בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

מירי מסיקה שיר לשירה / מילים: יהונתן גפן לחן: קורין אלאל

בחרה: יפית ברגן (אחות של ליזי)

דברי עכשיו ילדה אני שומעת, כל העולם מקשיב למלמולך. דברי, מלאך שלי, אני יודעת שלא תמיד הקשיבו לקולך."

מוקדש לכל התצפיתניות שהתריעו ולא הקשיבו להן ולכל הבנות והנשים שבשבי וקולן חייב להישמע!

ּד ַּבְרִי עַכ ְׁשָו יַל ְּדָה אֲנִי ׁשֹומַעַת, ּכָל הָעֹולָם מַק ְׁשִיב לְמִלְמּול ְֵך. ּד ַּבְרִי, מַלְא ְָך ׁש ֶּלִי, אֲנִי יֹודַעַת ׁש ֶֹּלא ּתָמִיד הִק ְׁשִיבּו לְקֹול ְֵך. ּד ַּבְר ּו ׂשְפָתַיִם יְחֵפ ֹות, ּד ִּבְר ּו עֵינַיִם, ּכָל עֹוד חָלָב נֹוטֵף מֵחִּיּוכ ְָך. ח ַּבְקִי אֶת ּכָל ּפְחָדַי ּב ִׁש ְּתֵי יָדַי ְִך, ח ַּבְקִי ּד ֻּבִים ּגְדֹולִיםמ ִּתֹו ְך ׁשְנָת ְָך. עֹולָם חָד ָׁש וְטֹוב אֲנִי א ֶּתֵן ל ְָך. ַּכְבָר ּבְמ ַּבָט ּכָחֹל א ַּת מְג ַּלֶה, ּכ ַּמָה ח ָׁשּוב לִרְאֹות ּפִתְאֹום חֲצִי יָרֵח קֹורֵץ צָהֹב צָהֹב מ ִּתֹו ְך הָאֲפֵלָה. ּתִהְיִי קְט ַּנָה מְאּומָה ֹלא יִפ ְּגַע ּב ְָך. ס ִּכַת ּפַר ְּפַרק ְׁשּורָה ּב ִׁשְעָר ְֵך. ּתִהְיִי קְט ַּנָה מְאּומָה ֹלא יִבְרַח ל ְָך. אֲנִי אֶהְיֶה ּגְד ֹולָה ּגַם ּב ִׁשְבִיל ְָך.

ּד ִּבְר ּו ׂשְפָתַיִם יְחֵפ ֹות ּד ִּבְר ּו עֵינַיִם...

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online