בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

דנה ברגר ולהקת בלאגן שלח לי שקט / מילים: יונה וולך לחן: יובל מסנר

במשך שבועות לא ליוו אותי שירים. באחת הנסיעות השיר התנגן ברדיו. מישאלת לב - לשקט שיבוא. שקט פרטי, שקט לאומי. בחרה: גלי וויצמן

ׁשָלַח לִי ׁשֶקֶט טֹוב מּוגָן ׁשָלַח לִי ׁשֶקֶט מֵעָנָן ׁשְלַח לִי ׁשֶקֶט מְמ ֻּכָן ל ִׁשְמֹע ׁשֶקֶט ֹלא מ ִּכָאן ּת ִׁשְלַח לִי ׁשֶקֶט ּבְקֻפְסָא, מֵאֶרֶץ רְחֹוקָה. ׁשְלַח לִי ׁשֶקֶט מְאֻר ְּגָן ׁשְלַח לִי ׁשֶקֶט מְעֻד ְּכָן ׁשְלַח לִי ׁשֶקֶט מְפֹאָר ּת ִׁשְלַח לִי ׁשֶקֶט מֵה ַּכְפָר ּת ִׁשְלַח לִי ׁשֶקֶט ּבְקֻפְסָא, מֵאֶרֶץ רְחֹוקָה.

ׁשֶקֶט, ׁשֶקֶט, ׁשֶקֶט, ׁשֶקֶט מ ֹופְתִי מִּיֹום ה ֻּלַד ְּתִי עַד יֹום מֹותִי ׁשֶקֶט עַד יֹום מֹותִי.

ׁשְלַח לִי ׁשֶקֶט מְה ֻּדָר ׁשְלַח לִי ׁשֶקֶט מְאֻל ְּתָר ׁשְלַח לִי ׁשֶקֶט יַרְחִי ּת ִׁשְלַח לִי ׁשֶקֶט ּבֵין ּכ ֹוכָבִים ּת ִׁשְלַח לִי ׁשֶקֶט ּבְקֻפְסָא מֵאֶרֶץ רְחֹוקָה.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online