תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

תכנון וביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

אחראי/ת

לו"ז לביצוע

תקציב נוסף ₪- ב

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

שיפוץ כולל של הקומה המיועדת למרכז המחנכים והצטיידות

הנדסה

רבעון רביעי

סיום תכנון, סיום שיפוץ

הקמתו הפיזית של מרכז המחנכים ומיסוד הפעילות בו

מנהל אגף החינוך

ליווי מקצועי לתחום ההכשרות ובניית הפעילויות במרכז

רבעון ראשון

70,000

המשך התקשרות עם יועץ מלווה

הקמת בית המחנכים- מרחב חינוכי רעיוני (בהמשך פיזי) מעורר השראה, מרחיב את גבולות העשייה, מלווה

רבעון שני

הכנת תיק פרויקט להקמה

כתיבת תכנית הקמה-

חיבור רשתי של כלל המערכים המחנכים בעמק לכפר שלם מצמיח ובונה עתיד

רכזת חינוך וקהילה

שוטף

65,000

אירועי מיטאפ שנתיים 4

אירועי השראה ולמידת עמיתים

תהליכי עומק של מסגרות חינוכיות

קול קורא וליווי עומק למסגרת חינוכית, סיור חד יומי להשראה

ליווי עומק למסגרות חינוכיות- בתהליכי שינוי

שוטף

חינוך - רוחבי

הקמת צוות היגוי, גיוס שותפים, תכנון האירוע, הפקה והוצאה לפועל, ליווי ביחס לתוצרים צוות היגוי, גיוס שותפים, תכנון האירוע, הפקה והוצאה לפועל- על ידי גוף מלווה, ליווי יוזמות

רבעון רביעי רכזת חינוך וקהילה

80,000

2022 משתתפים בכנס לשנת 400

כנס חינוך

רכזת חינוך וקהילה

יוזמות, אירוע פנים אל פנים 30 יוזמות זוכות 3 ואירוע מקוון,

האקתון הקדירה החינוכית

רבעון שלישי

130,000

24 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator