בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

חווה אלברשטין השכם השכם בבוקר / מילים: רחל שפירא לחן: סשה ארגוב

בחרה: דנית גבריאלי

זה שיר שנכתב אחרי ובעקבות מלחמת יום כיפור. הוא עבר עיבוד מחודש עכשיו .7.10 גם בביצועה של חוה עבור סדרת טלויזיה שעמדה לצאת ממש לפני ה מצמרר כמה שהוא מתאים שוב ומחדש.

ה ַׁש ְּכֵם ה ַׁש ְּכֵם ּב ַּבֹקֶר יָצָאנּו לְדַר ְּכֵנּו הִפְקַרְנּו אֶת ּפָנֵינּו לָרּוח ה ַּקָרָה. ע ִּקְבֹות ה ַּסְעָרָה הָיּו ּבְכָל מָקֹום ּכְמֹו חֹותָם ּבֹועֵר, ּכְמֹו צְעָקָה מָרָה. אַחַר ּכ ְָך זָרְחָה ה ַּׁשֶמ ֶׁש עַל אַחֵינּו ה ַּנָחִים וְהֵאִירָה ּבְאֹור חָד ָׁש אֶת ּפְצָעֵינּו ה ַּגְלּויִים. לְאַט לְאַט לָמַדְנּו ל ָׁשּוב ּולְהַבְחִין ּב ַּכֹח ה ַּמֻפְלָא ׁשֶל הַחַּיִים. אַחַר ּכ ְָך זָרְחָה ה ַּׁשֶמ ֶׁש ּבְר ְֹך ּובְרַחֲמִים וְהֵאִירָה ּבְאֹור חָד ָׁש אֶת הָאֵימָה וְה ַּתִקְוָה, וְכָל מִי ׁשֶהָיָה ׁשָם ּב ִּק ֵׁש ל ֹו נִח ּומִים ּבְחֶסֶד ּומְסִירּות, סְלִיחָה וְאַהֲבָה.

ה ַׁש ְּכֵם ה ַׁש ְּכֵם ּב ַּבֹקֶר יָצָאנּו לְדַר ְּכֵנּו יָצָאנּו לְדַר ְּכֵנּו ׁשְקֵטִים וְנִדְהָמִים. ע ִּקְבֹות ה ַּסְעָרָה הָיּו ּבְכָל מָקֹום ּכְמֹו צְלָלִים ּגְדֹולִים, ּכְמֹו עֵדִים א ִּלְמִים. ה ַׁש ְּכֵם ה ַׁש ְּכֵם ּב ַּבֹקֶר יָצָאנּו לְדַר ְּכֵנּו מ ִּלִים ׁש ֶֹּלא אָמַרְנ ּו ה ִּכ ּונ ּו ּב ִׁשְתִיקָה. ע ִּקְבֹות ה ַּסְעָרָה הָיּו ּבְכָל מָקֹום, יָדַעְנ ּו ׁש ֶּצְפ ּויָה ע ֹוד ּדֶר ְֶך אֲר ֻּכָה. אַחַר ּכ ְָך עָלְתָה ה ַּׁשֶמ ֶׁש מּול עֵינֵינּו ה ַּלֵאֹות וְהֵאִירָה ּבְאֹור חָד ָׁש אֶת ה ַּקֹר וְה ַּבְדִידּות, וְכָל מִי ׁשֶהָיָה ׁשָם יָכֹול הָיָה לִרְאֹות ּכ ַּמָה אֹותֹות ח ַּמִים ׁשֶל יְדִידּות. אַחַר ּכ ְָך הָלַכְנּו יַחַד מּול ה ַּׁשֶמ ֶׁש הָעֹולָה ׁשֶהֵאִירָה אֶת ע ֹולָמ ֹו ׁשֶל ּכָל אִי ׁש ּבְא ֹור חָד ָׁש. הִבְטַחְנּו לְעַצְמֵנּו לִלְמֹד מֵהַתְחָלָה מַה ּפ ֵׁשֶר טֹוב אֹו רַע, טָמֵא אֹו מְק ֻּד ָׁש.

ה ַׁש ְּכֵם ה ַׁש ְּכֵם ּב ַּבֹקֶר יָצָאנּו לְדַר ְּכֵנּו.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online