בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

אריק לביא אני מאמין / מילים: שאול טשרניחובסקי לחן: טוביה שלונסקי

בחרה: אביגיל בלייר

שיר תקווה מהמם.

ׂשַחֲקִי ׂשַחֲקִי עַל הַחֲלֹומֹות, זֹו אֲנִי הַחֹולֵם ׁשַח. ׂשַחֲקִי ּכִי ּבָאָדַם אַאֲמִין, ּכִי עֹודֵנִי מַאֲמִין ּב ְָךָ. ּכִי ע ֹוד נַפ ְׁשִי ּדְר ֹור ׁש ֹואֶפֶת, ֹלא מֶכַרְתִיה לְעֵגֶל ּפָז, ּכִי עֹוד אַאֲמִין ּבְאָדָם, ּגַם ּבְרּוחֹו, רּוח עַז. ר ּוח ֹו י ַׁשְלִי ְך ּכַבְלֵי-הֶבֶל, יְרֹומְמֶּנּו ּבִמְתֵי-עַל: ֹלא ּבְרָעָב יָמּות עֹובֵד, ּדְר ֹור לְנֶפ ֶׁש, ּפַת-ל ַּדַל. ׂשַחֲקִי ּכִי ּגַם ּבָרָע ֹות אַאֲמִין, אַאֲמִין, ּכִי עֹוד אֶמְצָא לֵב, לֵב ּתִקְוָתִי ּגַם ּתִקְוֹותָיו, יָחּו ׁש א ֹׁשֶר, יָבִין ּכְאֵב. אַאֲמִינָּה ּגַם ּבֶעָתִיד, אַף אִם יִרְחַק זֶה הַּיֹום, א ְַך ּבֹוא יָבֹוא - י ִׂשְאּו ׁשָלֹום, אָז ּובְרָכָה לְאֹם מ ִּלְאֹם.

י ָׁשּוב יִפְרַח אָז ּגַם ע ַּמִי, ּובְאֶרֶץ יָק ּום ּד ֹור, ּבַרְזֶל- ּכְבָלָיו יּוסַר מָנּו, עַיִן- ּבְעַיִן יִרְאֶה אֹור. יִחְיֶה, יֹאהַב, יִפְעַל, יַע ַׂש, ּדֹור ּבָאָרֶץ אָמְנָם חַי, ֹלא ּבֶעָתִיד, ּב ַּׁשָמַיִם - חַּיֵי רּוח לֹו אֵין ּדַי. אָז ׁשִיר חָד ָׁש י ָׁשִיר מ ְׁשֹורֵר, לִיפִי וְנ ִׂש ְּגָב ל ִּבֹו עֵר לֹו, ל ַּצָעִיר, מֵעַל קִבְרֵי ּפְרָחִים יִלְקְטּו לְזָר.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online