בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

אריק אינשטיין שיר אחרי מלחמה / מילים: אריק איינשטיין לחן: שם טוב לוי

בחר: יעקב סתר

כי הוא יפה ומתאים.

ׁשִיר י ָׁשָן נֹו ׁשָן, ׁשִיר ׁשֶל חַּיָלִים ׁשֶחֹוזְרִים אַחֲרֵי ה ַּקְרָב ׁשִיר ׁשֶל אֲהּובָה, מְח ַּכָה ל ְָך - מִי ׁשֶהּו ׁשָר אֶת זֶה קֹדֶם

זֶהּו ׁשִיר אַחֲרֵי מִלְחָמָה...

זֶהּו ׁשִיר אַחֲרֵי מִלְחָמָה ה ּוא ּתָמִיד מַז ְּכִיר לִי ּתִקְוָה הִיא מְח ַּכָה, אֲהּובָה ּכְבָר חֹוזֵר זֶה ּו ׁשִיר ׁש ֶּבָא אַחֲרֵי ה ַּמִלְחָמָה הּוא ּכֹותֵב מִכ ְּתָב, הִיא עֹונָה ׁשְלֹו ׁשָה ּכָכָה זֶה הֹול ְֵך ּתָמִיד ה ּוא ׁש ֹולֵח ׁשִיר, הִיא מ ֹוחָה ּדִמְעָה - מִי ׁשֶהּו ׁשָר אֶת זֶה קֹדֶם

זֶהּו ׁשִיר אַחֲרֵי מִלְחָמָה...

ּכָל הָרְחֹוב יֹוצֵא, וְזֹורֵק ּפְרָחִים ּכ ַּמָהטֹוב ׁש ֶּבָא ׁשָלֹום. ה ִּנֵה הֵם חֹוזְרִים, ׁשֶּיִהְיּו ּבְרִיאִים - מִי ׁשֶהּו ׁשָר אֶת זֶה קֹדֶם

זֶהּו ׁשִיר אַחֲרֵי מִלְחָמָה...

ׁשִיר י ָׁשָן נֹו ׁשָן, ׁשִיר ׁשֶל חַּיָלִים ׁשֶחֹוזְרִים אַחֲרֵי ה ַּקְרָב.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online