בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

רבעית גבעת ברנר זה רוח סתיו / מילים: שרה שובל לחן: נמרוד טנא

רק נשמע השיר באחד מערוצי התקשורת, אני מיד חוזרת לרביעייה ולדני שמוביל את השירה, לימי גבעת ברנר ולערבי השירים. בחרה: דליה ורדון בנארי.

רּוח סְתָיו חָלְפָה נֶעֶלְמָה וְאֵינ ֶּנָה סְחֹור רָקְדּו עָלִים ׁש ֶּנ ָׁשְרּו מ ִּמָרֹום. ּפָנָסֵי הָרְחֹוב מְאִירִים טֶרֶם עֶרֶב, ּכִי אָסְפָה ח ַּמָה קֶרֶן אֹור וְחֹם.

ּבְמ ִׁשְעֹול הָהָר טָס עֹורב ּבֵין נִיר ו ַּכַר לְה ַּׂשִיג עָנָן נְמַהֵר ּבְטֶרֶם ּבָא מֶטֶר.

שּועֲלֹון יְלֵל יְלָלָה מְנֻמְנֶמֶת עֵץ חָרַק ּבָרּוחַ, חָרַק וְצָרַם. רִיצָת ָּה עָצְרָה אַּיָלָה מ ִׁש ְּתֹומֶמֶת, וְעֵצִים הִר ְּכִינּו ׁשִיבַת רֹא ׁשָם.

ּבְמ ִׁשְעֹול הָהָר...

הָרְחֹוב נָדַם מְנַמְנֵם וְנִר ְּדַם ּובַח ַּלֹונֹות אַט ּכָבּו הָאֹורֹות. עַלְע ַּלִים הֵנִיחּו מַרְבָד אֲדַמ ְּדַם וְקָרְאָה ט ִּפָה חֶר ֶׁש סְתָו נֶח ְּתַם.

ּבְמ ִׁשְעֹול הָהָר...

https://www.youtube.com/watch?v=7YZpBxfdLv8

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online