תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

תקציב שוטף ₪- ב

אחראי/ת

לו"ז לביצוע

תפוקות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

משימות

הסגר חתולי רחוב המעורבים בנשיכה של בני אדם פיקוח ותיעוד של בעלי החיים הסובלים מ'צער בעלי חיים'

שוטף

שוטף

שוטף

שוטף

השירות הווטרינרי שוטף

אכיפה ופיקוח על אחזקת כלבים המוגדרים בחוק ככלבים מסוכנים

לפי צורך

ליוי לביקורות של השירות הווטרינרי עבור כלביות ברחבי המועצה

שוטף

אחת לשנה

מנהלת השירות הווטרינרי

ביצוע פעולות למניעת מחלות בע"ח והגנה על בריאות הציבור

שמירה על בריאות הציבור

שוטף

אחת לשנה

ביקורת בפינות חי

שוטף

אחת לרבעון

ביקורות במרפאות קבלניות

לכידת כלבים משוטטים אשר כשלו הניסיונות הרגלים ללכוד אותם ליוי במסגרת החרמת כלבים, סגירת מתקנים במתכונת 'צער בעלי חיים'

שוטף

לפי צורך

שוטף

שוטף

ביצוע פעולות למניעת מחלות בבעלי חיים והגנה על בריאות הציבור בתיאום עם משרד הבריאות

מנכ"ל המועצה

שותפות בהקמת הכלבייה החדשה / הסדרת חוזה עם המועצה האזורית גלבוע הסכם חתום בין המועצות

הסדרת נושא הכלבייה הרשותית

שוטף

150,000

מנהלת השירות הווטרינרי

חיסון מקסימלי של חיות הבית במועצה

שוטף

בשנה בכל אחד מהיישובים 2-3

ביצוע חיסונים ביישובים

151 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator