בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

לוס כפרוס & דורי בן זאב שיר הבלבול / מילים: דורי בן זאב ולוס כפרוס לחן: משה לוי

בחר: נדב ריבקין

מקפיץ.

? Кто был раньше? Кто был круче ? Может план, а может случай ? Кто кого родил и кто кого зачал , Спор кипит вокруг предмета - Но пока что нет ответа ? Где начало у начала всех начал ... Куры - яйца, яйца - куры ! Я запутался в натуре . Ничего уже, признаться, не пойму Бесконечно можно спорить, но в , итоге, дядя Дори Не придем мы абсолютно ни к . чему

הָרָצֹון וְהַּיְכֹלֶת נִפ ְּג ָׁשִים ּבְתַרְנְגֹלֶת נִפְּג ָׁשִים ּבְתַרְנְגֹלֶת ּובֵיצָה אֵי ְך ל ִׁש ְּפ ְֹך אֶת ה ַּצָהֹב מ ִּבְלִי לָגַעַת ּב ַּלָבָן מ ִּבְלִי ל ִׁש ְּבֹר אֶת ה ַּקְל ִּפָה צָרִי ְך עֵצָה ה ַּקְל ִּפָה נִרְאֵית אַחֶרֶת מ ִּבִפְנִים הִיא מְסַנְוֶרֶת ּבִפְנִים הִיא מְאַּיֶמֶת ּבְלִי מֹוצָא ה ַּד ִּמּוי ׁשֶלהַּנֹוצָה ׁש ֶּבָעֹולָםה ַּתַרְנְגֹלֶת מִתְהַּוָה ּתָמִיד מ ִּמָה קֹדֶם ל ָּמָה מִי ׁשֶעֹומֵד מֵאֲחֹורַי ּומְצ ַּדְדֵי ּומַלְפָנִי ּומַעֲלֵי הּוא הָעֹומֵד אֹו ּב ַּצָפֹוןאֹו ּבֶעָתִידאֹו ּבֶעָבָראֹו ּבַהֹווֶה אָה... הּוא הָעֹומֵד ה ַּמָקֹור וְה ַּכַר ְּבֹלֶת נִפְרָדִים ל ְֹלא יְכֹלֶת נִפְרָדִים ל ְֹלא ׁש ִּבֹלֶת ׁשֶל ּב ִּט ּוי א ַּת ּתָמִיד ע ָׂשִית לִי עַיִן ּכ ְׁשֶרָצִיתִי מְק ֻׁשְק ֶׁשֶת ַּו ּבִל ְּבַל ְּת לִי ּתַ'חַלְמּון עַל ה ַּׁש ִּנּוי ּתֵאַטְר ֹון זֶה ּבִע ָּב ּוע ּבְע ֹולַם ה ַּתַע ְּת ּוע ַּכ ְׁש ֶּב ָּכֶלִי רֹותְחִים ה ַּמַיִם ה ַּכְבֵדִים ה ַּׁשְרִיקָה ׁשֶל הָרֹותֵחַ, ה ַּצִּיּוץ ׁשֶל ה ַּבֹורֵח ֹלא יָכֹול הָיָה לִבְקֹע ּבְלִי מ ִּלִים

ּבְלִי ה ַּצֵל ּובְלִי ה ַּׁשֶמ ֶׁש ּבְלִי הָעֵץ וְה ַּתִנ ְׁשֶמֶת ֹלא יָכֹול הָיָה לִבְקֹע ה ַּבִל ְּבּול ַא ֱֹלהִים ּתִקְרָא לָנ ּוחַ, ּבֶאֱמֶת ּכְבָר אֵין לִי ּכ ֹוח ׁשֶּיָכִין ּתֵבָה, וְיַאלְלָה לְמ ַּבּול.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online