בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

טדי נגוסה צריך קצת /

לחן: איתמר ציגלר

מילים: טדי נגוסה

בחר: אריק ריבקין

עושה כיף כיף כיף

צָרִי ְך קְצָת חֹפ ֶׁש צָרִי ְך ל ְׁשַחְרֵר קְצָת צָרִי ְך ל ַׁשֵבֶת

צָרִי ְך לְד ַּבֵר קְצָת צָרִי ְך קְצָת... רֶגַע וְעֹוד קְצָת וְאּולַי ּבְעֶצֶם י ֵׁש לִי אֶת ה ַּכֹל ּכְבָר.

ה ַּס ִּבּוב הַּזֶה נָכֹון, ּבְדִּיּוק לְפִי ה ַּׁשָעֹון ׂשִים לֵב לָרּוח ה ַּנֹו ׁשֶבֶת מ ִּבַעַד לַח ַּלֹון Fresh ה ַּמִזְרָח ה ַּתִיכ ֹון אַף ּפַעַם ֹלא הִר ְּגִי ׁש ּכָזֶה ּכְמ ֹו חֻפ ְׁשָה ּבֵמָל ֹון זֶה ּב ּופֶה וַאֲנִי ּבָאתִי לִטְעֹם זֹאת ּתַר ְּב ּות וַאֲנִי ּבָאתִי לִתְרֹם אַל ּתְב ַּק ְׁשּו מ ִּמ ֶּנִי טִי ּפִים זֶה ֹלא סֹוד ְּכִי ה ַּכֹל טָמּון ּבְתֹו ְך ה ַּתַהֲלִי ְך

־ ַּכֹל עֹובֵד ה ַּכֹל ּת ַּקִין אֹומ רֹב הַּזְמַן ' ּתֶָּה חַי ּכְמֹו עֶבֶד ׁשֶרֹוצֶה ּדְבָרִים ּגְדֹולִים רֹב הַּיֹום ה ַּכֹל אָפֹר ה רִים ׁש ֶּמָה ׁש ֶּבָא יָבֹוא מָה ׁש ֶֹּלא צָרִי ְך ֹלא מָה ׁש ֶֹּלא ּתָמִיד עֹובֵד אּולַי עֹוד יַעֲבֹד אֵין לָדַעַת מָה יִקְרֶה מָחָר רַק לְח ַּכֹות לֹו אֵין לְאַף אֶחָד הֶס ְּבֵרִים לְכָל מָה ׁש ֶּקֹורֶה ּפֹה טֹוב, צָרִי ְך ט ִּפָה מַּזָל ּב ַּכִיס ּתָמִיד ל ִׁשְמֹר ת'לב נָקִי.

צָרִי ְך קְצָת חֹפ ֶׁש צָרִי ְך ל ְׁשַחְרֵר קְצָת צָרִי ְך ל ַׁשֵבֶת

צָרִי ְך לְד ַּבֵר קְצָת צָרִי ְך קְצָת... רֶגַע וְעֹוד קְצָת וְאּולַי ּבְעֶצֶם י ֵׁש לִי אֶת ה ַּכֹל ּכְבָר. אָז רַק ּת ַּגִיד לִי מָה צָרִי ְך אֲנִי אָבִיא ֹלא ּדֹואֵג לְג ַּבֵי מָחָר אנל'א נָבִיא ּתֵן לִי ׁשֶמ ֶׁש ּתֵן לִי ּבֹקֶר עִם ה ַּצ ִּפֹורִים ס ִּפּורִים מ ִּפֶה לָאֹזֶן עַל אֹותָם יָמִים

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online