תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

תקציב נוסף ₪- ב

תקציב שוטף ₪- ב

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תפוקות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

משימות

רכזת קיימות בקהילה

ישובים נוספים למהלך 3 כניסה של של גינון בר-קיימא

עידוד מעבר ישובים לגינון בר קיימא חיזוק פעילות הקהילה סביב ובגינות הקהילתיות

רבעון רביעי

הסברה וליווי מנהלי קהילות

גינון בר קיימא

גינות קהילתיות

גינות קהילתיות המשמשות 10 כמקום מפגש קהילתי

תמיכה, ליווי והכשרה של מובילי הגינות

שוטף

42,500

60,000

גינות קהילתיות

הקמת שתי גינות קהילתיות חדשות

חינוך סביבתי

משתלמות בכל אחת 15-20 בין מההשתלמויות פרויקטים סביבתיים 12 ליווי כ - קהילתיים שיצאו מתוך המשתלמים ביזמות קהילתית סביבתית סייעות שיקבלו השתלמות 40 כ - בחינוך חוץ בזמן העבודה

רבעון שני

68,500

70,000

השתלמויות בנושא 'חינוחוץ', 3 קיום תזונה וגינה, יזמות קהילתית סביבתית למורות וגננות -תשפ"ב

שוטף

העמקת החינוך הסביבתי בגנים, בדגש על חינוך חוץ וגינות

חינוך סביבתי - גני ילדים

ימים 3 קיום השתלמויות לסייעות ב - מרוכזים הכנת גנים להסמכה לגן ירוק ולירוק מתמיד- כל גן מחויב בפרויקט סביבתי גנים בתחום גינות 7 ליווי מקצועי ל - בגני ילדים קיום שלוש השתלמויות בנושא חינוחוץ, תזונה וגינה, יזמות קהילתית סביבתית למורות וגננות -תשפ"ב השתלמויות מתווה השרים 4 ליווי בקיימות; גניגר, קישון, מרומי שדה, יסודי נהלל ליווי והגשת בתי הספר לירוק וירוק מתמיד

רבעון רביעי

שוטף

גנים נוספים יוכרו כגנים ירוקים 3

גינות כמרחב חיים מותאם 7 לאתגרי הגן העתידי

גינות, גינות חדשות וגינות טיפוליות

איכות הסביבה

שוטף

7 יישום 'חינוחוץ' באורח שוטף בכ- גינות ירק/פרפרים 3 בתי ספר, יוזמות 3 חדשות בבתי הספר, סביבתיות-קהילתיות יישום 'חינוחוץ' והטמעתו במערכת ואימוץ אורח חיים מקיים בהתנהלות בית הספר בתי ספר לבית ספר ירוק/ 3 הסמכת ירוק מתמיד

רבעון רביעי

חינוך סביבתי - בתי ספר יסודיים הטמעת החינוך הסביבתי בבתי הספר היסודיים

חינוך סביבתי

שוטף

שוטף

144 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator