בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

אושר כהן תראי אהובתי / מילים ולחן: אושר כהן

שיר שזיוי ברמן מאד אוהב

וְהִיא א ֹומֶרֶת ׁשֶה ַּטְרִיגֶר זֶהה ַּלְבַד ׁש ֶּלִי ּב ַּלֵילֹות הִתְר ַּגַל ְּתִי לְח ֹׁש ְֶך סִיגַרְיֹות וְכ ַּמָה סְדָרֹות וְאֵיפֹה ּכָל ה ַּבְנֵי זֹונֹות הִבְטִיחּו עֹולָמֹות ּבֶטַח אִם יִקְרֶה לִי מ ַּׁשֶהּו י ִׁש ְּכְבּו עַל ה ַּגְדֵרֹות

ׁש ֶֹּלא יִהְיּו ּפֹה טָעּויֹות י ֵׁשלִי ׁשְאֵלֹות אֵי ְך מִנָסִי ְך ׁשֶל אַהֲבָה הָפַכ ְּתִי מֶל ְֶך הַחַּיֹות

אֲנִי יֹודֵע ה ַּכֹל אֲבָל ֹלא י ֹודֵע ּכְל ּום אִם ֹלא לָהִיט ּפֹה וְלָהִיט ׁשָם ֹלא יֹודֵע ּגַם לָקּום ׁש ֶֹּלא יִהְיּו ּפֹה טָעּויֹות נָאִיבִי ּבְרָמֹות מִתְאַהֵב ּבְכָל אַחַת ׁשֶּי ֵׁש ל ָּה אַחְלָה נ ְׁשִיקֹות אֲנִי חַי עַל ּתְחּו ׁשֹות הַּגּוף ּבְפַרְּפָרִים מְק ַּבֵל מָהֵן סְתִירֹות וְאָז ּכ ֹותֵב לָהֶן ׁשִירִים ּתִרְאִי אֲהּובָתִי ּכ ֻּלָם אֹוהֲבִים אֹותִי אָז ר ַּבָאק ל ָּמָה אֵין לִי א ֹׁשֶר ּב ַּצּורָה ׁש ֶּל ְָך עַל ה ַּפָנִים ּתִרְאִי ּכְבָר אֲה ּובָתִי מ ַּׁשֶהּו ּדָפַקאֹותִי הִפְסַד ְּתִי אֹות ְָך אֲמ ִּתִי אֲבָל ה ִּצַל ְּתִי אֹות ְָך מֵעַצְמִי ה ִּצַל ְּתִי אֹות ְָך מֵעַצְמִי

וְכָכָה עִם ה ַּׁשָנִים ּבְבֵית סֵפֶר ׁשֶל הַחַּיִים הֵבַנ ְּתִי זֶה רַק אֲנִי ה ַּכַעַס ׁש ֶּלִי וֶא ֱֹלהִים ּתִרְאִי אֲהּובָתִי ּכ ֻּלָם אֹוהֲבִים אֹותִי אָז ר ַּבָאק ל ָּמָה אֵין לִי א ֹׁשֶר ּב ַּצּורָה ׁש ֶּל ְָך עַל ה ַּפָנִים אֲבָל ה ִּצַל ְּתִי אֹות ְָך מֵעַצְמִי אֲנִי ה ִּצַל ְּתִי אֹות ְָך מֵעַצְמִי ּתִרְאִי אֲהּובָתִי ּכ ֻּלָם אֹוהֲבִים אֹותִי אָז ר ַּבָאק ל ָּמָה אֵין לִי א ֹׁשֶר ּב ַּצּורָה ׁש ֶּל ְָך עַל ה ַּפָנִים ּתִרְאִי ּכְבָר אֲה ּובָתִי מ ַּׁשֶהּו ּדָפַקאֹותִי הִפְסַד ְּתִי אֹות ְָך אֲמ ִּתִי אֲבָל ה ִּצַל ְּתִי אֹות ְָך מֵעַצְמִי. ּתִרְאִי ּכְבָר אֲה ּובָתִי מ ַּׁשֶהּו ּדָפַקאֹותִי הִפְסַד ְּתִי אֹות ְָך אֲמ ִּתִי

ּוקְצָת ק ָׁשֶה לִי לְהֹודֹות ׁשֶּי ֵׁשלִי ּבְעָיֹות ֹלא יֹודֵע מִי מַק ְׁשִיב לִי אָז הָלַכ ְּתִי ל ְׂשִיחֹות

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online