַּיְכִי. ּכָל צָרֹותִי יֵעָלְמּו ּבְרֶגַע א ָׁשְרִי י ָׁשּוב לְפֶתַע ו ְֹלא אֶרְאֶה ּדִמְע ֹותַי ְִך

ּכ ְׁשֶא ַּת עֲצּובָה ּגַם לִי ּפִתְא ֹום ַאֵין ח ֵׁשֶק

לִהְי ֹות י ֹותֵר ׂשָמֵח אִם ּבְל ִּב ְֵך י ֵׁש אֶבֶן ׁשֶאֶת ׁשַלְוָתְך חָדְרָה. ַאֶל מּול ע ִּצֶב ְְך ַאֲנִי מ ֻּנָח ׂשָר ּוע ַּכֹואֵב ו ְֹלא רָגּוע וְל ִּבִי נִחּומִים ל ְְך ׁשֹולֵח

אִם רַק ּתְח ַּיְכִי אִם רַק ּתְח ַּיְכִי.

ּכ ְׁשֶא ַּת עֲצּובָה ּכ ְׁשֶא ַּת עֲצּובָה.

ּב ַּצָבָא הֲכִי חָזָק ׁש ֶּבָעֹולָם... ּכָל צָרֹותִי יֵעָלְמּו ּבְרֶגַע א ָׁשְרִי י ָׁשּוב לְפֶתַע ו ְֹלא אֶרְאֶה ּדִמְע ֹותַי ְִך

ּב ַּצָבָא הֲכִי חָזָק ׁש ֶּבָעֹולָם א ֶּלָחֵם לְמַעַנ ְָך אֶת ה ַּתִקְוָה הָאֲמ ִּתִית ׁש ֶּבְחַּיַי ׁשֹואֵב אֲנִי מ ִּמ ְָך ּבְב ַּק ָׁשָה, לְעֹולָם הַי מְחַּיֶכֶת

אִם רַק ּתְח ַּיְכִי אִם רַק ּתְח ַּיְכִי.

ּב ַּצָבָא הֲכִי חָזָק ׁש ֶּבָעֹולָם...

ּכִי ּכ ְׁשֶא ַּתנֵעֵצֶב ְּת אֲנִי ּכְמ ֹו ֹלא ק ַּיָם.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online