תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

תשומות

תכנון וביצוע

תכנון וביצוע

אחראי/ת

לו"ז לביצוע

תפוקות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

תקציב ₪- נוסף ב

תקציב ₪- שוטף ב

משימות

התמקצעות צוותי חינוך בהתמודדות עם אירועי חירום

רבעון רביעי

6,000

משתתפים 30 שני קורסים -כ"א

קורס עזרה ראשונה

3,000 2,500

פעמיים בשנה פעמיים בשנה

רענון מקצועי נוהלים רענון עזרה ראשונה

קב"ט מוסדות חינוך

הכשרת מאבטחים

הכשרות

פעם בשנה

פעילות גיבוש

תקציב משרד החינוך

הכשרת בני הנוער אשר יהוו חלק ממערך מתנדבי הרשות בהערכות לחירום

רבעון שלישי

הכשרת צוותי סער בתיכונים

בתי ספר לתלמידי שכבת י' 5

הכשרת עזרה ראשונה

קב"ט מוסדות חינוך ומחלקת גנים קב"ט מוסדות חינוך, אגף החינוך ומחלקת הנוער קב"ט מוסדות חינוך ומנהלת המוקד

כל גננת וסייעת יכירו את תפעול האפליקציה בשעת הצורך

הטמעת לחצני מצוקה בגנים

רבעון ראשון

הסברת התוכנה ויעילותה לרכזי טיולים

200

רכזים 28

הטמעת אפליקציית מוקד הכוללת לחצני מצוקה ודיווח טיולים אצל רכזי טיולים בבתי ספר (מודל גננות) אספקת ציוד סער על פי דרישות סע"ר פקע"ר ומ"ח

אחזקה ותקינות מרכיבי בטחון

כל בתי הספר ידווחו על יציאה לפעילות

מרכיבי בטחון

רבעון שני

200

רבעון שני

64,000

2,200

בתי ספר 29

ביטחון ואבטחת מוסדות חינוך

קב"ט מוסדות חינוך

רבעון שלישי רבעון שלישי

ביתנים בשנה 6 עד

רכישת /תיקון ביתני שמירה

ריענון ציוד עזרה ראשונה בגני ילדים ובתי ספר

10,800

יחידות 120 כ -

164 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator