בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

רן דנקנר כל מה שרציתי להיות / מילים ולחן: סתיו בגר, רון ביטון ורן דנקר

בחרה: נועה עשור

מדמיינת ומקווה שכל אלה שנרצחו בטרם עת לא פחדו, להיות מי שרצו להיות והגשימו עוד ועוד חלומות שלהם לפני שנלקחו מאתנו

א ַּתָה ֹלא מִתְחָרֵט רַק עֹוד קְצָת אּולַי ּת ִּקַח מִּזֶה עֹוד קְצָת רַק לַעֲלֹות עֹוד קְצָת לִפְנֵי ׁש ֶּנִגְמַר וְכ ַּמָה ׁשֶרָצִיתִי רַק עֹוד ל ִׁש ְּתֹות אֶת הַחַּיִים עֹוד ֹלא לְפַחֵד לִהְיֹות ּכָל מָה ׁשֶרָצִיתִי לִהְיֹות וְכָל הַחֲלֹומֹות אֶחָד אֶחָד נָפְל ּו ּבָר ְׁשָת ֹות ׁש ֶּלִי ּכִי ֹלא ּפָחַד ְּתִי לִהְי ֹות ּכָל מָה ׁשֶרָצִיתִי לִהְיֹות ּכָל מָה ׁשֶרָצִיתִי לִהְיֹות וְכ ַּמָה ׁשֶרָצִיתִי רַק עֹוד ל ִׁש ְּתֹות אֶת הַחַּיִים עֹוד ֹלא לְפַחֵד לִהְיֹות ּכָל מָה ׁשֶרָצִיתִי לִהְיֹות וְכָל הַחֲלֹומֹות אֶחָד אֶחָד נָפְל ּו ּבָר ְׁשָת ֹות ׁש ֶּלִי ּכִי ֹלא ּפָחַד ְּתִי לִהְי ֹות ּכָל מָה ׁשֶרָצִיתִי לִהְיֹות ּכָל מָה ׁשֶרָצִיתִי לִהְיֹות וַאֲנִי ֹלא א ַּגִיד ל ְָך א ֶּתֵן ל ְַך ּכָל מַה ׁש ֶּת ִּתְנִי לִי לָתֵת...

אֲנִי קְצָת הִתְמ ַּכַר ְּתִי לְכָל מָה ׁשֶאֹומְרִים ֹלא מְח ַּפ ֵׂש לְהַר ְּדִים ּת ַׁש ְּדִים ּבְלֵילֹות חֲלֹומֹות עַל ּדְבָרִים אֲסּורִים קָם וְנֹופֵל וְרֹואֶה ּכֹוכָבִים אֲנִי ֹלא ה ַּׁשַדְכָן ׁשֶע ֹו ׂשֶה ח ִּב ּורִים ֹלא ס ֻּכָרִּיָה ׁש ֶּכ ֻּלָם מֹוצְצִים ּב ַּלֵילֹות אֲנִי עֵר אָז י ָׁשֵן ּבַּיָמִים רַק מִס ְּתֹובֵב וְהֵם ּכְבָר מְד ַּבְרִים ּבֹוא עֹוד קְצָת אּולַי ּת ִּקַח מִּזֶה עֹוד קְצָת רַק לַעֲלֹות עֹוד קְצָת לִפְנֵי ׁש ֶּנִגְמַר

וְכ ַּמָה ׁשֶרָצִיתִי רַק עֹוד ל ִׁש ְּתֹות אֶת הַחַּיִים עֹוד ֹלא לְפַחֵד לִהְיֹות ּכָל מָה ׁשֶרָצִיתִי לִהְיֹות וְכָל הַחֲלֹומֹות אֶחָד אֶחָד נָפְל ּו ּבָר ְׁשָת ֹות ׁש ֶּלִי ּכִי ֹלא ּפָחַד ְּתִי לִהְי ֹות ּכָל מָה ׁשֶרָצִיתִי לִהְיֹות ּכָל מָה ׁשֶרָצִיתִי לִהְיֹות ּכ ְׁש ֶּתִתְע ֹורֵר א ַּתָה ּתִרְאֶה ּתָאֵמ ֶּת זֶה ל ּונָה ּפַארְק ׁשֶל רְג ָׁש ֹות אֲבָל זֶה ֹלא ּבֶאֱמֶת עֹוד הֲזָיֹות עַל הֲזָיֹות עַל הֲזָיֹות זֶה מְה ַּפְנֵט ׁש ֶּטֹוב ל ְָך נָעִים ל ְָך

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online