בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

להקת הנח"ל שיר לשלום / מילים: יענקל'ה רוטבליט לחן: יאיר רוזנבלום

שיר שמדגיש את הרצון לקרב את השלום מתוך זה שהוא זוכר את המחיר היקר ששילם ומשלם. ולכן "כאן לא יועילו לא שירת הניצחון ולא שירי הלל " ומסיים בהצעה: "אל תלחשו תפילה, מוטב תשירו שיר לשלום בצעקה גדולה" בחר: עפר ברוך

ׂשְא ּו עֵינַיִם ּבְתִקְוָה, ֹלא ּדֶרְֶך ּכַּוָנֹות ׁשִיר ֹו ׁשִיר לָאַהֲבָה ו ְֹלא לְמִלְחָמֹות. אַל ּת ַּגִידּו יֹום יָבֹוא - הֵבִיאּו אֶת הַּיֹום! ּכִי ֹלא חֲלֹום הּוא ּובְכָל ה ַּכ ִּכָרֹות הֵרִיע ּו רַק ׁשָל ֹום!

ּתְנּו ל ַּׁשֶמ ֶׁש לַעֲלֹות ל ַּבֹקֶר לְהָאִיר, הַּזַּכָה ׁשֶּבַּתְפִּלֹות אֹותָנּו ֹלא ּתַחֲזִיר. מִי א ֲׁשֶר ּכָבָה נֵרֹו ּובְעָפָר נִטְמַן, ּבְכִי מַר ֹלא יָעִירּו ֹלא יַחֲזִירּו לְכָאן. אִי ׁש אֹותָנּו ֹלא י ָׁשִיב מ ִּב ֹור ּתַח ְּתִית אָפֵל, ּכָאן ֹלא י ֹועִיל ּו ֹלא ׂשִמְחַת ה ַּנ ִּצָח ֹון ו ְֹלא ׁשִירֵי ה ַּלֵל.

לָכֵן, רַק ׁשִיר ּו ׁשִיר ל ְׁשָל ֹום...

לָכֵן, רַק ׁשִיר ּו ׁשִיר ל ְׁשָל ֹום אַל ּתִלְחֲׁשּו ּתְפִּלָה מּוטָב ּת ַּׁשִירּו ׁשִירל ְׁשָלֹום ּבִצְעָקָה ּגְדֹולָה.

ּתְנּו ל ַּׁשֶמ ֶׁש לַח ְּדֹר מ ִּבַעַד לִפְרָחִים. אַל ּת ַּבִיט ּו לְאָח ֹור, ה ַּנִיחּו לַהֹולְכִים.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online