בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

שלמה ארצי תתארו לכם / מילים ולחן: שלמה ארצי

בחרה: מרב גורדון

ומלחמת 7/10 קהילת בית גוברין התחזקה ושילבה כוחות בימים קשים אלו של ה חרבות ברזל בכדי לעזור ולהפוך את המציאות לקצת יותר טובה, להפוך את העולם ל"עולם יפה, פחות עצוב ממה שהוא ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים..." שמחה וגאה להיות חלק מכם. אוהבת באמת ממש !

ּוׁשְנֵינּו ׁשִּכֹורִים "אִם נ ִּפָרֵד אֲנִי אָמּות", הִיא לֹוח ֶׁשֶת וְגֹוע ֶׁשֶת ּתְתָאֲרּו לָכֶם עֹוד הִז ְּד ַּמְנּות לַחֲזֹר ּפִתְאֹום ל ַּנְעּורִים ּתְתָאֲרּו לָכֶם אֶת הַחַּיִים, זָזִים אָחֹורָה וְקָדִימָה

ּתְתָאֲרּו לָכֶם עֹולָם יָפֶה ּפָח ֹות עָצ ּוב מ ִּמָה ׁשֶה ּוא ּכָכָה וַאֲנַחְנ ּו ׁשָם ה ֹולְכִים עִם ׁשֶמ ֶׁש ּב ַּכִיסִים ּומֵעַל ּג ַּג ֹות, ה ַּכ ֹוכָבִים וְה ַּזְמַן ע ֹובֵר ּבְלִי ּפַחַד וַאֲנִי הֹול ְֵך לִפ ְּג ֹׁש אֹות ָּה ּבְגַן הָעֵדֶן ּתְתָאֲרּו לָכֶם קְצָת א ֹׁשֶר ּכִיהּוא ּכָל ּכ ְָך ּכָל ּכ ְָךנָדִיר ּכָאן עִיר מַגְנִיבָה ּבְתֹו ְך הַח ֹׁש ְֶך ּוׁשְנֵינּו ּב ַּׂשְמִיכָה ָוְהִיא מְל ַּטֶפֶת אֹותִי וְאֹומֶרֶת לִי מָחָר יִקְרֶה מָה ׁשֶרָצִית וְהִיא מְלֵאָה ה ִׁש ְּת ַּקְפּויֹות ׁשֶל עֶצֶב ו ְׂשִמְחָה ּתְתָאֲרּו לָכֶם ּבְאֶמְצַע יֹום יָפֶה ׁשָמַיִם מֵעֲלֵיכֶם, הָאַהֲבָה א ִּתְכֶם ּכֵן, ּכָכָה זֶה קָרָה, לְפֶתַע הִיא אָמְרָה ָאֲנִי עֹוד זֹוכֵר אֹות ָּה, ּכְמֹו ּבִסְעָרָה ּתְתָאֲרּו לָכֶם אֹותִי נֹופֵל לְתֹו ְך זְרֹועֹותֶיה ּתְתָאֲרּו לָכֶם עֹולָם ּפ ָׁשּוט, חֶדֶר לְלַיְלָה, ּבַיִת ּבְגֶׁשֶם רֵיחֹות עֵצִים מְלֵאִים ּבְתּות,

מָה ׁשֶחָסֵר ׁש ּוב מִתְמ ַּלֵא, מָה ׁשֶהָיָה ּפִתְא ֹום י ֶׁשְנ ֹו וַאֲנִי מ ַּבִיט לְתֹו ְך עֵינֶיה ו ְנִגְנַב ּבְכֹוח ּפְנִימָה ּתְתָאֲרּו לָכֶם אֹותָנּו מַג ְׁשִימִים אֶת ּכָל הַחֲלֹומֹות ּתְתָאֲרּו לָכֶם ּבְאֶמְצַע יֹום יָפֶה... ּתְתָאֲרּו לָכֶם עֹולָם יָפֶה, ּפָחֹות עָצּוב מִּמָה ׁשֶהּוא ּכָכָה וַאֲנַחְנ ּו ׁשָם ה ֹולְכִים, עִם ׁשֶמ ֶׁש ּב ַּכִיסִים ( ּתְתָאֲרּו לָכֶם עֹולָם יָפֶה, עִיר ּבְתֹו ְךהַח ֹׁש ְֶך) ע ֹולָם ּפ ָׁש ּוט, ּתְתָאֲר ּו לָכֶם קְצָת א ֹׁשֶר

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online