בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

חווה אלברשטיין חיוכים /

לחן: אנחל קבראל

מילים: לאה נאור

בחרה: עירית דונדה-ברוך

לפעמים, כשאין חשק לחייך (כמו עכשיו), אז אפילו חיוך מאולץ ימשוך אחריו עוד חיוכים ויעלה את מצב הרוח אני מקווה שבעזרת השיר נצליח להעלות חיוך על הפנים.

א ְַך ּבִזְהִיר ּות ֹלא לַהֲרֹס אֶפ ְׁשָר לִרְקֹם חֲלֹום נִפְלָא ּבְיֹום סַגְרִיר ה ַּכֹל יִהְיֶה עֹוד טֹוב יֹותֵר ו ַּדַאי, אֲבָל ּבֵינְתַיִם אֶפ ְׁשָר לִב ְּכֹות ל ְֹלא ס ִּבָה, אֶפ ְׁשָר ּגַם ל ָׁשִיר אָדָם הֹול ְֵך ּבָעִיר וְהִיא ׁש ֶּלֹו וְהִיא זָרָה לֹו וְהּוא ׁשֹותֵקוְהָעֹולָם ּכ ֻּלֹו ׁשֹותֵק לְפֶתַע ּבְדִּיּוק מּולֹו ּתִינֹקֶת הִתְחַּיְכָה לֹו וְהָאָדָם צֹוחֵק וְהָעֹולָם ּכ ֻּלֹו צֹוחֵק ו ְׁשּוב נֹו ׁשֶקֶת ׁשֶמ ֶׁש אֶת הָעִיר ה ַּמְאֹהֶבֶת ּגַל ׁשֹובָב וְקַל נֹו ׁשֵק ל ַּסֶלַע ׁשּוב ו ָׁשּוב הָאֹור נֹו ׁשֵק ל ַּצֵל וְה ַּפ ַּסִים אֶת הָר ַּכֶבֶת רַק אָנ ּו ׁש ֹוכְחִים מָה ׁשֶּכָל ּכְָך ּכָל ּכְָךח ָׁשּוב

אִם עֹולָה ה ַּׁשֶמ ֶׁש ּובְכָל ּבֹקֶר חֲד ָׁשָה הִיא

אִם ה ַּפְרָחִים סְתָם מְחַּיְכִים אֶל הָעֹולָם אִם מִת ְּגַל ְּגֵל ה ַּגַל מ ִּצְחֹוק עַד ה ַּׁשָמַיִם אָז ל ָּמָה ּגַם אֲנַחְנּו ֹלא נִצְחָק עִם ּכ ֻּלָם? אִם י ֵׁש עֹוד קִרְקָסִים וְלֵיצָנִים ו ְֹלא ּב ַּסֵפֶר אִם צְחֹוק הַּיְלָדִים נ ִׁשְמָע צָלּול ו ְֹלא רָחֹוק צֹוחֵק ה ַּׁשּוק, הַּיָם, ה ַּפַעֲמֹון ׁשֶל ּבֵית ה ַּסֵפֶר אָז ל ָּמָה ּגַם אֲנַחְנּו ֹלא נִלְמַד לִצְחֹק? ּכְדַאי, ּכְדַאי לִלְמֹד מִן ה ַּפְרָחִים ֹלא לְק ַּמֵץ ּבְח ִּי ּוכִים וְהָע ֹולָם, ּתִרְא ּו, יִהְיֶה ּפִתְא ֹום ּכֹה ט ֹוב ּכְדַאי לַח ֲֹלם ּולְקַּוֹות, נ ַּסּו רַק ּפַעַם ּכְדַאי לִצְחֹק, ּכְדַאי לִחְיֹות, ּכְדַאי לֶאֱהֹב

ּכְדַאי, ּכְדַאי לִלְמֹד...

ּכְדַאי ּגַם לְחַּי ְֵך, מ ֻּתָר לִכְעֹס

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online