תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

תשומות

תכנון וביצוע

תכנון וביצוע

אחראי

לו"ז לביצוע

תפוקות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

משימות

תקציב ₪- שוטף ב

תקציב ₪- שוטף ב

תחנות הסעה ביישובים ובמוסדות החינוך תקינים, בטוחים ומתאימים לתפוסה הנדרשת. רכבי מועצה נוסעים רק במסלולים מאושרים מטה בטיחות בדרכים פעילות מטה בטיחות בדרכים תשתיות

מנהל מטה בטיחות בדרכים

איתור וטיפול בבעיות תשתית ועדות תנועה

תשתיות תחבורה

שוטף

35,000

בעיות בטיחות בדרכים מטופלות

איסוף נתונים, קביעת מסלולים, בדיקת חשבוניות והגשה למשרד החינוך ביצוע הסעות נדרשות מהנהלת המועצה

מנהל מחלקת תחבורה

תלמידים נוסעים בבטחה

שוטף

350,000

מטה בטיחות בדרכים

הסעות בשנה לאירועים 10-15 שונים

שוטף

10,000

תכנון וביצוע הסעות לאירועים שנתיים למחלקות השונות

סדרן ומזכירה

נוער, חינוך, ספורט, איכות סביבה, קתדרה, תרבות, ישובי מועצה, בתי ספר

הסעת תלמידים לאירועים ופעילויות שונות

תחבורה

שוטף

550,000

לפי צורך

198 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator