בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

לזכר יוסי והב ז"ל (אח של דני והב) (המשך) קום והתהלך בארץ מילים: יורם טהרלב לחן: יאיר קלינגר

ק ּום וְהִתְה ַּל ְֵך ּבָאָרֶץ ּבְתַרְמִיל ּובְמֵקֵל. ּווַּדַאי ּתִפְּגֹׁש ּבַּדֶרְֶך ָׁשּוב אֶת אֶרֶץ י ִׂשְרָאֵל. יְח ַּבְק ּו א ֹות ְָך ּדְרָכֶיה ָׁשֶל הָאָרֶץ ה ַּטֹובָה, הִיא ּתִקְרָא אֹות ְָך אֵלֶיה ּכְמֹו אֶל עֶר ֶׂש אַהֲבָה. זֹאת אָכֵן אֹות ָּה הָאָרֶץ, זֹו אֹות ָּה הָאֲדָמָה וְאֹות ָּה ּפ ִּסַתה ַּסֶלַע הַּנִצְרֶבֶת ּבַחַּמָה. ּומ ִּתַחַת לָאַסְפַלְט לְבִנְיְנֵי הָרַאֲוָה, מִס ְּת ַּתֶרֶת ה ַּמֹולֶדֶת ּבַי ְׁשָנִית וַעֲנָוָה. וְכַרְמֵי עֲצֵי הַּזַיִת ּומִס ְּתֹור ה ַּמַעְיָן עֹוד ׁשֹומְרִים עַל חֲלֹומ ָּה וַחֲלֹומֵנּו הַּי ָׁשָן. וְג ַּגֹות אֳדָמִים עַל הַר וִילָדִים עַל ה ַּׁשְבִילִים, ּב ַּמָקֹום ׁש ֶּבֹוהָלַכְנּו עִם חֲגֹור וְתַרְמִילִים. ק ּום וְהִתְה ַּל ְֵך ּבָאָרֶץ...

ק ּום וְהִתְה ַּל ְֵך ּבָאָרֶץ...

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online