בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

תיקים / ענן על מקל מילים ולחן: רינת הופר

בחרה: חן ליפשיץ

עמיחי התחפש כמעט בכל יום לשוטר כדי לשמור על כולנו ב״אירוע הזה״ (לדבריו). סביבו הוא ראה את אבא (בביקורים) ועוד הרבה אנשים, שבדרך כלל יש להם גם שפם, מאד עסוקים וממהרים למקומות רחוקים. בזמן שאבא במילואים, עמיחי הכי נהנה להדביק לעצמו שפם מהאוסף, ולרוץ מצד לצד, לצלילי השיר, בדרכו להציל את העולם. הלוואי שיצליח!

אֲנ ָׁשִים עִם מ ִׁשְקָפַיִם וְהַר ְּבֵה ּתִיקִים נִרְאִים לַעֲמָלִי מְאֹוד עֲסּוקִים. הֵם הֹולְכִים ּבָרְחֹובֹות עִם ׁשֵמֹות אֲר ֻּכִים, מְמַהֲרִים לִמְקֹומֹות ח ֲׁשּובִים ּורְחֹוקִים, ׁשֶאֲנ ָׁשִים אֲחֵרִים ּבִכְלָל ֹלא מ ַּכִירִים. אֲנ ָׁשִים עִם מ ִׁשְקָפַיִם וְהַר ְּבֵה ּתִיקִים, ּבְדֶר ְֶך ּכְלָל י ֵׁש לָהֶם ּגַם ׂשָפָם. הֵם אֹוהֲבִים לְמַהֵר לִמְקֹומֹות רְחֹוקִים, ּולְה ַּגִיע לִפְנֵי ּכ ֻּלָם.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online