בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

הגבעטרון הרעות / מילים: חיים גורי לחן: סשה ארגוב

בחר: דוד תמרי

לציון אחדות העם בתקופה קשה זאת.

עַל ה ַּנֶגֶב יֹורֵד לֵיל ה ַּסְתָיו ּומ ַּצִית ּכֹוכָבִים חֶר ֶׁש חֶר ֶׁש עֵת הָרּוח עֹובֵר עַל ה ַּסַף עֲנָנִים מֵהַלְכִים עַל ה ַּדֶר ְֶך. ּכְבָר ׁשָנָה ֹלא הִר ְּג ַׁשְנ ּו ּכִמְעַט אֵי ְך עָבְרּו הַּזְמ ַּנִים ּב ִׂשְדֹותֵינּו ּכְבָר ׁשָנָה וְנֹותַרְנּו מְעַט מָה ר ַּבִים ׁשֶאֵינָם ּכְבָר ּבֵינֵינ ּו. א ְַך נִז ְּכֹר אֶת ּכ ֻּלָם אֶת יְפֵי ה ַּבְלֹורִית וְה ַּתֹאַר ַּכִי רֵעּות ׁש ֶּכָזֹאת לְעֹולָם ֹלא ּת ִּתֵן אֶת ל ִּבֵנּו ל ִׁש ְּכֹח אַהֲבָה מְק ֻּד ֶׁשֶת ּבְדָם א ַּת ּת ָׁש ּובִי ּבֵינֵינ ּו לִפְרֹחַ. הָרֵעּות נ ְׂשָאנּו ְך ּבְלִי מ ִּלִים אֲפֹרָה עַק ְׁשָנִית ו ְׁשֹותֶקֶת מ ִּלֵילֹות הָאֵימָה ה ַּגְדֹולִים א ַּת נֹותַר ְּת ּבְהִירָה וְדֹולֶקֶת.

הָרֵעּות ּכִנְעָרַיְִך ּכֻּלָם ׁשּוב ּב ְׁשִמ ְֶך נְחַּי ְֵך וְנֵלְכָה ּכִי רֵעִים ׁש ֶּנָפְלּו עַל חַר ְּבָם אֶת חֲיַי ְִך הֹותִירּו לְזֵכֶר. ְנִז ְּכֹר אֶת ּכ ֻּלָם...

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online