בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

צריך קצת - המשך

יָמִים ׁשֶל ּתֹם לֵב עָטּוף ב... ּבַי ְׁשָנ ּות וְהַח ִּי ּו ְך ׁשֶל...

אֹותֹו הַּיֶלֶד ׁשֶּי ָׁשַב ּב ְׁשֶקֶט ּכֵן אֹותֹו הַּיֶלֶד ׁש ֶּכָתַב וְר ַּסִים ּבְתֹו ְך הַחֶדֶר א ִּמָא ֹלא רָצְתָה רַא ּפֶר יָצָא אֹותִי זֹוכֶרֶת אֵי ְך ה ַּבָסִים הִטְרִיפּו ל ָּה ּתְ' ׁש ַּכְנִים הַּיַל ְּדֹון הֲכִי קָטָן ׁשָם עַל סַפְסַל ה ַּל ִּמּודִים מַצְחִיק ׁשֶהָיּו לֹו אֶת הַחֹולְמֹות הֲכִי ּגְדֹולִים וְלִפְעָמִים ּבָכִיתִי ּכִי רָצִיתִי יֹותֵר לִפְעָמִים רָצִיתִי לְו ַּתֵר אַנְ' ֹלא ּכָזֶה מ ֻׁשְלָם אֲבָל מַר ְּגִי ׁש ׁשָלֵם ּבָרּו ְך ה' נ ִׁש ְּבַע ׁשֶּזֶה נָכֹון ה ַּס ִּבּוב הַּזֶה עֹובֵד לִפְעָמִים ק ָׁשֶה לָדַעַת מָה צָרִי ְך ּבֶאֱמֶת ּגַם אִם אֵין לָנּו ה ַּכֹל ה ַּכֹל עֲדַיִן קֹורֶה אַנְ' ֹלא רֹוצֶה ּכְזֶה הַר ְּבֵה, אֲנִי ּפ ָׁשּוט...

צָרִי ְך קְצָת חֹפ ֶׁש ּבֹוא נ ְׁשַחְרֵר קְצָת צָרִי ְך ל ְׁש ַּבָת

צָרִי ְך לְד ַּבֵר קְצָת צָרִי ְך קְצָת... רֶגַע וְעֹוד קְצָת וְאּולַי ּבְעֶצֶם י ֵׁש לִי אֶת ה ַּכֹל ּכְבָר.

צָרִי ְך קְצָת חֹפ ֶׁש צָרִי ְך ל ְׁשַחְרֵר קְצָת צָרִי ְך ל ְׁש ַּבָת

צָרִי ְך לְד ַּבֵר קְצָת צָרִי ְך קְצָת ... רֶגַע וְעֹוד קְצָת וְאּולַי ּבְעֶצֶם י ֵׁש לִי אֶת ה ַּכֹל ּכְבָר

(צָרִי ְך קְצָת) ּכֶסֶף וְגַם א ֹׁשֶר ּב ֹוא ּת ַּגִיד מָה ׁשָוֶה ּכָל זֶה וָואלָה ּכָל הַּיֹום עָסּוק ּבְמַח ֲׁשָבֹות אֲנִי (צָרִי ְך קְצָת)

מַּזָל ּבְתֹו ְךה ַּכִיס ׁש ֶּלִיאֱמֶת ּבְתֹו ְךה ַּלֵב ּתָמִיד עַל מָה הֵם מְד ַּבְרִים אִיתַי נִרְאֶה לִי ש... (צָרִי ְך קְצָת) ׁשְפִּיּות ּבְתֹו ְך הָרֹא ׁש ּכְדֵי ל ִׂשְרֹד, אּולַי הַר ְּבֵה ֹלא ּפ ָׁש ּוט לִחְי ֹות ּבְלִי לְפַחֵד (צָרִי ְך קְצָת)

אֲוִירָה ּבְחֶדֶר אִם הִתְחִיל הַפָאקִינְג ס ֶׁשֶן ּתֵן לִי ׁש ְּתֵי ּד ַּקֹות ּובִיטִים מָאן זֶה ּכָל מָה ׁשֶ... (צָרִי ְך קְצָת) ׁש ֶּכָל ּב ַּמ ִׂשְחָק אָז יַאלְלָה ּתְפֹס ל ְָך סֵפֶר אֵין סָפֵק ׁשֶּי ֵׁש הַר ְּבֵה ׁשֶאֲנִי ֹלא יֹודֵע אֹמֶץ לְג ַּלֹות מָה מְח ַּכֶה מַעֲבָר הָעֹולָם מְד ַּבֵר אֵלַי אָחִי אֲנִי ׁשֹומֵע סַבְלָנּות ה ַּכֹל קֹורֶה ּכְמֹו ׁשֶּזֶה צָרִי ְך לִקְרֹות ּתַכְלֶס אֵם נֹולַד ְּת אָז ּכְבָר ע ָׂשִית מ ַּׁשֶהּו טֹוב אַהֲבָה מ ִּמָאמָא מְח ַּלֵק ל ָּה ּכ ַּמָה נ ְׁשִיקֹות מ ִׁש ְּפָחָה ׁשָוֶה ה ַּכֹל ּבִלְעָדֶיה ֹלא נ ִׂשְרֹד.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online